Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Môj zamestnávateľ mi nariadil čerpanie starej dovolenky (za rok 2019), pričom podľa kolektívnej zmluvy máme možnosť čerpať ju až do konca roka 2020. V našej organizácii nemáme plán dovoleniek. Má zamestnávateľ právo nariadiť mi čerpať túto dovolenku?

Odpoveď:

Na úvod je potrebné uviesť, že nariaďovanie čerpania dovolenky zo strany zamestnávateľa – a podotýkame, že celého rozsahu výmery dovolenky –, je v kompetencií zamestnávateľa podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce. Avšak aj kompetencia zamestnávateľa nariaďovať čerpanie dovolenky má pravidlá, ktoré určuje Zákonník práce.

Medzi tieto pravidlá patria:

  1. Zamestnávateľ nariaďuje čerpanie dovolenky podľa plánu dovoleniek tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka, pričom plán dovoleniek má byť určený po predchádzajúcom súhlase odborovej organizácie.
  2. Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak (§ 111 ods. 5 Zákonníka práce).
  3. Podľa § 111 ods. 5 Zákonníka práce čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. Potrebné je však uviesť, že s účinnosťou od 4. 4. 2020 platí novela Zákonníka práce (zákon č. 66/2020 Z. z.), ktorá sa dotkla úpravy lehoty podľa § 111 ods. 5 Zákonníka práce. Táto novela umožňuje zamestnávateľovi v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky v kratšej lehote, a to v lehote najmenej 7 dní pred začiatkom čerpania dovolenky, ak ide o dovolenku za daný kalendárny rok, a najmenej 2 dni pred čerpaním dovolenky, ak ide o dovolenku, ktorú si zamestnanec nemohol vyčerpať v predchádzajúcom kalendárnom roku (ustanovenie § 250b ods. 1 v nadväznosti na ods. 4 Zákonníka práce).

S ohľadom na skutočnosť, ktorú ste uviedli vo vašom podnete, že ide, resp. má ísť o čerpanie dovolenky z minulého roka, uvádzame, že podľa ustanovenia § 113 ods. 2 Zákonníka práce platí, že „ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec.“

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ vám mohol určiť aj čerpanie dovolenky z minulého roka, môže tak učiniť do 30. júna tohto roka, avšak aj v tom prípade platia vyššie uvedené pravidlá pre určovanie čerpania dovolenky vrátane oznamovacej povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi. V súvislosti s oznamovacou povinnosťou je potrebné prihliadať na novelu Zákonníka práce uvedenú v bode 3, keďže ide o oznámenie čerpania dovolenky v tzv. „krízovom režime“, t. j. v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní; zamestnávateľ vám čerpanie dovolenky musel oznámiť najmenej 2 dni pred čerpaním dovolenky, ak ide o dovolenku, ktorú ste si nemohli vyčerpať v predchádzajúcom kalendárnom roku. S vaším súhlasom bolo možné túto lehotu skrátiť.

Pre úplnosť si dovolíme uviesť, že dovolenka má slúžiť na regeneráciu pracovných síl zamestnanca a má sa využívať na tento účel. Určovanie čerpania dovolenky by nemalo slúžiť na prekrytie prekážok v práci na strane zamestnávateľa, teda zamestnávateľ by ho nemal využívať na iný účel.

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *