Koncom roka 2020 Slovenskom znela informácia o podpore štátu pri transformačnom procese na hornej Nitre. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pripravil projekt v spolupráci s Hornonitrianskymi baňami Prievidza, mestami Prievidza, Handlová a Nováky a za podpory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Pomôcť má pri rekvalifikácii tých ľudí, ktorí si v dôsledku útlmu baníctva budú hľadať nové pracovné uplatnenie. Po niekoľkých mesiacoch od podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi MPSVR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom nás zaujímalo, ako celý proces prebieha. V rozhovore nám Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja na Úrade TSK, poskytla informácie o spôsobe realizácie projektu aj jeho doterajších úspechoch.

Ako prebieha projekt?

Projekt sa realizuje kontinuálne od augusta 2020, keď v rámci projektu nastúpili prví zamestnanci – tútori, ktorí vypracovali metodiku práce s účastníkmi projektu a pracovali na prvom monitorovaní trhu práce v regióne horná Nitra. Od septembra do projektu postupne vstupujú aj samotní účastníci – „baníci“, zamestnanci HBP, a. s., ktorí v dôsledku postupného útlmu banskej činnosti prídu o prácu. Keďže ide o špecifickú prácu, v ktorej zamestnanci nebudú môcť ďalej pokračovať, je nevyhnutné vytvoriť pre nich vhodné podmienky na plynulý prechod do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárstva v regióne.

Cieľom projektu je poskytovať pomoc a podporu zamestnancom HBP, a. s., pri zvyšovaní ich kvalifikácie a pri rozvoji ich osobných kompetencií a mäkkých zručností, s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce. O napĺňanie cieľa sa stará tím skúsených tútorov, ktorí zamestnancov HBP, a. s., sprevádzajú celým adaptačným procesom. Ten pozostáva z nasledovných aktivít:

 • skupinové a individuálne sedenia a aktivity medzi tútormi a účastníkmi projektu, zamerané na rozvoj mäkkých zručností (komunikácia, zvládanie trémy a stresu, osobná prezentácia),
 • skupinové a individuálne sedenia a aktivity v rámci bilancie kompetencií, zabezpečovanej externými lektormi (zhodnotenie odborných zručností a osobných predpokladov zamestnancov, určenie ich hodnôt, záujmov a motivácií, vypracovanie alternatív profesijného smerovania),
 • možnosť absolvovať jeden odborný rekvalifikačný kurz do 700 eur s DPH zdarma,
 • možnosť absolvovať jeden kurz na rozvoj osobných zručností a kompetencií (finančná gramotnosť, počítačová zručnosť a pod.) do 350 eur s DPH zdarma,
 • pomoc pri vyhľadávaní vhodného zamestnania – príprava žiadosti o prijatie do zamestnania (vrátane životopisu a motivačného listu), príprava na pohovor.

Okrem uvedených aktivít môžu účastníci projektu a ich rodinní príslušníci navštevovať aj kontaktné centrá v Handlovej, Novákoch a Prievidzi, vytvorené v rámci projektu, a využívať odbornú pomoc v oblasti ekonomiky, práva, sociálnych vecí či psychologické poradenstvo.

Koľko peňazí je naň určených?

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu sú vo výške 11 973 974,12 eur.

Koľko ľudí sa zúčastnilo na projekte?

Do projektu je zatiaľ zapojených 53 zamestnancov HBP, a. s., pričom dvaja z nich si už našli novú prácu. Aktívnych účastníkov je teda 51.

Uplatnili sa klienti projektu na trhu práce?

Zatiaľ máme dvoch úspešných absolventov projektu, ktorí si vďaka nemu a odbornej podpore tútorov našli novú prácu, a to už po menej ako troch mesiacoch ich účasti v projekte.

Aké odbory sú pre klientov k dispozícii?

Účastníci majú možnosť absolvovať prakticky ľubovoľný kurz – o konkrétnom odbornom (rekvalifikačnom) kurze alebo kurze zameranom na rozvoj mäkkých zručností sa rozhoduje samotný účastník projektu v spolupráci s tútorom a na základe výstupov z bilancie kompetencií. Účasť na kurzoch je podmienená absolvovaním bilancie kompetencií, kde externý lektor na základe osobnostných predpokladov, schopností a zručností identifikuje vhodné profesijné smerovanie konkrétneho účastníka projektu.

Podľa čoho vyberáte z uchádzačov?

Každému zamestnancovi, ktorý je označený ako nadbytočný z dôvodu útlmu banskej činnosti, je ponúknutá možnosť účasti v projekte. Vstup do projektu je rozhodnutím samotného zamestnanca. Táto možnosť však nie je ponúkaná zamestnancom, ktorí odchádzajú do starobného dôchodku.

Koľkým ľuďom má projekt pomôcť?

Cieľovou skupinou sú zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s., ktorí v súvislosti s ukončovaním ťažby hnedého uhlia prídu o prácu. Počas trvania projektu od 8/2020 do 11/2023 by sa do aktivít projektu malo zapojiť 700 účastníkov.

Sú aj nejaké iné riešenia pre zamestnancov baní?

Okrem nášho projektu majú zamestnanci baní možnosti, ktoré sú v gescii ÚPSVaR SR, presnejšie informácie vám poskytnú kompetentní zamestnanci. Samozrejme, situáciu musí každý zo zamestnancov riešiť individuálne, v rámci svojich možností a schopností. Plošné riešenie pre všetkých neexistuje, ani sa nedá vytvoriť.

Zamestnancom baní zároveň prináležia vládou schválené kompenzácie súvisiace s útlmom banskej činnosti v závislosti od dĺžky zamestnania a druhu činnosti, ktorú v baniach vykonávali.

Od 1. 4. 2020 vstúpil do platnosti nový zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom, ktorého schválenie inicioval trenčiansky župan a poslanec NR SR Jaroslav Baška s cieľom zmierniť sociálne dosahy a poskytnúť odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti baníkov
so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území SR. 

Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorú štát poskytuje tým zamestnancom, ktorí ukončili svoje zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti. Nárok na tento príspevok má fyzická osoba, ktorej pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území SR trval najmenej tri roky a ktorý skončil z dôvodu uskutočnenia útlmového programu schváleného vládou SR.

Nárok na kompenzačný príspevok vzniká najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo ukončené zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí. V prípade skončenia  zamestnania v podzemí pred  účinnosťou  zákona  o kompenzačnom príspevku baníkom vznikol nárok na príspevok od 1. 4. 2020. O kompenzačnom príspevku rozhoduje a vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu. O príspevok je potrebné požiadať, nie je vyplácaný automaticky. Poukazuje sa mesačne pozadu k rukám žiadateľa.

Výška príspevku je 200 eur mesačne a poskytuje sa počas:

 • 12 mesiacov, ak zamestnanie trvalo najmenej 3 roky,
 • 24 mesiacov, ak zamestnanie trvalo najmenej 6 rokov.

Výška príspevku je 350 eur mesačne a poskytuje sa počas:

 • 36 mesiacov, ak zamestnanie trvalo najmenej 10 rokov,
 • 84 mesiacov, ak zamestnanie trvalo najmenej 15 rokov.

Na kompenzačný príspevok nevzniká nárok, ak je žiadateľovi priznaný osobitný príspevok baníkom, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok.

V prípade, ak je priznaný invalidný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, úrazová renta, náhrada za stratu na služobnom plate alebo náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku a suma týchto dávok je nižšia ako suma kompenzačného príspevku, vzniká nárok na rozdiel
do výšky sumy kompenzačného príspevku.

Rovnako nárok na príspevok nevzniká v prípade opakovaného zamestnania v podzemí v hlbinných baniach na území SR. Samozrejme, zamestnancom baní patria všetky plnenia pri ukončení pracovného pomeru, ktoré vyplývajú zo Zákonníka práce.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

2 myšlienky k článku “Rekvalifikácia baníkov na hornej Nitre prebieha pomaly”
 1. Projekt to neni zlý,platy idú tým vyhodenym zamestnancom ešte pol roka aspoň…,no rekvalifikaciou sa to nedá nazvať.Poznám tých čo majú za sebou 3 mesiace rekvalifikácie, stále nevedia na čo sa rekvalifikuju a či vôbec sa budú môcť rekvalifikovať,alebo či aspoň dostanú ten príspevok na rekvalifikáciu😅🤦

 2. Výška poskytovania kompenzačného príspevku má okrem základných sadzieb t.j. 200 a 350 euro ešte ďaľší mechanizmus jeho zvyšovania v závislosti od počtu odpracovaných rokov a pevne zákonom stanovených koeficientov,čiže môže dosahovať podstatne vyššiu sumu pre uvoľňovaných zamestnancov.
  Zákon inicioval Odborový zväz pracovníkov baní,geológie a naftového priemyslu SR,,podielal sa na jeho príprave spoločne s MH SR,pričom p. poslanec J.Baška bol predkladateľom poslaneckého návrhu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *