Na túto zásadnú otázku hľadali odpovede viacerí právni experti z rôznych krajín Európy v rámci výročnej konferencie NETLEX. Na jej organizovaní sa podieľala spolu s Európskou odborovou konfederáciou aj KOZ SR. Presadzovanie akýchkoľvek práv je vo všeobecnosti dôležitá otázka, ktorá sa však vo svete otvára a vykladá tiež odlišnými spôsobmi. Spoločná by však pre nás mala byť účinná európska legislatíva, pretože tá následne ovplyvňuje národné legislatívy. Jednoznačne to platí pre oblasť pracovného práva, zamestnaneckého prostredia, spravodlivých pracovných podmienok, či odmeňovania zamestnancov. Nezastupiteľnú úlohu v tomto smere zohrávajú aj odbory.

Odborníci sa v jednotlivých panelových diskusiách venovali témam, ktoré sú v rámci pracovného prostredia pálčivé, resp. vyžadujú si už nejaký čas väčšiu pozornosť, a zároveň urýchlené riešenia. Hovoríme napr. o migrácii, zamestnávaní ľudí z tretích krajín, či sezónnych pracovníkoch. Problémom je aj nedostatok inšpektorov a inšpektoriek práce, pričom práve ich dostatočné zastúpenie a rozšírenie ich kompetencií, je dôležitým aspektom pri odhaľovaní porušovania práv zamestnancov.

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová upozornila na viacero zásadných zmien, ktoré „doľahnú“ aj na slovenský trh práce, ako digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia, ale aj zmena klímy, či nepriaznivý demografický vývoj, ktorý postihuje celú Európu. „Nové technológie majú vplyv na kvantitu a kvalitu práce, ale aj jej formu a povahu. Čoraz viac narastajú nestabilné formy práce a znížená istota zamestnania, čo vyúsťuje aj do prehlbovania rôznych foriem nerovností. Posilňovanie prekerizácie práce a oslabovanie sociálneho štátu je asi najväčšou hrozbou v súvislosti s technologickým vývojom a digitálnou érou“, zdôraznila Monika Uhlerová.

Ako sme spomenuli v úvode, aktuálne sa experti z rôznych organizácií, ktoré sa zaoberajú zamestnaneckým prostredím, pracovnými podmienkami a právam zamestnancov, venujú migrácii, nelegálnej práci i problémom, ktoré vznikajú u pracovníkoch z tretích krajín. Príkladom je Európsky úrad práce (ELA), ktorý má svoje zázemie aj na Slovensku. Ten sa zameriava najmä na tzv. čiernu prácu, pracovnú mobilitu a na to, aby sa práva zamestnancov presadzovali spravodlivo a účinne. Na druhej strane, zástupcovia ELA uviedli, že nemajú také možnosti, aby niektoré prípady, doslova, vyšetrovali. Aj ich právomoci sú oklieštené.

Enrico Somaglia, zástupca generálneho tajomníka Európskej federácie odborov pre, poľnohospodárstvo, potraviny a cestovný ruch podotkol, že „pracovníci z tretích krajín, resp. sezónni pracovníci najčastejšie pôsobia práve v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a turizmu.“ Hoci podľa neho máme smernicu o sezónnych pracovníkoch, nedodržiava sa v plnom rozsahu prípadne nereflektuje skutočnosť. Postavenie týchto ľudí a ich podpora na trhu práce nie je dostatočná a svedčia o tom aj prípady, keď ich práva boli porušené či zneužívané, čo potvrdila aj Ludovica Banfi, projektové manažérka Agentúry Európskej únie pre základné práva. „Spomínaní pracovníci často žijú a pracujú v nie najlepších podmienkach a napriek tomu, že niektorí poznajú svoje práva a majú šancu prípadný súdny spor vyhrať, neurobia tak“, zhodli sa odborníci.

Vo všetkých oblastiach však majú nezastupiteľnú úlohu aj odbory. Práve ich úlohou je presadzovanie práv zamestnancov, kolektívne vyjednávanie, snaha o spravodlivé odmeňovanie v jednotlivých odvetviach a v neposlednom rade komplexná podpora pracujúcich. „Dôležitá otázka je, aká bude pozícia odborov, ich prístup a sila pri presadzovaní záujmov pracujúcich v turbulentných časoch zmien. Ak sa odbory majú stať dôležitými aktérmi pri tvorbe a adaptácii verejných politík, je dôležité, aby ich predstavitelia i členovia rozumeli, prečo je ekonomická, hospodárska, digitálna a spoločenská tranzícia nevyhnutná, čo prinesie a ako k nej pristúpiť“, dodala prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *