Keďže naša planéta zápasí s čoraz naliehavejšou hrozbou zmeny klímy, význam konferencie OSN o zmene klímy (COP) je o to väčší. Na konferencii COP 28 (30. novembra až 12. decembra 2023 v Dubaji) sa Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) bude podobne ako v predchádzajúcich rokoch aktívne zúčastňovať na každoročných rokovaniach.

V roku 2023, ktorý má byť podľa vedcov najteplejším rokom v histórii ľudstva, žiadna časť sveta neunikla dôsledkom rastúcich teplôt. Napriek týmto presvedčivým dôkazom však existuje obrovský rozdiel medzi politikami, ktoré sa už vykonávajú, a opatreniami, ktoré je ešte potrebné prijať

Na COP 28 sa uzavrie prvé globálne hodnotenie vykonávania Parížskej dohody. Vlády majú vo svojej reakcii na hodnotenie príležitosť a zodpovednosť obnoviť globálne ambície.

So znepokojením však pozorujeme, ako niektorí aktéri konajú v rozpore s cieľmi Parížskej dohody tým, že hľadajú príležitosti ako rozšíriť vývoz ropy a zemného plynu a spútať krajiny závislosťou od fosílnych palív. EHSV vo svojom uznesení z roku 2022 s názvom Spoločné riešenie existenčnej hrozby: sociálni partneri a občianska spoločnosť za zavedenie ambicióznych opatrení v oblasti klímy zdôraznil, že politické rozhodnutia musia byť v súlade s vedou a vedeckými poznatkami, vyzval na okamžité zastavenie dotácií na fosílne palivá a naliehal na Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby prevzali vedúcu úlohu a aktualizovali vnútroštátne stanovené príspevky (NDC). Tieto posolstvá stále platia, stali sa dokonca ešte naliehavejšími.

Delegácia EHSV na konferencii COP 28 sa bude zapájať do zmysluplných rozhovorov, dvojstranných stretnutí a sprievodných podujatí, v ktorých vyzve inštitúcie a vlády EÚ, aby v súlade s vedou a vedeckými poznatkami zvýšili ambície v oblasti klímy, pričom bude osobitný dôraz klásť na úlohu organizovanej občianskej spoločnosti pri urýchľovaní realizácie opatrení v oblasti klímy. Tento rok EHSV zameriava svoje úsilie na dva okruhy rokovaní prijatím príspevkov o vykonávaní opatrení v oblasti klímy týkajúcich sa poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti a o pracovnom programe spravodlivej transformácie.

Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť, EHSV požaduje uplatňovanie troch kľúčových zásad. Po prvé, potrebujeme komplexný politický prístup, ktorý začlení klimatické aspekty do poľnohospodárskej a potravinovej politiky. Po druhé, vyzdvihujeme význam demokratizácie agropotravinárskych systémov a prijatia prístupu k správe vecí verejných založeného na právach. Napokon zdôrazňujeme, že je potrebné zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky vyčlenené na opatrenia v oblasti zmeny klímy spravodlivo a efektívne prideľovali na poľnohospodárstvo a podporu iniciatív, ktoré presadzujú odolnosť, udržateľnosť a sociálnu spravodlivosť v tomto odvetví. Tieto odporúčania sú v súlade so širším cieľom vytvoriť odolný, inkluzívny a environmentálne udržateľný globálny potravinový systém.

Zabezpečenie spravodlivej transformácie je nevyhnutné pre všetky krajiny na všetkých úrovniach rozvoja. Má zásadný význam aj pre všetky hospodárske odvetvia – nielen dodávky energie – a tak pre mestské, ako aj vidiecke oblasti. S týmto cieľom je ľahké súhlasiť, no ťažké je realizovať ho. Pokiaľ ide o pracovný program spravodlivej transformácie, EHSV požaduje, aby mal tento proces jasnú pridanú hodnotu na základe prístupu založeného na právach a zabezpečení sociálneho dialógu a aktívnej účasti dotknutých komunít.

Vzhľadom na prebiehajúce diskusie o klíme je nevyhnutné zohľadniť najnovšiu správu organizácie Oxfam, ktorá odhalila alarmujúce nerovnosti, pokiaľ ide o vplyv zmeny klímy. V správe sa uvádza, že najbohatšie jedno percento svetovej populácie produkuje viac znečistenia, ktoré vedie k otepľovaniu planéty, než najchudobnejších 50 % obyvateľov sveta spolu. Tento výrazný kontrast zdôrazňuje naliehavú potrebu spravodlivých opatrení v oblasti klímy a zdôrazňuje význam riešenia sociálno-ekonomických rozdielov v úsilí o udržateľnú budúcnosť.

Domnievam sa, že COP 28 by okrem medzivládnych rokovaní mala slúžiť ako katalyzátor pre širokú škálu zainteresovaných strán vrátane podnikov, občianskej spoločnosti a vedeckej obce, aby sa zapojili do ambicióznych opatrení v oblasti klímy. Táto inkluzívnosť je kľúčová, pretože boj proti zmene klímy si vyžaduje mnohostranný prístup, ktorý využíva odborné znalosti, jasný záväzok a zdroje rôznych odvetví.

Výsledky tejto konferencie budú mať ďalekosiahle dôsledky pre budúcnosť našich občanov a planéty. Medzinárodné spoločenstvo musí využiť túto príležitosť na posilnenie záväzkov, urýchlenie opatrení v oblasti klímy a zabezpečiť, aby sa sľuby prijaté v Parížskej dohode premietli do hmatateľných a udržateľných výsledkov. Dúfam, že výsledkom COP 28 bude spoločný záväzok chrániť budúcnosť našej planéty.

ZROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: EHSV

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *