Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň, od septembra som začal pracovať vo verejnej správe na pracovnej pozícii plavčík na plavárni. Nakoľko som narazil na niektoré náležitosti, ktoré mi prídu z môjho pohľadu nesprávne nastavené, rád by som sa informoval na dve veci, a to: 1. Platová trieda pre pracovnú pozíciu plavčík (samostatne vykonávaná činnosť) je aká? Som zaradený v druhej platovej triede. 2. Príplatky za sviatky sú a boli zamestnancom v minulosti vypočítavané z minimálnej hodinovej mzdy a nie z priemerného zárobku. Preto sa obraciam na Vás s prosbou o uvedenie informácie, akým spôsobom sa príplatok za prácu počas sviatku vypočítava, od akého dátumu tento výpočet trvá a či v priebehu roka prišlo k nejakej zmene pre jeho výpočet. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď:

Podľa § 18 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100 % hodinovej sadzby funkčného platu. Táto právna úprava je účinná od 1. 1. 2004.

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí mu za hodinu tejto práce hodina náhradného voľna; v tomto prípade uvedený príplatok zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce vo sviatok, patrí zamestnancovi príplatok. Za čas čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat. Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, lebo sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí funkčný plat; sviatok sa považuje za odpracovaný deň.

Funkčný plat a príplatok za prácu vo sviatok nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zameškal zmenu, bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu, nariadenú zamestnávateľom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto zmien. Argumentácia zamestnávateľa nie je pravdivá.

Zaradenie pracovnej pozície plavčík do 2. platovej triedy je v poriadku.

Spracovalo Klientske centrum odborov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *