Európsky hospodársky a sociálny výbor rozbieha Cenu pre občiansku spoločnosť 2021 za opatrenia v oblasti klímy.

EHSV odmení až päť projektov v oblasti klímy, ktoré preukážu neoceniteľný prínos občianskej spoločnosti k dosiahnutiu klimatickej neutrality

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) otvoril súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2021. Keďže témou tohto ročníka sú opatrenia v oblasti klímy, EHSV vyberie víťazné projekty spomedzi tvorivých a inovačných iniciatív, ktorých cieľom je podporiť spravodlivú transformáciu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy.

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v Európskej únii, ktoré pôsobia na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. O cenu sa môžu uchádzať aj jednotlivci s bydliskom v EÚ. Prihlásené iniciatívy a projekty musia byť realizované v EÚ.

Prihlášky je možné podávať do 30. júna 2021, 10.00 hod. (bruselského času).

Musí ísť o iniciatívy, ktoré sa už uskutočnili alebo ešte stále prebiehajú. Plánované iniciatívy, ktoré sa nezačnú realizovať do 30. júna 2021, budú zo súťaže vylúčené.

Suma v celkovej výške 50 000 EUR sa rozdelí medzi najviac piatich víťazov. Slávnostné odovzdávanie cien sa pravdepodobne uskutoční na plenárnom zasadnutí EHSV 8. – 9. decembra 2021 v Bruseli, ak to zdravotná situácia dovolí.

VIAC O TÉME TOHTOROČNEJ CENY

EHSV bol prvou inštitúciou EÚ, ktorá dala slovo Grete Thunberg, keď bolo globálne klimatické hnutie Piatky za budúcnost ešte len v začiatkoch, a odjakživa sa zasadzoval za opatrenia v oblasti klímy navrhované zdola.

Preto vždy zdôrazňoval, že v úsilí premeniť klimatickú neutralitu na skutočnosť zohrávajú dôležitú úlohu miestne organizácie a jednotlivci. Výraznou mierou pomáhajú dosiahnuť zmeny v normách a správaní, budovať ekologickejšie miestne hospodárstvo alebo podnecovať transformáciu na spoločnosť s nulovými emisiami na miestnej a regionálnej úrovni.

EHSV vo svojej práci opakovane zdôraznil, že úspech Európskej zelenej dohody, v rámci ktorej sa EÚ zaviazala dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu, závisí od úsilia a odhodlania všetkých aktérov. Jedna z kľúčových iniciatív zelenej dohody – Európsky klimatický pakt – musí cielene povzbudzovať ľudí, aby sa stali súčasťou riešenia, a nie problému, a musí im dať možnosť zmeniť systémy, ktoré nás priviedli na pokraj klimatickej krízy.

EHSV takisto považuje za obzvlášť dôležité zapájať do opatrení v oblasti klímy mladých ľudí. V marci tohto roku jeho každoročné podujatie pre mládež Vaša Európa, váš názor, na ktorom sa stretávajú stredoškoláci zo všetkých členských štátov a kandidátskych krajín EÚ, simulovalo medzinárodnú konferenciu o zmene klímy (COP) a privítalo veľa významných klimatických aktivistov.

Tým, že EHSV venuje svoju prestížnu cenu tejto dôležitej téme, chce oceniť a vyzdvihnúť úsilie v oblasti klímy, ktoré dosiaľ vyvinuli neštátne subjekty. Okrem toho by chcel podporiť prebiehajúce projekty a inšpirovať nové, a tým poukázať na to, ako môžu organizácie občianskej spoločnosti i jednotlivci prispieť k Európskej zelenej dohode.

Cena pre občiansku spoločnosť za rok 2021 bude udelená výnimočným projektom a iniciatívam, ktoré sa týkajú aspoň jednej z nasledujúcich tém:

 • podpora plného zapojenia a/alebo prijatia občianskej spoločnosti do prechodu na klimaticky neutrálnu spoločnosť,
 • podpora účasti občanov na diskusii o klíme,
 • navrhovanie/vykonávanie projektov, ktoré jednotlivcov inšpirujú a podporujú, aby vo svojom miestnom prostredí a na pracoviskách prešli na životný štýl šetrný ku klíme, a to aj zo strany organizácií zamestnávateľov alebo pracovníkov,
 • podpora informovanosti spotrebiteľov o zmene klímy alebo motivovanie k zmene správania a zmene sociálnych noriem v kontexte klimatickej krízy,
 • navrhovanie/vykonávanie projektov, ktoré presadzujú aktívne politiky v oblasti klímy na miestnej/regionálnej/vnútroštátnej alebo európskej úrovni,
 • podpora klimatickej spravodlivosti v širšom zmysle s ohľadom na ľudské práva a sociálnu zodpovednosť podnikov; podpora informovanosti o zmene klímy medzi širším, diverzifikovanejším a/alebo znevýhodneným/marginalizovaným publikom; zabezpečiť, aby sa pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo a spoločnosť nezabudlo na žiadnu vrstvu spoločnosti,
 • podpora vzdelávania o zmene klímy v školách na všetkých úrovniach; navrhovanie/vykonávanie projektov, ktoré zvyšujú informovanosť detí a mladých ľudí o zmene klímy a jej riešeniach,
 • zvyšovanie povedomia o vplyve zmeny klímy a podpora opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy,
 • podpora zapojenia občianskej spoločnosti do vykonávania politík v oblasti klímy na miestnej/regionálnej/vnútroštátnej alebo európskej úrovni,
 • podpora aktívneho občianstva a posilnenie postavenia prostredníctvom zapojenia do projektov, ktoré podporujú spravodlivú transformáciu a vytvárajú nové občianske interakcie vedúce ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu,
 • podpora aktívneho zapojenia mládeže do navrhovania a realizácie riešení v oblasti klímy, ako aj posilnenie postavenia mladých ľudí, aby sa zapájali do rozhodovacích procesov týkajúcich sa politík v oblasti klímy a životného prostredia na miestnej/regionálnej/vnútroštátnej alebo európskej úrovni.

Na získanie ceny nie sú oprávnené literárne alebo vedecké publikácie akéhokoľvek druhu a na akomkoľvek nosiči, audiovizuálne produkty a akékoľvek umelecké diela.

Úplný popis požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné na tejto internetovej stránke TU.

O CENE PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ

EHSV udelí v roku 2021 Cenu pre občiansku spoločnosť už po dvanásty raz. Každý ročník je zameraný na inú tému, ktorá má pre EÚ osobitný význam, s cieľom odmeniť a povzbudiť iniciatívy občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov s hmatateľnými výsledkami, ktoré výrazne prispeli k propagácii spoločných hodnôt – pilierov európskej súdržnosti a integrácie.

V roku 2020 EHSV svoju Cenu pre občiansku spoločnosť výnimočne nahradil Cenou za občiansku solidaritu, ktorá bola venovaná boju proti pandémii COVID-19. Týmto ocenením vyjadril uznanie 23 organizáciám občianskej spoločnosti, jednotlivcom a súkromným spoločnostiam z celej EÚ, ktoré prejavili mimoriadnu solidaritu a občiansku zodpovednosť pri zvládaní pandémie a zmierňovaní jej hrozných dôsledkov. Cena pre občiansku spoločnosť za rok 2019 bola zameraná na rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien.

Aj vďaka Vašej pomoci budú môcť výnimočné projekty získať uznanie, ak vo svojej krajine alebo prostredníctvom svojej siete vyzvete organizácie občianskej spoločnosti, aby sa prihlásili do súťaže o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2021.

Zdroj: EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradný orgán EÚ, ktorý sa skladá zo zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a iných záujmových skupín. Európskej komisii, Rade EÚ a Európskemu parlamentu vydáva stanoviská k otázkam týkajúcim sa EÚ. Funguje teda ako most medzi inštitúciami EÚ s rozhodovacími právomocami a občanmi Únie.

Ilustračná fotografia Markus Spiske od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *