V týchto dňoch prebieha na pôde Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve 111. výročná Medzinárodná konferencia práce. Delegátkou za zástupcov zamestnancov za Slovenskú republiku je Monika Uhlerová, prezidentka KOZ SR.

Kľúčovými témami Konferencie, okolo ktorých zasadajú výbory zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov a vlád, a následne spoločne tripartitne o nich rokujú, sú spravodlivá transformácia, ochrana práce a celoživotné vzdelávanie.

Všetky tri témy spolu súvisia a nie je možné vnímať ich osobitne a bez vzájomného podmienenia. Transformácia bez garancie dôstojných pracovných podmienok a inklúzie všetkých nemôže byť spravodlivá, a spravodlivá transformácia bez vzdelávania pre pracujúcich nemôže byť inkluzívna.

Zopár faktov zo zdrojov MOP:

 • 1,2 miliardy pracovných miest na svete závisí od zdravého ekosystému.
 • Do roku 2030 sa očakáva zaniknutie 80 miliónov pracovných miest, kde nebude možné prácu vykonávať z dôvodu stresu spôsobeného teplom, a kde zamestnanci čelia vysokému riziku zranenia, choroby alebo smrti.
 • 130 miliónov pracujúcich sa v najbližšej dekáde môže prepadnúť do chudoby z dôvodu podkopávania a nedodržiavania dohôd o udržateľnom rozvoji.
 • Do 216 miliónov ľudí bude musieť interne migrovať z dôvodu klimatických zmien.

Aké sú skúsenosti na úrovni krajín?

 • 49 krajín sa už zaviazalo podporovať spravodlivú transformáciu s ambicióznymi klimatickými cieľmi, pričom riešenie zamestnanosti umiestnili do centra pozornosti týchto cieľov.
 • Sociálny dialóg zostáva opomínaný alebo limitovaný v procese uplatňovania cieľov udržateľného rozvoja. Pritom je jeho kľúčovým nástrojom.
 • Len 23 percent kolektívnych zmlúv analyzovaných MOP zohľadňuje otázky a dopady klimatických zmien a environmentálne aspekty.
 • V aplikácii priemyselných politík pre spravodlivú transformáciu sú zatiaľ len limitované skúsenosti.

Aké sú aktuálne trendy v implementácii politík v súvislosti so spravodlivou transformáciou?

 • Makroekonomický rámec a politiky rastu garantujúce priestor pre sociálne výdavky a využívajúce finančné nástroje na výdavky pre zelenú tranzíciu, Mobilizácia verejných a súkromných financií z domácich i medzinárodných zdrojov, prebudovanie daňových politík,
 • Zvýšené zameranie sa na priemyselné politiky a technológie s potenciálnym dopadom na globálny obchod a investície,
 • Inteligentné využívanie stimulov, vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia a regulačné postupy pre náležitú starostlivosť môžu uvoľniť potenciál súkromného sektora pre rozvoj podnikania,
 • Predvídanie potrebných zručností, posilňovanie vzdelávacích systémov poskytujúcich rovný prístup k celoživotnému vzdelávaniu pre všetkých,
 • Sociálna ochrana a aktívne opatrenia na trhu práce,
 • Medzinárodné štandardy a dohovory vrátane práva na združovanie, práva na bezpečné a zdravé pracovné prostredie a rešpektovanie rodovej rovnosti musia tvoriť normatívny rámec pre ďalší dialóg,
 • Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie sú nástroje na budovanie niektorých, nie však všetkých, riešení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *