Mesiac: apríl 2021

Analýza súladu Slovenskej legislatívy v oblasti BOZP s požiadavkami, ktoré vyplývajú pre Slovensko v súvislosti s jej členstvom v európskej únii, t.j. s požiadavkami dohovorov medzinárodnej organizácie práce a smernicami EHS.

„Každý zamestnanec má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť“. ( Charta základných práv Európskej únie) Analytický výstup je zameraný na analýzu legislatívnych predpokladov pre zvýšenie…