Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Pracujem vo verejnej správe ako vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky pre bratislavskú mestskú časť. Administratíva všetkých našich oddelení je prístupná verejnosti, neexistuje žiadne pracovisko prvého kontaktu. Všetkých klientov na všetkých oddeleniach vybavujeme priamo v malých kanceláriách (cca 10 m2). Vo väčšine z nich spolupracujú dvaja kolegovia. 12. marca 2020 nám zamestnávateľ poskytol po jednom jednorazovom papierovom rúšku. Minulý týždeň bol úrad zatvorený pre verejnosť. Dostali sme pokyn zostať doma, ale podstatná časť úradníkov mala pracovné povinnosti, ktoré sme vybavovali v úrade a v teréne. Tento týždeň sme mali upravený pracovný čas od 8.00 do 12.00 s tým, že úradné hodiny pre verejnosť boli každý deň v čase od 8.00 do 11.00. Starosta dnes vydal príkaz, že od budúceho týždňa sa nabieha na riadny 37,5-hodinový pracovný čas s riadnymi úradnými dňami a hodinami pre verejnosť. Dnes tiež poskytol každému zamestnancovi po jednom ochrannom rúšku, ktoré naši kolegovia rozpočítavali pre jednotlivé oddelenia z hromadného, veľkého balenia a následne nám ich doručili. Jednotlivé rúška neboli nijako hygienicky zabalené a kým sa dostali ku konkrétnemu zamestnancovi, manipulovalo s nimi niekoľko ľudí. Doručili nám ich bez akéhokoľvek obalu, v otvorenej kancelárskej obálke pre celé oddelenie. Rúška sú vraj antibakteriálne, viacnásobne použiteľné (nikto nevie presne koľkokrát). Vraj ich stačí po použití iba prepláchnuť vo vode s teplotou 30 stupňov a nesmú sa žehliť. Súčasne bol vydaný príkaz, ktorým sa prikazuje používať v práci výlučne toto rúško. Zakazuje sa používanie vlastných rúšok.


Má zamestnávateľ právo nútiť zamestnanca používať jedno a to isté rúško počas celého pracovného času, ktorý napr. v pondelok a v stredu trvá 9 hodín? Má právo nútiť používať rúška, ktorým zamestnanci nedôverujú a spochybňujú ich ochrannú funkciu (nehygienické prerozdeľovanie, opláchnutie vo vode s teplotou 30 stupňov bez žehlenia)? Má právo zakázať používanie vlastných rúšok? Vieme, že je krízová situácia, ale je v poriadku otvoriť úrad do plnej prevádzky s jediným opatrením – po jednom spornom rúšku pre zamestnanca, po jednom kuse dezinfekčného gélu s objemom 100 ml pre zamestnanca, verejne dostupné tekuté mydlo, studená voda a papierové utierky?

Odpoveď:

V súčasnosti na území Slovenskej republiky platí odo dňa 12. 3. 2020 mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda SR. Na základe rozhodnutia vlády SR o povinnosti nosiť ochranné rúško všade okrem svojho bydliska a zákaze pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia nosa a úst vydal Úrad verejného zdravotníctva opatrenie, ktorým s účinnosťou od 25. 3. 2020 až do odvolania zakázal všetkým osobám vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátorom, rúškom, šálom atď.). V rámci usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, ktoré v celom znení môžete nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva (http://www.uvzsr.sk/), sú určené ochranné osobné pracovné prostriedky (OOPP) a dezinfekcia pre jednotlivé kategórie zamestnancov. V zmysle tohto opatrenia sú zamestnávatelia povinní zabezpečiť svojim zamestnancom v špecifikovaných profesiách osobné ochranné pracovné prostriedky. Táto povinnosť zamestnávateľovi vyplýva aj z platných právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti, v zmysle ktorých má zamestnávateľ povinnosť sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam. Právny poriadok priznáva zamestnancovi právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami.

V zmysle prijatých opatrení sú zamestnanci, ktorí aj počas mimoriadnej situácie vykonávajú prácu, povinní nosiť ochranné prostriedky, a to jednak z dôvodu svojej ochrany a jednak z dôvodu ochrany svojich kolegov, resp. klientov pred možným šírením nákazy. Zamestnancom, ktorí pri výkone svojej práce vykonávanej na pracovisku zamestnávateľa nie sú priamo vystavení pôsobeniu tohto biologického faktora, zamestnávateľ poskytuje ochranné prostriedky v zmysle usmernení hlavného hygienika SR. Poskytnutie a používanie týchto ochranných prostriedkov kontrolujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. V profesiách vystavených pôsobeniu biologických faktorov (napr. zdravotnícke povolania) spadá koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 medzi biologické faktory, pred ktorými musí zamestnávateľ chrániť svojich zamestnancov poskytnutím potrebných a účinných OOPP vo vzťahu k práci, ktorú vykonávajú podľa pracovnej náplne. Ide o ochranné rúška, respirátory, rukavice, ochranné okuliare, celotelové odevy a pod. Sú to povolania, ktoré sú na svojom pracovisku priamo vystavené uvedenému biologickému faktoru. V tomto prípade kontroluje pridelenie a používanie potrebných a účinných OOPP inšpekcia práce.

Na základe informácií, ktoré ste nám zaslali, sa domnievame, že pri výkone vašej práce by ste nemali byť priamo vystavená pôsobeniu biologických faktorov. Vychádzame z predpokladu, že všetky dotknuté osoby sa budú správať v súlade s usmernením hlavného hygienika SR. Avšak aj v tomto prípade by mal zamestnávateľ postupovať v zmysle uvedeného usmernenia, ktoré je v prípade tvárového rúška nasledovné:

Tvárové rúško:

  • Poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou.
  • Tvárové rúško však nemusí primerane chrániť pred aerosólom alebo pred malými čiastočkami vo vzduchu s veľkosťou < 5 μm predovšetkým preto, že účinne nefiltruje malé častice zo vzduchu, a tiež pre nedostatočné priľnutie okrajov na tvár, čo umožňuje únik vzduchu okolo masky.
  • V prípade viditeľného znečistenia alebo v prípade, že je navlhnuté, je potrebná jeho výmena.
  • Je dôležité, aby rúško bolo nasadené podľa pokynov výrobcu.
  • Počas nosenia, z dôvodu prevencie kontaminácie, sa rúško nemá chytať rukami.
  • Tvárové rúško sa pri podozrení na ochorenie COVID-19 používa pre pacienta, aby sa znížilo riziko rozptylu infekčných kvapôčok pri kýchaní alebo kašlaní do pacientovho okolia. Postup pri odstránení rúška z tváre: po použití by malo byť rúško odstránené uvoľnením šnúrok na zadnej časti (nikdy neodstraňovať rúško uchopením časti pokrývajúcej tvár) a malo by sa zlikvidovať ako infekčný odpad. Po odložení rúška do odpadu je potrebné vykonať hygienu rúk.

V prípade, ak sa domnievate, že váš zamestnávateľ nepostupuje v zmysle usmernení hlavného hygienika SR, resp. ochranné prostriedky, ktoré vám zabezpečil, vás nedostatočne chránia pred rizikom ochorenia, je potrebné, aby ste sa obrátili na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý poskytnutie a používanie ochranných pracovných prostriedkov kontroluje. Úrad verejného zdravotníctva je možné kontaktovať aj elektronicky na emailovej adrese: podatelna@uvzsr.sk.

Pre úplnosť dodávame, že v prípade, ak by bol zamestnanec pri svojej práci vystavený pôsobeniu biologických faktorov (čo môže byť za určitých okolností aj zamestnanec v oblasti sociálnych služieb), dodržiavanie povinnosti zamestnávateľa bezplatne poskytovať zamestnancom potrebné a účinné OOPP, ako aj kontrolu, či zamestnanec riadne pridelené OOPP používa, vykonávajú inšpektoráty práce. Viac informácií, ako aj kontaktné údaje môžete nájsť na https://www.ip.gov.sk/.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *