Construction worker is carrying wood planks with Tape measure on construction site.

Jedným z bodov tohtoročnej 111. výročnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce (MOP) je aj „Odborné vzdelávanie a trh práce – normotvorná činnosť“. Aktuálne prebieha druhé kolo diskusií v rámci procedúry dvojitej rozpravy, ktorej cieľom je prijatie novej medzinárodnej zmluvy, v tomto prípade pôjde o prijatie odporúčania MOP na túto tému.

Konferencia zvolila Výbor pre stanovovanie noriem pre učňovskú prípravu, ktorý v týchto dňoch uskutočňuje druhú diskusiu o učňovskom vzdelávaní s cieľom stanoviť nový medzinárodný pracovný štandard vo forme odporúčania.

Návrh odporúčania vychádza z textu prijatého Konferenciou na svojom predchádzajúcom 110. zasadnutí. V súlade s článkom 46, ods. 6 Stáleho poriadku Konferencie boli vlády vyzvané, aby najneskôr do 14. novembra 2022 oznámili všetky zmeny a doplnenia alebo pripomienky, ktoré by mohli k navrhovanému textu mať, a to po konzultácii s najreprezentatívnejšími organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov. Prijaté pripomienky boli zohľadnené v správe, ktorú MOP pripravila na posúdenie na aktuálne prebiehajúcom 111. zasadnutí Konferencie.

Základnými faktami, z ktorých vyplynula potreba prijatia dohovoru ohľadom učňovského vzdelávania, sú:

  • globálna miera nezamestnanosti a podzamestnanosti je aj naďalej vysoká,
  • nerovnosť pretrváva a rýchle transformácie vo svete práce, ako napríklad tie, ktoré vyplývajú z výziev súvisiacich so zmenou klímy, prehlbujú nesúlad medzi zručnosťami a nedostatok zručností, čo si vyžaduje, aby sa ľudia všetkých vekových kategórií rekvalifikovali a neustále zvyšovali kvalifikáciu v záujme podpory plného, produktívneho a slobodne zvoleného zamestnania a dôstojnej práce.

Konferencia považuje efektívne celoživotné vzdelávanie a kvalitné vzdelávanie za veľmi dôležité a predpokladá, že podpora a rozvoj kvalitného učňovského vzdelávania môže viesť k ďalším príležitostiam pre dôstojnú prácu, prispieť k účinným a efektívnym reakciám na súčasné výzvy a poskytnúť príležitosti na celoživotné vzdelávanie, s cieľom zvýšiť produktivitu, odolnosť, prechod a zamestnateľnosť, a splniť súčasné a budúce potreby učňov, zamestnávateľov a trhu práce.

Cieľom Konferencie je prijať účinný rámec pre kvalitnú učňovskú prípravu, ktorá bude dobre regulovaná, udržateľná, dostatočne financovaná, inkluzívna a bez diskriminácie a vykorisťovania. Nástroj podporuje rodovú rovnosť a rovnováhu, rozmanitosť a podporuje poskytovanie primeranej odmeny alebo inej finančnej kompenzácie, rovnako aj poskytovanie sociálneho zabezpečenia, v procese učňovskej prípravy.

Konferencia neopomína, že učňovská príprava by mala byť podporovaná a regulovaná aj prostredníctvom sociálneho dialógu, s cieľom zabezpečiť jej kvalitu, poskytovať výhody a ochranu učňom a podnikom a zvýšiť atraktívnosť učňovskej prípravy pre potenciálnych učňov a zamestnávateľov vrátane mikro, malých, stredných a veľkých podnikov.

Zástupcovia pracovníkov z celého sveta v týchto dňoch, počas trvania Konferencie, pracujú na tom, aby nástroj spĺňal všetky vyššie spomenuté ciele a najmä, aby bola pracovníkom poskytnutá čo najväčšia ochrana počas učňovskej prípravy.

Foto: Image by jcomp on Freepik

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *