Dramatický nárast ľudí pracujúcich z domu v dôsledku pandémie COVID-19 poukázal na zlé pracovné podmienky, ktoré zažívajú mnohí pracujúci. Pred krízou ich bolo na celom svete odhadom 260 miliónov.

Zamestnanci pracujúci z domu, ktorých počet sa výrazne zvýšil kvôli pandémii COVID-19, potrebujú lepšiu ochranu, uvádza sa v novej správe Medzinárodnej organizácie práce (MOP).

Keďže sa práca z domu odohráva v súkromnej sfére, často sa stáva „neviditeľnou“. V krajinách s nízkym a stredným príjmom pracujú takmer všetci zamestnanci z domu (90 %) neformálne.

Zvyčajne sú na tom horšie ako tí, ktorí pracujú mimo domova, a to aj v profesiách s vyššou kvalifikáciou. Pracujúci z domu zarábajú v Spojenom kráľovstve v priemere o 13 percent menej; o 22 percent menej v Spojených štátoch amerických; o 25 percent menej v Južnej Afrike a asi o 50 percent v Argentíne, Indii a Mexiku.

Pracujúci z domu tiež čelia väčším bezpečnostným a zdravotným rizikám a majú horší prístup k odbornej príprave ako zamestnanci, ktorí nie sú doma, čo môže mať vplyv na ich kariérne vyhliadky.

Správa „Práca z domu. Od neviditeľnosti po dôstojnú prácu“ tiež ukazuje, že zamestnanci pracujúci z domu nemajú rovnakú úroveň sociálnej ochrany ako ostatní zamestnanci. Je tiež menej pravdepodobné, že budú súčasťou odborovej organizácie alebo že sa na nich bude vzťahovať kolektívna zmluva.

Obnovená naliehavosť

Podľa odhadov MOP pred krízou COVID-19 na celom svete pracovalo približne 260 miliónov zamestnancov z domu, čo predstavuje 7,9 percenta globálnej zamestnanosti; 56 percent z nich (147 miliónov) tvorili ženy.

Zahŕňajú pracovníkov na diaľku a veľké množstvo pracovníkov zaoberajúcich sa výrobou tovaru, ktorý sa nedá automatizovať, ako sú výšivky, remeselné výrobky, elektronická montáž. Tretia kategória, pracovníci digitálnej platformy, poskytujú služby, ako je spracovanie poistných udalostí, úprava kópií alebo anotácia údajov pre školenie systémov umelej inteligencie.

V prvých mesiacoch pandémie COVID-19 v roku 2020 začal odhadom každý piaty zamestnanec pracovať z domu. Očakáva sa, že keď budú k dispozícii údaje za celý rok 2020, ukážu výrazný nárast oproti predchádzajúcemu roku.

Rast práce z domu bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, uvádza sa v správe. Táto skutočnosť prináša novú naliehavosť riešiť problémy, ktorým čelia zamestnanci pracujúci z domu a ich zamestnávatelia.

Zle regulovaná, s nedostatkami

Práca z domu je často zle regulovaná a dodržiavanie existujúcich zákonov zostáva výzvou. V mnohých prípadoch sú pracujúci z domu klasifikovaní ako nezávislí dodávatelia, a preto sú vylúčení z rozsahu pracovnej legislatívy.

„Mnoho krajín po celom svete má legislatívu, ktorú niekedy dopĺňajú kolektívne zmluvy, zaoberajúce sa rôznymi nedostatkami spojenými s prácou z domu. Napriek tomu iba 10 členských štátov MOP ratifikovalo Dohovor č. 177, ktorý podporuje rovnosť pri zaobchádzaní so zamestnancami pracujúcimi z domu a ostatnými zamestnancami. Len málo štátov má komplexnú politiku, ktorá sa venuje oblasti práce z domu,“ uviedla Janine Bergová, hlavná ekonómka MOP a jedna z autoriek tejto správy.

Odporúčania

Správa obsahuje konkrétne odporúčania na zviditeľnenie práce z domu a jej lepšiu ochranu.

Pre zamestnancov priemyselných odvetví, ktorí pracujú z domu, správa zdôrazňuje, že je dôležité uľahčiť ich prechod na formálnu ekonomiku, a to napríklad rozšírením právnej ochrany, dodržiavaním pravidiel, zovšeobecňovaním písomných zmlúv, poskytovaním prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a informovaním pracujúcich z domu o ich právach.

Pre zamestnancov digitálnych platforiem, ktorí pracujú z domu a ktorých činnosť kladie osobitné požiadavky na dodržiavanie predpisov, sa správa zasadzuje o použitie údajov získaných pri ich práci na sledovanie pracovných podmienok a nástrojov na stanovenie spravodlivých miezd.

V prípade pracovníkov vykonávajúcich teleprácu (prácu na diaľku s použitím informačných a komunikačných technológií) správa vyzýva politických predstaviteľov, aby prijali konkrétne opatrenia na zníženie psychosociálnych rizík a zaviedli právo odpojiť sa s cieľom zabezpečiť dodržiavanie hraníc medzi pracovným a súkromným životom.

Správa tiež uvádza, že v nadchádzajúcich rokoch nadobudne práca z domu pravdepodobne väčší význam. Vlády by mali spolupracovať s organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov na zabezpečení toho, aby všetci pracujúci z domu – či už tkajú ratan v Indonézii, vyrábajú bambusové maslo v Ghane, označujú fotografie v Egypte, šijú masky v Uruguaji alebo pracujú z domu „na telefóne“ vo Francúzsku – mohli prejsť od neviditeľnosti k dôstojnej práci.

Zdroj: MOP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *