Primerané minimálne mzdy sú kľúčovým prvkom sociálnej súdržnosti, a tiež boja proti chudobe pracujúcich a sociálnej nerovnosti. Mnohí v Európe však pracujú vo veľmi drsných podmienkach, najmä pracovníci s neistým postavením. A hoci je kolektívne vyjednávanie v niektorých krajinách dostatočne silné na zabezpečenie dobrých pracovných podmienok, neplatí to všade.

Absencia sociálneho zabezpečenia má katastrofálne dôsledky, najmä, keď sa objavujú ďalšie problémy, ako je to v súčasnosti v prípade mimoriadne závažnej zdravotnej a sociálnej krízy, spôsobenej pandémiou COVID-19.

Cieľom návrhu smernice o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii, ktorý predložila Európska komisia, je v tejto súvislosti zabezpečiť, aby každý pracujúci človek dostával dôstojnú mzdu na živobytie a aby sa posilnilo a rozšírilo kolektívne vyjednávanie, a to pri súčasnom rešpektovaní rôznych tradícií členských štátov, pokiaľ ide o sociálny dialóg. Národnými akčnými plánmi, odsúhlasenými v tripartitnom procese so sociálnymi partnermi, je možné dosiahnuť vzostupnú konvergenciu miezd a zároveň bojovať proti každej diskriminácii v odmeňovaní a chudobe pracujúcich.

Vzhľadom na naliehavosť návrhu, najmä v súvislosti s ťažkosťami spôsobenými pandémiou OCVID-19, spravodajkyňa EHSV Cinzia del Rio poznamenala, že „všetci pracovníci by mali dostať spravodlivú a primeranú minimálnu mzdu, stanovenú buď zákonom alebo kolektívnym vyjednávaním, ktorá im umožní dôstojný život a prístup k sociálnemu zabezpečeniu. Sociálny a mzdový dumping, hlboké mzdové nerovnosti, rastúca chudoba pracujúcich, ktorá postihuje najmä mladých ľudí, ženy a znevýhodnené skupiny, sa musia riešiť prostredníctvom silného európskeho záväzku.“

V stanovisku EHSV k navrhovanej smernici, ktoré prijalo plénum EHSV sa uznáva naliehavosť a potreba takýchto opatrení, primeranosť smernice a jej právny základ (čo bolo potvrdené aj právnym posúdením Rady EÚ), ako aj ustanovenia zabezpečujúce rešpektovanie autonómie sociálnych partnerov.

Zdroj: EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradný orgán EÚ, ktorý sa skladá zo zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a iných záujmových skupín. Európskej komisii, Rade EÚ a Európskemu parlamentu vydáva stanoviská k otázkam týkajúcim sa EÚ. Funguje teda ako most medzi inštitúciami EÚ s rozhodovacími právomocami a občanmi Únie.

Ilustračná fotografia Gustavo Fring z Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *