„Každý zamestnanec má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť“.

  ( Charta základných práv Európskej únie)

Analytický výstup je zameraný na analýzu legislatívnych predpokladov pre  zvýšenie úrovne BOZP, a to porovnaním súladu slovenskej legislatívy v oblasti BOZP s európskou a celosvetovou, čo je plne v súlade s cieľmi Operačného programu Ľudské zdroje, najmä so špecifickým cieľom,  kde v rámci uvedených príkladov aktivít sú definované „Aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.

Dokument nadväzuje aj na ciele a požiadavky, uvedené v Partnerskej dohode, ktorá deklaruje potrebu podpory sociálneho dialógu prostredníctvom pokračovania aktivít sociálnych partnerov, ich podpory, posilňovaní a budovaní administratívnych kapacít v oblastí sociálneho dialógu. Parciálny cieľ je v súlade najmä so špecifickým cieľom, kde v rámci príkladov aktivít je uvedené – „Podpora projektov, zameraných na posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni“.

Analytický výstup je zameraný  aj na vytvorenie komplexného prehľadu súladu a rizík vo vzťahu legislatívnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, resp. Dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP) v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia zamestnancov. Cieľom dokumentu je rozbor požiadaviek Európskej únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na právne predpisy Slovenskej republiky.

BOZP je jednou z najvyšších priorít Konfederácie odborových zväzov SR. Nedostatky, zistené počas kontrol BOZP a súvisiace s porušením povinností zamestnávateľov, sú celoeurópskym fenoménom súčasnosti. Reakciou na vzniknutú situáciu sú aj konkrétne ustanovenia v strategických rámcoch a legislatívnych predpisoch – či už Európskej únie alebo Slovenskej republiky, ale aj MOP. Je viac ako nevyhnutné zanalyzovať súčasný stav súladu týchto dokumentov s cieľom vypracovania podkladov pre vytvorenie trvalo udržateľného nástroja, eliminujúceho negatívne dopady, vyplývajúce z porušovania zásad v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Starostlivosť o BOZP spočíva v úlohe podporovať ochranu zamestnancov, sociálnu spravodlivosť, posilňovať fungovanie trhu práce, elimináciu straty spôsobenej pracovnými úrazmi, chorobami z povolania a priemyselnými haváriami, v podpore vyhovujúcich pracovných podmienok a zvyšovaní efektivity a produktivity práce. Existencia účinnej ochrany zamestnancov podporuje celkový rozvoj krajiny. BOZP v SR je regulovaná legislatívou, ktorá vychádza z legislatívy Európskej únie a Dohovorov MOP. KOZ SR dlhodobo zdôrazňuje potrebu zavedenia systémového prístupu v oblasti BOZP.

Analytický výstup je spracovaný kolektívom autorov, ktorí majú dlhoročné praktické aj teoretické skúsenosti s BOZP na domácej a zahraničnej úrovni, a tiež na základe poznania problematiky z pohľadu zástupcov zamestnancov, štátneho dozoru a výskumu. Pozostáva z teoretickej časti, analytickej – komparatívnej časti a návrhovej časti. Využíva metódy analýzy, komparácie a syntézy získaných poznatkov s cieľom navrhnúť odporúčania pre zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov či zamestnancov. Materiál bude využiteľný pre odbory, zamestnávateľov a štát, ako i odbornú i laickú verejnosť.

Na záver si dovolím poďakovať svojom kolegyniam Miroslave Kordošovej , Laurencii Jančurovej, Tímei Szabóovej a kolegom Alexandrovi Tažikovi, Michalovi Kukolíkovi a Jozefovi Kováčikovi za perfektnú spoluprácu pri vypracovaní tohto analytického výstupu z oblasti BOZP.

Dokumenty na stiahnutie TU: Analytický výstup: ANALÝZA SÚLADU SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY V OBLASTI BOZP S POŽIADAVKAMI, KTORÉ VYPLÝVAJÚ PRE SR V SÚVISLOSTI S JEJ ČLENSTVOM V EU, T.J. S POŽIADAVKAMI DOHOVOROV MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE A SMERNICAMI EHS.

Na tvorbe analytického výstupu sa podieľal kolektív:

Mgr. Peter Rampašek, Ing. Laurencia Jančurová, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Ing. Jozef Kováčik, Ing. Michal Kukolík, Ing. Tímea Szabóová, Ing. Alexander Tažík

Analytický výstup: PRACOVNÝ PROCES A PSYCHICKÁ INTEGRITA ČLOVEKA./ PSYCHOLOGICKÉ RIZIKÁ NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY A ICH VPLYV NA OSOBNOSTNÉ LIMITY ZAMESTNANCOV sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.employment.gov.sk a www.esf.gov.sk

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Ilustračná fotografia Mikhail Nilov od Pexels

Jedna myšlienka na článok “Analýza súladu Slovenskej legislatívy v oblasti BOZP s požiadavkami, ktoré vyplývajú pre Slovensko v súvislosti s jej členstvom v európskej únii, t.j. s požiadavkami dohovorov medzinárodnej organizácie práce a smernicami EHS.”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *