Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) sa zasadzuje za to, aby budúci trh s elektrinou spočíval na verejno-súkromnom partnerstve a kombinácii regulácie a liberalizácie.

Ústredným pilierom tohto modelu by bola vládou zriadená „energetická agentúra“, ktorá by nakupovala elektrinu od výrobcov a predávala ju dodávateľom elektriny pre domácnosti, MSP, občianske energetické spoločenstvá a veľkoodberateľov a prípadne aj do iných krajín.

Táto agentúra by uzatvárala dlhodobé zmluvy s výrobcami elektriny na základe verejného obstarávania. Boli by to rôzne typy zmlúv, napríklad zmluvy o nákupe elektriny, rozdielové zmluvy a zmluvy o nákladoch +.

Podľa názoru EHSV ide o zásadnú reformu, ktorá by sa mala uskutočniť na súčasnom trhu s elektrinou v EÚ. Výbor to zdôraznil v stanovisku, ktoré vypracovali Jan Dirx a Christophe Quarez, prijatom na plenárnom zasadnutí EHSV.

Spravodajca Jan Dirx pripomenul, že výbor sa už dlho zasadzuje za reformu trhu s elektrinou v EÚ: „Myslíme si, že riešením by mohol byť hybridný model založený na zásade: liberalizovať tam, kde je to možné, a regulovať tam, kde je to potrebné.“

„Energia je základným stavebným kameňom nášho hospodárskeho a sociálneho systému a nemalo by sa k nej pristupovať tak ako k iným komoditám. Je to ústredný prvok verejných služieb,“ zdôraznil spoluspravodajca Christophe Quarez. „Podľa nášho návrhu by za splnenie cieľov udržateľnosti, cenovej dostupnosti a bezpečnosti dodávok bola zodpovedná vláda.“

ZDROJ: EESC

Ilustračná fotografia: Photo by Pixabay

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *