Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň. Ak idem na služobnú cestu do zahraničia a bude prebiehať aj počas štátnych sviatkov na Slovensku, mám nárok na príplatok za prácu vo sviatok, aj keď v zahraničí to sú pracovné dni?

Odpoveď:

Pri zahraničnej pracovnej ceste (§ 57 Zákonníka práce) sa na zamestnanca nevzťahuje právo štátu, v ktorom zamestnanec vykonáva prácu v prospech svojho zamestnávateľa, ale slovenská legislatíva. Ak zamestnanec bude vykonávať v zahraničí prácu v deň sviatku, má podľa § 122 Zákonníka práce nárok na:

  • a)         mzdu,
  • b)         mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % svojho priemerného zárobku.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov, nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná, alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok považuje za odpracovaný čas, za ktorý mu patrí mzda; tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok nepatrí.

Odlišná situácia je v prípade sociálneho zabezpečenia. Osoba, vykonávajúca činnosť ako zamestnanec v členskom štáte, podlieha právnym predpisom toho členského štátu, kde sa práca vykonáva. Vyplýva to z koordinačných nariadení Európskej únie a ak zamestnávateľ chce, aby bol vyslaný zamestnanec sociálne zabezpečený na Slovensku aj počas vykonávania práce v zahraničí, musí požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie prenosného dokumentu (PD) A1. Tento dokument preukazuje príslušnosť zamestnanca v zahraničí k slovenskému systému sociálneho zabezpečenia. V praxi to znamená, že ak zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca na pracovnú cestu do zahraničia (členského štátu EÚ), v prípade kontroly sa vyslaný zamestnanec dokumentom PD A1 preukáže, že podlieha sociálnemu zabezpečeniu na Slovensku a nie v danom štáte.

Sociálna poisťovňa každú žiadosť individuálne posudzuje a ak zamestnávateľ splní podmienky vyslania, stanovené v koordinačných nariadeniach Európskej únie, vystaví dokument PD A1. Požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie PD A1 je pre zamestnávateľa výhodnejšie, pretože nedochádza k zmene systému sociálneho zabezpečenia, nie je potrebné vykonávať administratívne úkony v podobe prihlásenia a odhlásenia zamestnanca do/zo systému sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike a ani v zahraničí.

Spracovalo Klientske centrum odborov

Jedna myšlienka na článok “Služobná cesta v zahraničí počas štátnych sviatkov”
  1. Dobrý deň,
    pracujem ako zamestnanec v HU pod SK firmou, dohoda o vyslaní skončila 30.6.2022 a odvtedy mám všetky hodiny za odpracované sviatky (5.7.,29.8.,1.9.,15.9.) vyplácané ako nadčasové hodiny, bez +100% príplatku. Na mzdovom oddelení tvrdia, že pri práci v HU sa musíme riadiť v prípade sviatkov HU kalendárom a tieto dni sú klasifikované ako normálne odpracované dni… Postupuje zamestnávateľ v tomto prípade oprávnene?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *