Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň, pracujem ako opatrovateľka detí v jasliach v neziskovej organizácii. V decembri 2021 boli vyplatené odmeny od štátu za druhú vlnu pandémie. Mne ich nevyplatili a môj zamestnávateľ argumentuje tým,  že moje odmeny mi neschválilo ministerstvo, pritom som pracovala na riadnu zmluvu a presne v období druhého lockdownu, a pracujem tam stále. Vykonávala som presne tú istú prácu ako moje kolegyne, ktoré odmenu dostali. Môžem sa nejako brániť alebo odvolať? Myslím si, že je to voči mne nespravodlivé. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď:

Vážená pani,

vo Vašom podnete uvádzate, že ide o nevyplatenie odmeny za druhú vlnu pandémie, a preto vychádzame z tejto Vami uvedenej informácie.

Na podporu udržania pracovných miest a stabilizáciu pracovnej sily sa prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje národný projekt pod názvom „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“. Cieľom tohto projektu je poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a referátov poradenskopsychologických služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny za obdobie druhej vlny pandémie.

V zmysle uvedeného projektu sú stanovené podrobné podmienky, ktoré musí oprávnený žiadateľ – zamestnávateľ – splniť na to, aby mohol prostredníctvom príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR požiadať o poskytnutie príspevku na mimoriadnu finančnú podporu pre poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK. Jednak musí ísť o zamestnávateľa, ktorým je:

  • poskytovateľ sociálnych služieb, u ktorých v čase od 01.10.2020 do 14.05.2021 nebola prevádzka poskytovanej sociálnej služby prerušená počas celého sledovaného obdobia,
  • fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo centrá pre deti a rodiny zriadené obcou, vyšším územným celkom alebo Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  • subjekty, zapojené v národnom projekte NP – Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce alebo NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Zároveň musí byť takýto poskytovateľ sociálnych služieb zapísaný v registri poskytovateľov, vedenom príslušným samosprávnym krajom.

Ďalšou podmienkou je, aby zamestnávateľ, v období od 01.07.2021 do dňa podania žiadosti o poskytnutie príspevku na mimoriadnu finančnú podporu pre poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK, vyplatil mimoriadnu odmenu zamestnancom, ktorí pracovali/vykonávali štátnu službu u oprávneného zamestnávateľa v čase od 01.10.2020 do 14.05.2021 (nie je podmienka splniť celé obdobie) a ich pracovný pomer ku dňu vyplatenia odmeny trval. Je však na posúdení zamestnávateľa v akej výške poskytne zamestnancovi odmenu  napr. vzhľadom na dĺžku pracovného pomeru, resp. jeho pracovné nasadenie, resp. zohľadnenie iných relevantných skutočností.

Jednou z podstatných podmienok pre refundáciu nákladov zamestnávateľa okrem iného je, že zamestnávateľ svojim zamestnancom v období od 01.07.2021 do dňa podania žiadosti vyplatil mimoriadnu odmenu (podať žiadosť o poskytnutie príspevku na mimoriadnu finančnú podporu pre poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK je možné do 31.12.2021), avšak pokiaľ odmenu nevyplatil, nemôže, resp. nebudú mu zo strany príslušného ÚPSVaR „refundované“ náklady na zamestnanca v pracovnom pomere. Vyplatenie mimoriadnej finančnej podpory pre poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK na zamestnanca je založená na princípe refundácie nákladov, preto najskôr by musel zamestnávateľ zamestnancovi vyplatiť mimoriadnu odmenu a následne, za splnenia podmienok projektu, požiadať o refundáciu od ÚPSVaR. Vyplatenie mimoriadnej odmeny zamestnancom, ktorú si zamestnávateľ následne môže „refundovať“ po splnení podmienok projektu, však nie je jeho zákonnou povinnosťou, ale predstavuje jeho možnosť ako postupovať voči svojim zamestnancom. 

Uviedli ste však, že odmena bola poskytnutá štátom, a tá Vaša nebola schválená ministerstvom. Uvádzame, že v súvislosti s druhou vlnou pandémie sa na podporu udržania pracovných miest a stabilizácie pracovnej sily realizuje národný projekt pod názvom „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie.“

Pokiaľ ste mali na mysli inú formu podpory, resp. dotácie, dopytujte sa u svojho zamestnávateľa o informácie, o akú pomoc, resp. dotáciu či podporu žiadal a následne nám môžete zaslať bližšie informácie, ktoré môžeme pozrieť a nezáväzne posúdiť.

Zdroj: https://www.pomahameludom.sk/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *