Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na žiadosť belgického predsedníctva Rady EÚ predstavil kľúčové odporúčania zamerané na posilnenie sociálnej súdržnosti, riadenie dlhu a uprednostňovanie investícií do zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti v Európe. EHSV vyjadril znepokojenie nad tým, že obmedzené rozpočty by mohli spomaliť pokrok v boji proti chudobe a zmene klímy.

EHSV predložil svoje odporúčania v stanovisku na tému Podpora dlhodobého inkluzívneho rastu prostredníctvom reforiem a investícií, ktoré bolo prijaté a prerokované na marcovom plenárnom zasadnutí s komisárom pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasom Schmitom a belgickou ministerkou pre dôchodky a sociálnu integráciu Karine Lalieux.

V stanovisku sa zdôraznila potreba zosúladiť jednotlivé rámce, ako je európsky semester a Európsky pilier sociálnych práv. Rečníci v diskusii na vysokej úrovni zdôraznili potrebu napredovať v budovaní sociálnej Európy a riešiť naliehavé otázky, ako sú rozdiely v dôchodkoch žien a mužov a digitálne začlenenie. Konferencia na vysokej úrovni o Európskom pilieri sociálnych práv, ktorá sa má čoskoro konať v Belgicku, naznačuje záväzok pokračovať vo vykonávaní tohto nástroja.

V návrhoch výboru sa zdôrazňuje efektívne využívanie finančných zdrojov, zapojenie sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti do rozhodovacích procesov a že je dôležité zabezpečiť, aby bola zelená a digitálna transformácia spravodlivá. Hlavnou témou je inkluzívnosť, ako aj maximalizácia vplyvu sociálnych investícií a zároveň podpora hospodárskej stability a sociálnej súdržnosti v EÚ. 

ZROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: PEXELS

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *