Novelou zákona o sociálnom poistení sa prechodnými ustanoveniami upravilo (zvýšilo) poskytovanie tzv. pandemickej nemocenskej dávky za mesiac apríl 2021, vyplácanej poistencovi (napr. zamestnancovi) pri vzniku jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie, a to vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu oproti doterajším 55 % dennej náhrady príjmu. Rovnako sa v mesiaci apríl 2021 zvýši aj denná náhrada príjmu poistencom, ktorí čerpajú tzv. pandemické ošetrovné z 55 % na 75 % dennej náhrady príjmu. 

Poistencom, ktorým sa doposiaľ vyplácala kombinácia dvoch dávok, a to nemocenského z dôvodu ochorenia COVID – 19 a úrazového príplatku (ak patria do okruhu osôb, ktorým môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok), výška oboch dávok zostáva nezmenená, teda nemocenské 55 % a úrazový príplatok vo výške 25 % dennej náhrady príjmu – spolu vo výške 80 % dennej náhrady prímu. 

Pozmeňovacím návrhom skupiny poslancov NR SR sa súčasne –  na podnet Ministerstva zdravotníctva SR, a to z dôvodu aplikačných problémov pri potvrdzovaní skutočnosti, že ochorenie COVID – 19 vzniklo v práci, a to priamo zamestnávateľmi (zdravotníckymi zariadeniami) – navrhla úprava formulácie podmienok nároku na úrazový príplatok.

Uvedené sa premietlo v schválenej novele zákona o sociálnom poistení (Parlamentná tlač č. 374) do ustanovenia § 293fek ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

V zmysle uvedeného ustanovenia sa na účely nároku na úrazový príplatok podmienka uznania choroby z povolania bude považovať za splnenú, ak zamestnávateľ zamestnanca, uznaného počas krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochoreniaCOVID-19 potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tomuto zamestnancovi pri práci, kde z povahy práce vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.

Rovnaké podmienky budú platiť aj pre ostatné fyzické osoby, ktoré v zmysle zákona o sociálnom poistení majú nárok na úrazový príplatok a sú osobami uvedenými v § 17 ods. 2  č. 461/2003 Z. z. zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napr. vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža, vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, dobrovoľný člen horskej služby a pod.), ak im vznikne dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu ochorenia na COVID – 19.

Účelom novely zákona o sociálnom poistení bolo teda, okrem iného, aj zvýšenie nemocenskej dávky poistencom, ktorí nárok na úrazový príplatok nemajú a napriek tomu musia byť v karanténe alebo v izolácii, ako aj formálne zjednodušiť zamestnávateľom, napr. zdravotníckym zariadeniam, potvrdzovanie formulára svojim zamestnancom, ktorí pri práci ochoreli na COVID – 19.

Novelou zákona o sociálnom poistení sa nezavádza nové alebo „iné“ úrazové poistenie, ani žiaden nový „covid príplatok zo sociálneho poistenia“. Ak zamestnanec nie je napr. zdravotník v tzv. prvej línii, nebude mať nárok na úrazový príplatok ešte k nemocenskému, aj keď bol alebo bude počas krízovej situácie uznaný za DPN z dôvodu ochorenia COVID – 19. Uvedené ochorenie počas krízovej situácie mu musí (bude musieť) vzniknúť pri práci, kde z povahy práce vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia a súčasne túto skutočnosť musí potvrdiť aj zamestnávateľ (alebo príslušná právnická osoba).

Ilustračná fotografia Anna Shvets z Pexels

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *