Prvýkrát bol Svetový deň boja proti detskej práci vyhlásený Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) 12. júna 2002 s cieľom upozorniť na ťažkú situáciu detí zapojených do detskej práce. Odstránenie detskej práce je základným kameňom snahy o sociálnu spravodlivosť, prostredníctvom ktorej si každý pracovník môže slobodne a na základe rovnosti príležitostí a zaobchádzania nárokovať svoj spravodlivý podiel na bohatstve, ktoré pomohol vytvoriť.

Od roku 2000, počas takmer dvoch desaťročí, svet dosahoval stabilný pokrok v znižovaní detskej práce. V posledných rokoch však konflikty, krízy a pandémia COVID-19 uvrhli ďalšie rodiny do chudoby – a prinútili ďalšie milióny detí pracovať. Hospodársky rast nebol dostatočný, ani dostatočne inkluzívny na to, aby zmiernil tlak na rodiny a komunity, ktorý ich núti uchyľovať sa k detskej práci. V súčasnosti je do detskej práce stále zapojených 160 miliónov detí. To je takmer každé desiate dieťa na svete.

Situácia v súvislosti s detskou prácou je teda odrazom vnímania nedostatočných reakcií na početné výzvy a zmeny, ktoré ovplyvňujú svet práce. Je naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme všetci prispeli k riešeniu každodenných problémov ľudí, a to účinnejším a súdržnejším spôsobom.

Detská práca je – pravdepodobne – najviditeľnejším z týchto problémov. Je spôsobená chudobou a vylúčením, ktoré prispievajú k ich pretrvávaniu. Budúcnosť detí bez vzdelania a príležitostí znemožňujú, aby si v dospelosti zabezpečili slušný príjem a stabilné zamestnanie.

Je to nespravodlivosť, ktorá sa vo väčšine prípadov prejavuje na úrovni domácností a rodín – dve tretiny detskej práce sú prácou, ktorou deti prispievajú do rodinného rozpočtu. Táto práca však brzdí hospodársky rast krajín a môže súvisieť s rastúcou nerovnosťou v mnohých častiach sveta. Je hrozbou pre sociálnu súdržnosť a ľudský pokrok.

Naše spoločné skúsenosti s bojom proti detskej práci v priebehu posledných troch desaťročí ukázali, že detskú prácu možno odstrániť, ak sa odstránia jej základné príčiny. Medzi opatrenia na odstránenie týchto príčin patrí vytvorenie a aplikácia silného právneho rámca založeného na medzinárodných pracovných normách a sociálnom dialógu, zabezpečenie všeobecného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a sociálnej ochrane, ako aj priame opatrenia na zmiernenie chudoby, nerovnosti a ekonomickej neistoty a podpora dôstojnej práce pre dospelých pracovníkov.

Podpora konkrétnych opatrení na riešenie základných príčin a presadzovanie sociálnej spravodlivosti sú základom Durbanskej výzvy na prijatie opatrení, ktorá bola prijatá na 5. celosvetovej konferencii o odstránení detskej práce v roku 2022. Je to plán boja proti detskej práci s využitím všetkých dostupných hospodárskych, politických a sociálnych pák. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa detská práca stala prioritou pri tvorbe vnútroštátnych a globálnych politík a činností, v rámci rozvojovej spolupráce a finančných, obchodných a investičných dohôd.

Svetový deň boja proti detskej práci v roku 2023 preto považujeme za príležitosť, keď všetci, ktorí sa angažujú za ukončenie detskej práce, môžu ukázať, že zmenu možno dosiahnuť vtedy, keď sa spojí vôľa a odhodlanie.

Medzinárodná organizácia práce preto v dnešný Svetový deň boja proti detskej práci vyzýva na:

  • Oživenie medzinárodnej činnosti na dosiahnutie sociálnej spravodlivosti, najmä v rámci plánovanej Globálnej koalície za sociálnu spravodlivosť, ktorej jedným z dôležitých prvkov je odstránenie detskej práce;
  • Všeobecnú ratifikáciu Dohovoru MOP č. 138 o minimálnom veku, ktorá by spolu so všeobecnou ratifikáciou Dohovoru MOP č. 182 o najhorších formách detskej práce, dosiahnutou v roku 2020, poskytla všetkým deťom právnu ochranu pred všetkými formami detskej práce;
  • Účinné vykonávanie Durbanskej výzvy na prijatie opatrení.

Štáty, ktoré ratifikovali Dohovor č. 182 MOP, sa zaviazali, že vykonajú všetko, aby čo najskôr zakázali najhoršie formy detskej práce. Išlo o najrýchlejšie ratifikovaný dohovor v dejinách MOP od jej založenia v roku 1919. Napriek tomu detská práca stále zostáva každodennou realitou v mnohých krajinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *