KOZ SR už niekoľko mesiacov upozorňuje vládu na potrebu urýchleného prijatia krátkodobých opatrení, ktoré vo významnej miere zmiernia dôsledky rastúcich cien energií. Príklady dobrej praxe z krajín EÚ poskytujú dostatočné množstvo inšpirácie a opatrení, ktoré by mohli byť okamžite realizované. Zatiaľ čo sa na Slovensku stále vedie diskusia o možných opatreniach, väčšina členských štátov EÚ už svoje opatrenia nielen oznámila, ale aj zaviedla do praxe. Aktuálna situácia je podľa nášho názoru alarmujúca, keďže rast cien energií sa výrazne dotýka väčšiny slovenských domácností.

Už v októbri sme na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR navrhovali niekoľko okamžitých opatrení, ktoré mohli výrazne zjemniť dopad súčasnej situácie. V kontexte Slovenska sme navrhovali cielene nastavené opatrenia zamerané na najviac postihnuté a zraniteľné osoby a domácnosti. Do okruhu podporených by mali byť zaradené osoby poberajúce sociálne dávky, nízkopríjmové osoby, mnohodetné domácnosti či domácnosti ohrozené chudobou.

Za najzásadnejšie opatrenie sociálnej politiky štátu považujeme zníženie energetickej chudoby. Energetickú chudobu treba chápať ako súčasť širšieho kontextu štrukturálnych problémov sociálnej polarizácie, chudoby a sociálneho vylúčenia. Energetická chudoba je v prevažnej miere definovaná s ohľadom na výšku príjmu a náklady na energie. Ohrozených chudobou a opatrenia k ich podpore tak musia vychádzať najmä zo sociálnej politiky štátu. V kontexte riešenia energetickej chudoby, ako aj súčasného extrémneho nárastu cien, sme navrhovali aj  zavedenie novej tarify pre odberateľov. Najohrozenejšou skupinou postihnutou energetickou chudobou, ale aj chudobou ako takou, sú osoby bez pravidelného príjmu. Zásadné preto je zvýšiť aktivity smerom k nezamestnaným a aktívne znižovať mieru nezamestnanosti prostredníctvom kvalitných služieb úradov práce, cielenými aktívnymi opatreniami trhu práce a najmä znižovaním dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je v slovenských podmienkach najproblematickejšia.

Medzi ďalšie opatrenia sociálnej politiky štátu, ktoré môžu riešiť aj súčasnú situáciu, patrí zvýšenie dávky v hmotnej núdzi, ktoré nedosahujú ani zákonom stanovenú hodnotu životného minima. Ďalej navrhujeme zvýšenie nezdaniteľnej časti dane na úroveň, keď nízkopríjmové osoby nebudú platiť daň – do roku 2014 zamestnanec, ktorý poberal minimálnu mzdu platil len odvody, keďže výška nezdaniteľnej časti základu dane zabezpečovala nulovú daňovú povinnosť. Od roku 2015 v dôsledku toho, že nerástlo životné minimum, ale vzrástla minimálna mzda, už aj takýto zamestnanec platí daň.

KOZ SR  preto opätovne vyzýva vládu na prijatie rýchlych a ráznych opatrení na riešenie súčasnej krízy. Žiadne riešenia alebo pomalý prístup k ich realizácii môžu mať významne negatívne dopady na hospodárstvo, konkurencieschopnosť a sociálnu situáciu slovenských obyvateľov. Zároveň žiadame, aby vláda SR začala reálne riešiť problematiku energetickej chudoby na Slovensku, a to aj v súlade so svojím Programovým vyhlásením.

Ilustračná fotografia Pok Rie od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *