Značka: BOZP

Vzdelávajme sa!

Otvárame nové možnosti v oblasti vzdelávania prostredníctvom Centra pre vzdelávanie. Aj napriek pandémie COVID-19, ktorý nás už dlhšiu dobu trápi, sme sa mohli aspoň v menších skupinkách opäť vzdelávať. Zastávame názor, že…

Analýza súladu Slovenskej legislatívy v oblasti BOZP s požiadavkami, ktoré vyplývajú pre Slovensko v súvislosti s jej členstvom v európskej únii, t.j. s požiadavkami dohovorov medzinárodnej organizácie práce a smernicami EHS.

„Každý zamestnanec má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť“.   ( Charta základných práv Európskej únie) Analytický výstup je zameraný na analýzu legislatívnych predpokladov pre  zvýšenie úrovne…