Nedávny vývoj a udalosti, napríklad Brexit, situácia v oblasti právneho štátu v niektorých členských krajinách EÚ a pandémia COVID-19, ohrozujú európsky projekt aj demokraciu. EÚ je na križovatke a musí sa postaviť výzvam, ktorým čelí: Uskutočniť relevantnú zmenu smerovania a zaviazať sa dodržiavať svoje základné zásady, v opačnom prípade bude čeliť bezprecedentnej politickej kríze.

V tomto kontexte Európska odborová konfederácia (EOK) víta zámer zorganizovať Konferenciu o budúcnosti Európy. Konferencia musí byť príležitosťou na skutočnú diskusiu, orientovanú na budúcnosť Európskej únie, aby sa zabezpečilo, že obnova po kríze COVID-19 vydláždi cestu pre spravodlivejšie, inkluzívnejšie a udržateľnejšie európske hospodárstvo a spoločnosť, založenú na obnovenej spoločenskej zmluve pre Európu.

Konferencia by mala byť príležitosťou pre skutočné a hĺbkové diskusie s úplným zapojením európskych a národných inštitúcií, sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti o budúcnosti Európy a potrebe obnovy po COVID-19, aby sa vytvorila cesta pre spravodlivejšiu spoločnosť. Sociálna Európa by mala byť v centre Konferencie. Konferencia by nemala byť len byrokratickým cvičením a nemala by sa zameriavať len na inštitucionálne otázky, mala by byť kľúčovým momentom v procese budovania budúcej Európskej únie a mala by sa zakladať na ambicióznej agende.

Odborári z členských krajín sa môžu pridať do diskusie, EOK vytvorila nasledovné diskusné bloky:

Európsky pilier sociálnych práv pre sociálne trhové hospodárstvo

Implementácia Európskeho piliera sociálnych práv (EPSP) a prepojenie dosiahnutia práv v pilieri s cieľom Zmluvy, ktorým je zabezpečiť, aby Európska únia bola „sociálnym trhovým hospodárstvom, snažiacim sa o dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku. „Snahou je zabezpečiť konzistentnosť medzi politikami a iniciatívami EÚ s týmto cieľom, a to aj potenciálnym zaradením piliera do zmlúv. Naplnenie konceptu sociálneho trhového hospodárstva s posilnením úlohy piliera by tiež zabezpečilo správne vyváženie existujúcich nástrojov hospodárskeho riadenia EÚ, vrátane dvojbalíka, šesťbalíka a fiškálnej dohody.

Chcem sa pridať do diskusie TU

Hospodárska demokracia

Je potrebné posilniť demokraciu v hospodárstve a spoločnosti, a to aj uznaním a podporou odborov, rešpektovaním a posilnením práv zamestnancov a odborov. Je potrebné zabezpečiť úplné rešpektovanie práv odborov, vrátane práva na kolektívne vyjednávanie, a posilniť informovanosť a konzultovanie s pracujúcimi a ich právo na účasť. Ide o základné nástroje hospodárskej, sociálnej a pracovnej demokracie.

Chcem sa pridať do diskusie TU

Protokol o sociálnom pokroku

Protokol o sociálnom pokroku, ktorý garantuje, že práva pracovníkov a odborov a sociálne práva majú prednosť pred hospodárskymi slobodami v prípade, že sú v rozpore. Ak bude Konferencia o budúcnosti Európy diskutovať o možnosti zmeny Zmluvy, mala by diskutovať aj o návrhu zapracovať Protokol o sociálnom pokroku do zmlúv EÚ.

Chcem sa pridať do diskusie TU

EOK volá po reforme obchodnej a investičnej politiky EÚ

EOK volá po reforme obchodnej a investičnej politiky EÚ, ktorá bude mať vo svojom jadre tieto prvky: Tvorba dôstojných pracovných miest a ochrana základných ľudských práv, vrátane práv pracovníkov a odborov; ochrana životného prostredia a biodiverzity a dodržiavanie Parížskej klimatickej dohody; zachovanie vysokokvalitných verejných služieb; a posilnenie priemyselnej základne Európy.

Chcem sa pridať do diskusie TU

Digitálna transformácia

Spravodlivá digitalizácia. Má sa zakladať na ľudských právach, vrátane pracovných a odborových práv, na lepších pracovných podmienkach a kolektívnom vyjednávaní. Zachovanie a posilnenie ochrany zamestnancov, zabránenie neprimeranému a zbytočnému sledovaniu na pracovisku, zákaz diskriminačného zaobchádzania na základe zaujatých algoritmov a predchádzanie zneužívaniu ochrany údajov a súkromia. Posilnenie kolektívneho vyjednávania a účasť zamestnancov na tvorbe, spustení, používaní a monitorovaní technológií a dátovej stratégii umelej inteligencie.

Chcem sa pridať do diskusie TU

Nový ekonomický model a riadenie EÚ

Nový ekonomický model a riadenie EÚ, ktoré sa musia zakladať nielen na HDP, ale aj na budovaní inkluzívneho a spravodlivého „európskeho blaha“. Reforma ekonomického riadenia EÚ, Európskeho semestra, mandátu ECB, EMU a vlastných zdrojov EÚ je nevyhnutná na to, aby sociálna spravodlivosť kráčala ruka v ruke s ekonomickou konkurencieschopnosťou, a aby sa blaho ľudí stalo cieľom ekonomických politík.

Chcem sa pridať do diskusie TU

Obnovená sociálna dohoda pre Európu pre spravodlivú obnovu

Obnovená sociálna dohoda pre Európu pre spravodlivú obnovu. Konferencia o budúcnosti Európy by sa mala zamerať na potrebu obnovenej sociálnej dohody pre Európu, ktorá vydláždi cestu spravodlivejšej, inkluzívnejšej a udržateľnejšej spoločnosti. Zlepšenie životných a pracovných podmienok v Európe a rovnosť medzi mužmi a ženami by mali stáť v popredí. Obnova by sa mala zakladať na redistribúcii a konvergencii smerom nahor, na vytvorení kvalitných pracovných miest vo všetkých sektoroch a vyšších investíciách do verejných služieb a sociálnej ochrany, vrátane zabezpečenia práva na dôstojné dôchodky. Rešpektovanie práv pracujúcich a odborov, silnejšie kolektívne vyjednávanie a demokracia na pracovisku tvoria potrebný základ spravodlivej obnovy.

Chcem sa pridať do diskusie TU

Klimatické zmeny a životné prostredie

Spravodlivá transformácia. EÚ by mala zabezpečiť silný a inkluzívny prístup k riadeniu, pri ktorom budú pracujúci a odborové hnutia zapojené do tvorby a implementácie adaptačných politík na všetkých úrovniach. Stratégia EÚ na riešenie klimatických zmien by mala obsahovať konkrétne strategické opatrenia, ktoré zachovajú pracovné miesta a ochránia zdravie a bezpečnosť pracovníkov, ale aj aktívne politiky pre pracovný trh, rekvalifikáciu a školenia, aby sa predišlo strate pracovných miest. Núdzové mechanizmy sociálneho zabezpečenia budú kľúčom k riešeniu budúcich kríz a zvýšeniu odolnosti našich spoločností. Reformy musia tiež EÚ umožniť vytvoriť efektívnu „otvorenú strategickú autonómiu“ na posilnenie jej priemyselných hodnotových reťazcov.

Chcem sa pridať do diskusie TU

Rodová rovnosť

Rovnosť medzi mužmi a ženami by mala stáť v popredí diskusií Konferencie. Potrebujeme obnovenú a ambicióznu stratégiu na úrovni EÚ s cieľom dosiahnuť rodovú rovnosť na európskych trhoch práce, ktorá bude koherentne zasadená do implementácie Piliera sociálnych práv. Európska stratégia by mala prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030, predovšetkým k cieľu 5.

Chcem sa pridať do diskusie TU

Zdravie

Rovnaký prístup k cenovo dostupnej a vysokokvalitnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Európske aktivity, ktoré zabezpečia, že všetci v EÚ bez ohľadu na ekonomickú situáciu a miesto pobytu budú mať právo na dobré zdravie a rovnaký prístup k cenovo dostupným a vysokokvalitným zdravotníckym a sociálnym službám, poskytovaným odolnými, dobre vybavenými verejnými systémami s kvalitnými zamestnancami a všeobecným pokrytím.

Chcem sa pridať do diskusie TU

Je veľmi dôležité zabezpečiť vysokú viditeľnosť požiadaviek a návrhov odborov v rámci Konferencie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *