Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň, zamestnávateľ v regióne Šahy v tomto roku ešte nevyplatil 60%-ný príspevok zo mzdy zamestnancom, a to aj napriek tomu, že má na vyplácanie časti miezd finančnú podporu od štátu. Vyhýba sa kontaktu a na žiadosti nereaguje. Keďže pracovný pomer trvá, nevzniká nárok ani na príspevok v nezamestnanosti. Je tento stav naozaj len ojedinelý? Ako v takomto prípade postupovať a do budúcnosti – popandemickej – si cestu riadneho zamestnaneckého pomeru „nezarúbať“? Existuje systém kontroly plnenia záväzku vyplácania časti mzdy – platu, a ak áno, kto to kontroluje? Je to spojené s finančnou pomocou štátu zamestnávateľom na udržanie zamestnanosti? Prosím o  informáciu, kde sa dá nájsť odpoveď na riešenie vyššie uvedeného problému.

Odpoveď:

Vážený pán,

z Vášho dopytu nie je zrejmé, čo konkrétne máte na mysli, či dávku v nezamestnanosti alebo náhradu mzdy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, ktoré sú v príčinnej súvislosti s pandémiou alebo prekážka v práci na strane zamestnávateľa je dôsledok vyhlásenia mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu, ktorý obmedzuje činnosť zamestnávateľa, a tým aj prideľovanie práce zamestnancovi.

Predpokladáme, že máte na mysli náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa, na ktoré je možné zo strany zamestnávateľa čerpať príspevok na náhradu mzdy zamestnanca a tým udržať zamestnanosť a dané pracovné miesto.

Ak zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi náhradu mzdy alebo iné plnenia v súvislosti so zamestnaním v termíne splatnosti, na ktoré poberá dokonca príspevok na udržanie zamestnanosti, môže sa zamestnanec obrátiť na príslušný inšpektorát práce, ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a následne môže zamestnávateľovi nariadiť odstránenie zistených nedostatkov. Odporúčame podať podnet aj na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý zabezpečuje výplatu tohto príspevku za účelom preverenia oprávnenosti jeho čerpania, samozrejme za predpokladu, že zamestnávateľ je jeho prijímateľom. Ak k náprave nedôjde zo strany zamestnávateľa ani po kontrole zo strany inšpektorátu práce, zamestnanec nemá inú možnosť, ako len domáhať sa zaplatenia dlžných nárokov prostredníctvom príslušného súdu.

Pokiaľ pracovný pomer zamestnanca k zamestnávateľovi trvá, nie je, samozrejme,  možné sa evidovať na úrade práce a následne poberať dávku v nezamestnanosti, tzn. zabezpečiť si príjem cez dávku v nezamestnanosti. Dá sa to realizovať len tak, že zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nevypláca mzdu alebo iné plnenia v súvislosti so zamestnaním (náhradu mzdy), má možnosť okamžite so zamestnávateľom skončiť pracovný pomer z tohto dôvodu, a to do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Následne je možné z jeho strany evidovať sa na úrade práce a začať poberať dávku v nezamestnanosti.

Samozrejme, ak by zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevypláca nároky z pracovného pomeru bolo viac, riešením je aj podanie návrhu na konkurz a následné čerpanie nárokov z garančného fondu Sociálnej poisťovne.

Fotografia: Sora Shimazaki od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *