Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Od 14. 3. 2020 som doma z dôvodu zatvorenia reštaurácie. Mal som odpracovaných 9 dní v mesiaci. Dňa 1. 4. 2020 mi volal vedúci s tým, že dni, ktoré som neodpracoval, teda 97,5 hodiny budem mať vyplatené, ale budem ich musieť odpracovať počas 6 mesiacov od znovuotvorenia reštaurácie. Chce, aby som to podpísal. Čo mám robiť v tejto situácii? Môže mi dať aj výpoveď, keď to nepodpíšem? Lebo ja to nechcem podpísať.

Odpoveď:

Keďže na základe rozhodnutí Úradu regionálneho zdravotníctva bola obmedzená aj činnosť prevádzok verejného stravovania, dôsledkom týchto opatrení je situácia, že zamestnávateľ nebude môcť zamestnancovi prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy. Situáciu, keď zamestnanec nemôže vykonávať prácu v dôsledku opatrenia, ktoré smerovalo voči jeho zamestnávateľovi, je nutné posudzovať ako prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce. V dôsledku vydaného opatrenia nastala na strane zamestnávateľa „iná“ prekážka (iná ako uvádza § 142 ods. 1 a 2 Zákonníka práce), pre ktorú nemôže zamestnanec vykonávať prácu. Podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce v tomto prípade patrí zamestnancovi za čas, keď nemohol vykonávať prácu, náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Dňa 2. apríla 2020 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 4. apríla 2020. Vyplýva z nej, že ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

V žiadnom prípade však zo Zákonníka práce nie je automaticky daná povinnosť zamestnanca nadpracovať si tento čas prekážky v práci na strane zamestnávateľa, resp. zo strany zamestnávateľa akokoľvek podmieňovať vyplatenie náhrady mzdy jej nadpracovaním do 6 mesiacov od otvorenia reštaurácie. To znamená, že za mesiac marec 2020 je zamestnávateľ povinný vyplatiť mzdu, resp. alikvotnú časť za obdobie, keď ste pracovali, a časť obdobia, keď bola prevádzka zatvorená v marci 2020, zaplatiť ako prekážku v práci v sume 100 % vášho priemerného zárobku.

Na druhej strane zamestnávatelia sa, samozrejme, snažia v tejto situácii tiež ekonomicky prežiť, pretože pre nedostatok likvidity (peňazí na účte) im hrozí alebo môže hroziť v krátkom čase platobná neschopnosť, ak nebudú mať určité obdobie vôbec žiadne alebo znížené tržby z dôvodu uzatvorenia prevádzok. V tejto situácii sa preto snažia znižovať fixné náklady, čo sú aj náklady na mzdy a náhrady miezd. Keďže u vás na pracovisku nepôsobí zástupca zamestnancov (či už zamestnanecká rada, alebo odborová organizácia), ktorá by mohla cez dohodu o vážnych prevádzkových dôvodoch dohodnúť náhradu mzdy menej ako 100 % – po novele Zákonníka práce menej ako 80 %, najmenej však 60 % – priemerného hodinového zárobku, zamestnávateľ má jedinú možnosť, ak vás nechce prepustiť z pracovného pomeru, či už dohodou alebo výpoveďou z organizačných dôvodov, a to dohodnúť sa s vami individuálne, že vám poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si v neskoršom období nadpracujete podľa § 142 ods. 3 písm. d) Zákonníka práce. Táto dohoda však nemôže byť postavená na tom, že náhrada mzdy sa vám poskytne, resp. vyplatí až vtedy, keď si budete pracovné voľno nadpracovávať. Táto dohoda nerieši zamestnávateľov problém s likviditou (schopnosťou splácať jeho záväzky), ale ide akoby o bezúročnú pôžičku poskytnutú zamestnancovi v podobe poskytnutia náhrady mzdy, ktorú zamestnanec zamestnávateľovi v ďalšom období vráti výkonom práce, keď sa prevádzka opätovne otvorí.

Odporúčame vám, aby ste si dôkladne preštudovali čokoľvek, čo vám bude zamestnávateľ ponúkať alebo navrhovať na podpis, a zamysleli sa nad vecami v širších súvislostiach, tzn. aj z dlhodobého hľadiska. V prípade nejasností vám odporúčame, aby ste sa predtým, ako niečo podpíšete, poradili a vyhľadali služby právnika alebo advokáta, ktorý tejto problematike rozumie.

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *