Zakotvením protokolu o sociálnom pokroku do primárneho práva EÚ by sa splnila požiadavka pracovníkov, aby im Európa zaručila silnú ochranu.

Dôstojná mzda a primerané pracovné podmienky sú základným právom každého jednotlivca. Toto základné právo musí byť zaručené, aby spoločnosť mohla napredovať. Je to nosný pilier zdravého sociálneho trhového hospodárstva, ktoré sa usiluje zvyšovať hospodárske zisky a konkurencieschopnosť a zároveň zavádza sociálne politiky na zabezpečenie sociálneho pokroku a demokratických hodnôt. Jedno od druhého nemožno oddeliť. Pracovníci a občania na to upozornili spolu s ďalšími dôležitými pripomienkami, ktoré vyjadrili na Konferencii o budúcnosti Európy.

Keď ľudia počujú o jednotnom trhu, pýtajú sa, ako zlepší ich každodenný život. Chcú spoľahlivú sociálnu ochranu, zaručený minimálny príjem, účinnejší sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie, rovnaké príležitosti na trhu práce (čo znamená aj koniec sociálneho dumpingu), spravodlivé daňové politiky, cenovo dostupné bývanie a rodovú rovnosť.

Protokol o sociálnom pokroku by bol konkrétnou odpoveďou na tieto obavy, pretože by podporoval a chránil najvyššie normy z hľadiska sociálnych práv a zamedzil by ich oslabeniu alebo obchádzaniu.

V čase, keď sú ľudské práva, právny štát a demokracia čoraz viac spochybňované, musí EÚ potvrdiť, že sa i naďalej odhodlane zasadzuje za tieto hodnoty a postaviť sociálnu Európu do centra svojich ambícií. Ľudia potrebujú istotu, že ich sociálne práva nebudú odsunuté bokom v prospech hospodárskej a trhovej dynamiky, ako to bolo v prípade úsporných opatrení prijatých v reakcii na finančnú krízu v roku 2008.

EHSV podporuje výzvu, aby sa prednosť základných sociálnych práv pred hospodárskymi slobodami zakotvila v práve EÚ

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) požiadal španielske predsedníctvo Rady EÚ, aby sa usilovalo presadiť návrh zaviesť protokol o sociálnom pokroku ako záväzný právny nástroj, ktorý pomôže posilniť a chrániť sociálne práva v Európe.

Európsky hospodársky a sociálny výbor vyjadril súhlas s nedávno predloženými návrhmi, aby sa uskutočnila zmena zmlúv EÚ, ktorou by sa do nich zahrnul protokol o sociálnom pokroku. Ide o nástroj, ktorý umožní uprednostniť základné sociálne práva pred hospodárskymi slobodami, ak sa dostanú do vzájomného] konfliktu, ako i všeobecne v politikách EÚ. Zaručilo by to právnu istotu a rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi vo všetkých členských štátoch.

V prieskumnom stanovisku, o ktoré požiadalo španielske predsedníctvo Rady EÚ, EHSV uviedol, že navrhovaný protokol by zabezpečil sociálny pokrok prostredníctvom podpory a ochrany najvyšších noriem z hľadiska sociálnych práv a zabránil by ich oslabeniu.

Stanovisko bolo prijaté na plenárnom zasadnutí 15. júna 132 hlasmi za, pričom 102 členov hlasovalo proti a sedem sa hlasovania zdržalo. Nepodporila ho skupina EHSV Zamestnávatelia, ktorá predložila protistanovisko proti začleneniu protokolu o sociálnom pokroku do primárneho práva EÚ. Toto protistanovisko bolo zamietnuté, ale získalo viac než štvrtinu odovzdaných hlasov, a preto bolo pripojené k hlavnému stanovisku.

Spravodajkyňa stanoviska Maria del Carmen Barrera Chamorro na margo protokolu uviedla: „Protokol o sociálnom pokroku by podporil zásadu nepoľaviť v rešpektovaní sociálnych noriem. Zabránil by tomu, aby sa prijímali politiky, ktoré by boli v rozpore so záujmami občanov, ako sa to stalo v prípade úsporných opatrení.“

„Viac ako kedykoľvek predtým musíme byť ostražití. Musíme brániť sociálne a občianske práva a zabezpečiť, aby sa v celej EÚ uplatňovali jednotne. Je nevyhnutné, aby sa, najmä v prípade konfliktu s hospodárskymi slobodami, považovali za dôležitejšie ako voľný trh,“ zdôraznil spoluspravodajca Diego Dutto.

EHSV uviedol, že španielske predsedníctvo Rady EÚ bude mať výbornú príležitosť podporiť tento návrh. Vyzval ho, aby zvolalo zasadnutie Rady ministrov sociálnych vecí s cieľom dohodnúť sa na spoločnom návrhu a aby naplánovalo osobitný samit EÚ na jeho prijatie.

S návrhom na vytvorenie protokolu o sociálnom pokroku prišla v roku 2008 ako prvá Európska konfederácia odborových zväzov (EOK). Reagovala tak na rozsudok Súdneho dvora v prospech hospodárskych slobôd. Jej výzva bola zopakovaná v záveroch Konferencie o budúcnosti Európy, pričom Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom žiadal, aby bol protokol o sociálnom pokroku zahrnutý do zmlúv EÚ.

Skupina EHSV Zamestnávatelia vyhlásila, že podľa jej názoru by sociálne a hospodárske práva mali mať rovnakú úroveň ochrany a že takýto protokol by mohol ohroziť samotný základ sociálneho pokroku.

ZDROJ: EESC

Ilustračná fotografia: Photo by Lukas

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *