Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň. Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny svojho času oznámilo, že zamestnanci, ktorí pracovali v rizikových povolaniach v prvej línií počas prvej vlny pandémie Covid 19 dostanú mimoriadnu finančnú odmenu za prácu v takýchto podmienkach. Po mojej osobnej skúsenosti musím s ľútosťou skonštatovať, že nie každému zamestnancovi bola táto odmena vyplatená, aj keď naplnili všetky podmienky k jej vyplateniu, hlavne tú, že odpracovali celý pracovný čas v období v prvej vlny pandémie, a to v prvej línií. Je to aj môj prípad, ktorý Vám v krátkosti opíšem a taktiež Vás chcem poprosiť o radu, na ktorú inštitúciu sa mám obrátiť, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť.

Pracovala som v Centre sociálnych služieb v práčovni, kde som prichádzala do kontaktu s použitým prádlom a oblečením klientov zariadenia, a následne- pri roznášaní  čistého oblečenia – aj do kontaktu so samotnými klientami, ktorí sú v dôchodkovom veku, a taktiež s ich opatrovateľským personálom. V tomto zariadení som odpracovala takmer 15 rokov. Začiatkom septembra som odišla do starobného dôchodku. Zodpovedná pracovníčka v CSS pri zostavovaní zoznamu zamestnancov, ktorým má byť vyplatená mimoriadna odmena, ma do tohto zoznamu nezaradila s odôvodnením, že nemám nárok, pretože už u nich nepracujem, keďže som už v starobnom dôchodku. Je to logická argumentácia? Cítim sa byť nielen podvedená, ale aj hlavne ľudský ponížená. Aké kroky mám ešte podniknúť, aby som dosiahla to, čo mi právom patrí? Ďakujem Vám za pozornosť a očakávam Vašu odpoveď.

Odpoveď:

Vážená pani, v nadväznosti na Váš dopyt Vám oznamujeme nasledovné:

Vo všeobecnosti platí, že zložka mzdy, ktorou je aj mimoriadna odmena, je charakteristická tým, že je priznávaná na základe rozhodnutia zamestnávateľa a nevzniká na ňu automaticky právny nárok. Je to dané tým, že pokiaľ nie sú podmienky je priznania dohodnuté v pracovnej alebo kolektívne zmluve, zamestnávateľ v konečnom dôsledku rozhoduje (často v praxi sa tak deje aj svojvoľne), či a v akom rozsahu zamestnancovi takúto mimoriadnu odmenu prizná. Aj pri mimoriadnom odmeňovaní zamestnancov je zamestnávateľ povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, ktorú stanovuje antidiskriminačný zákon a Zákonník práce aj pre oblasť odmeňovania. To znamená zaobchádzať rovnako, resp. porovnateľne, ako zaobchádza s iným zamestnancom, ktorý je v porovnateľnej situácii ako ste Vy.

V praxi by to malo znamenať to, že aj napriek tomu, že sú mimoriadne odmeny nenárokovateľné (tzn. nemáte právny nárok na vyplatenie vopred určenej sumy) a kritériom ich priznania zo strany zamestnávateľa bol výkon pracovnej činnosti, ktorá bola riziková počas prvej vlny pandémie, zamestnávateľ by aj pri tomto odmeňovaní mal postupovať nediskriminačne. Ak napr. Vaša kolegyňa dostala mimoriadne odmeny a vykonávala rovnakú a porovnateľnú prácu počas prvej vlny ako Vy, mal by zamestnávateľ postupovať obdobne aj voči Vám. Z obsahu Vášho dopytu nie je jednoznačne zrejmé, či sa mimoriadne odmeny priznávali až v čase, keď ste už neboli v pracovnoprávnom vzťahu (tzn. skončili ste zamestnanie a po skončení pracovnoprávneho vzťahu sa zamestnávateľ rozhodol vyplatiť zamestnancom, ktorí u neho zostali zamestnaní odmeny) alebo tomu tak bolo ešte v čase, keď ste boli u neho zamestnaná. V prípade tej prvej situácie nemožno hovoriť o diskriminácii, pretože zamestnávateľ nemôže vyplatiť mimoriadnu odmenu tomu, kto už nie je objektívne jeho zamestnancom, a to aj napriek tomu, že ste pre neho v minulosti pracovali. Dopustil by sa neoprávneného nakladania so mzdovými prostriedkami, pretože už nie ste zamestnankyňa a takéto plnenie by bolo voči Vám plnením bez právneho dôvodu. V morálnej rovine je to však nespravodlivé a je preto pochopiteľné Vaše rozhorčenie. Ak Vám v čase vyplácania mimoriadnych odmien, naopak, trval pracovnoprávny vzťah k zamestnávateľovi a zamestnávateľ voči Vám takto postupoval, je to dôvod na dožadovanie sa nápravy podľa § 13 Zákonníka práce. Tzn. podanie sťažnosti na porušenie zásady rovnakého zaobchádzania v odmeňovaní a požadovanie nápravy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *