Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Môžete mi, prosím, povedať, ako sa stať členom odborov alebo ako založiť odborovú organizáciu na pracovisku?

Odpoveď:

Vážený pán,

v nadväznosti na Vašu otázku Vám oznamujeme nasledovné:

V prvom rade je potrebné zistiť, či u Vášho zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia. Ak pôsobí, je potrebné  sa pridať k odborom a požiadať o členstvo v tejto odborovej organizácii. Ak nepôsobí, riešením je založenie novej  odborovej organizácie na pracovisku.

Podrobné informácie o tomto spôsobe nájdete pod odkazom https://www.kozsr.sk/ako-sa-stat-clenom-odborov/

Druhým spôsobom založenia odborovej organizácie je jej založenie prostredníctvom existujúcej odborovej organizácie (odborového zväzu, hnutia), ak jej stanovy predpokladajú zriaďovanie a vznik organizačných jednotiek, konajúcich vo svojom mene. Proces vzniku a zakladania odborových organizácií, ktoré majú postavenie organizačných jednotiek združenia s vlastnou právnou subjektivitou, musí byť definovaný stanovami a detaily ich vzniku upravujú vždy vnútorné pravidlá a predpisy takejto odborovej organizácie (odborového zväzu).

Právnym základom tohto postupu je, samozrejme, zákon o združovaní, ktorý predpokladá túto formu pôsobenia odborovej organizácie. Spravidla ide o nasledovné podmienky, ktoré sú definované stanovami odborovej organizácie.

Na založenie odborovej organizácie, majúcej postavenie organizačnej jednotky združenia, konajúcej vo vlastnom mene s pôsobnosťou u daného zamestnávateľa, je spravidla potrebný určitý počet členov; stanovy väčšinou vyžadujú, aby išlo o osoby (členov), ktoré sú v pracovnom pomere so zamestnávateľom, u ktorého má organizačná jednotka, konajúca vo vlastnom mene, pôsobiť. Tieto osoby rovnako vyplnia žiadosť o zaevidovanie odborovej organizácie, majúcej postavenie organizačnej jednotky a konajúcej vo svojom mene.

Túto žiadosť predložia odborovej organizácii (tzn. odborovému zväzu), ktorá organizačnú jednotku zriaďuje spolu s potrebnými dokladmi (ide najmä o zápisnicu z rokovania členov k založeniu odborov, schválenie vnútorných predpisov, ako je napr. štatút, zásady hospodárenia, volebný poriadok atď.).

Ak sú splnené podmienky na jej zaevidovanie, odborová organizácia (odborový zväz, hnutie) zriadi organizačnú jednotku (spravidla pridelením organizačného čísla), konajúcu vo svojom mene s pôsobnosťou, vzťahujúcou sa k danému zamestnávateľovi, u ktorého má pôsobiť a vystaví o tom príslušný doklad (spravidla ide o evidenčný list, prípadne kartu). Odborová organizácia, ktorá organizačnú jednotku zriadila a zaevidovala, požiada Ministerstvo vnútra (MV) Slovenskej republiky o pridelenie IČO a písomne oznámi – podľa zákona o združovaní – do 15 dní od jej zriadenia ministerstvu vnútra nasledovné údaje:

  • jej názov a sídlo,
  • cieľ činnosti,
  • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby, oprávnenej konať v mene organizačnej jednotky.

K písomnému oznámeniu doloží dokumenty, osvedčujúce zápis vyššie uvedených údajov.

Po založení a zriadení organizačnej jednotky, konajúcej vo vlastnom mene cez existujúcu odborovú organizáciu, nasleduje rovnaký postup, ako je to pri založení úplnej novej odborovej organizácie, tzn. je potrebné písomne oznámiť danému zamestnávateľovi, u ktorého bude pôsobiť, že začína u neho pôsobiť a predloží mu zoznam členov odborového orgánu, ktorý je jej štatutárnym orgánom. Splnením tejto podmienky sa stáva plnohodnotným zástupcom zamestnancov s povinnosťou zamestnávateľa rešpektovať jej zákonné kompetencie. Funkčné obdobie členov štatutárneho orgánu sa riadi stanovami, členovia štatutárneho orgánu sú do funkcie volení spravidla v tajných voľbách z radov členskej základne. Funkčné obdobie v odborovom orgáne väčšinou býva štvorročné až päťročné. Nie je možné vylúčiť ani kratšie, ale ani dlhšie volebné obdobie.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *