Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň.

Mal by som otázku ohľadne práce v noci. Zamestnávateľ, ktorý sa snaží dobehnúť plán výroby, nariaďuje prácu nadčas, a to v dvojzmennej prevádzke nasledovným spôsobom: Na rannej, ktorá začína o 06.00 hod., nariaďuje začiatok práce o 04.00 hod a na poobednej, ktorá má končiť o 22.30 hod., predlžuje zmenu do 00.30 hod. Podotýkam, že je to so súhlasom odborovej organizácie, pôsobiacej v podniku. Niektorí zamestnanci majú od lekára potvrdenie o zákaze nočnej práce.

Mám otázku: Zamestnávateľ tvrdí, že nariadená práca od 04.00 hod a do 00,30 hod. nie je nočná práca, nakoľko je spojená so zmenou, a odvoláva sa na ustanovenie Zákonníka práce § 98 ods. 2, pism. a). Je toto ustanovenie platné a uvedené nariadenie práce sa nepovažuje za nočnú prácu? Má právo zamestnávateľ prikazovať zamestnancovi a nariaďovať mu prácu aj napriek tomu, že má potvrdenie od lekára, že pracovať v noci nemôže?

Odpoveď:

Dobrý deň.

V nadväznosti na Váš dopyt Vám oznamujeme nasledovné:

Podľa § 98 ods. 1 Zákonníka práca je nočná práca taká práca, ktorá je vykonávaná v čase od 22. hodiny do 6.hodiny.

To znamená, že ak zamestnanec vykonáva prácu v noci vo vyššie uvedenom čase, a to bez ohľadu na to, či sa výkon práce deje v rámci pracovnej zmeny alebo mimo rámca pracovnej zmeny ako práca nadčas, patrí tomuto zamestnancovi za každú takto odpracovanú hodinu práce v noci aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu.

Od pojmu nočná práca je potrebné odlišovať pojem „zamestnanec pracujúci v noci“, ktorým sa podľa Vami spomenutého ustanovenia, ktoré je platné a účinné (§ 98 ods. 2 Zákonníka práce) rozumie zamestnanec, ktorý

a) vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa vykonávali v noci v rozsahu troch hodín po sebe nasledujúcich alebo

b) pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.

Voči zamestnancom, ktorí pracujú v noci, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť lekársku prehliadku vo vzťahu k práci v noci, tzn. podrobiť ich posúdeniu zdravotného stavu, či sú zdravotne spôsobilí na výkon práce v noci. Posudzovanie zdravotného stavu vykonávajú tzv. lekári pracovnej zdravotnej služby (PZS – ide o lekárov s príslušnou špecializáciou, ktorí pre zamestnávateľa zabezpečujú tieto činnosti spravidla dodávateľským spôsobom, ak zamestnávateľ nezamestnáva priamo týchto lekárov)  a pri posudzovaní zdravotného stavu zamestnanca postupujú podľa Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. 39/2016, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Problém je u Vás v tom, a to vzhľadom na rozvrhnutie toho pracovného času, vrátane toho, ako zamestnávateľ organizuje prácu nadčas pred rannou zmenou a po poobednej zmene, že sa nepovažujete za zamestnancov pracujúcich v noci, a to v zmysle definície, ktorú stanovuje § 98 ods. 2 Zákonníka práce, a to aj napriek tomu, že prácu v noci reálne vykonávate. Nevykonávate však prácu v noci v rozsahu, aby ste spĺňali podmienku, že máte postavenie zamestnanca pracujúceho v noci, pretože nevykonávate prácu v noci najmenej tri hodiny po sebe nasledujúce, ale len dve, ak ide o rannú zmenu, resp. len dve a pol hodiny v daný pracovný deň, ak ide o poobednú zmenu.

Znamená to, že zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať posudzovanie Vášho zdravotného stavu vo vzťahu k práci v noci, a ani skúmať zdravotný stav na výkon práce v noci, nakoľko sa nepovažujete za zamestnanca pracujúceho v noci v zmysle definície podľa § 98 ods. 2 Zákonníka práce.

Ak donesiete ako zamestnanec zamestnávateľovi „nejakú“ lekársku správu od Vášho lekára, napr. praktického, tzn. lekára, s ktorým máte uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivostí, prípadne od nejakého špecialistu, kde je odporúčanie, že nemáte pracovať v noci, z pohľadu zamestnávateľa nie je takýto posudok alebo lekárska správa právne významná, pretože nie ste považovaný za zamestnanca pracujúceho v noci, pretože u neho sa nevyžaduje skúmanie zdravotného stavu vo vzťahu k práci v noci. Preto Vás môže zaraďovať na výkon práce v noci v tom rozsahu, ktorý popisujete.

Druhý problém je v tom, že takáto správa (posúdenie zdravotného stavu) nebola vyhotovená oprávneným subjektom, tzn. lekárom pracovnej zdravotnej služby, ktorá u takého zamestnávateľa určite pôsobí.

Takáto „lekárska správa“ však môže byť u zamestnanca zákonným  dôvodom, aby požiadal zamestnávateľa, resp. dal zamestnávateľovi podnet o vykonanie preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „zákon o BOZP“).

Ide o tzv. preventívnu lekársku prehliadku vo vzťahu k práci na výslovnú žiadosť zamestnanca, nakoľko sa neho vyskytuje určitá zdravotná indispozícia, pretože podľa § 6 ods. 1 písm. o) zákona o BOZP zamestnávateľ je, v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä s ohľadom na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu. 

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *