Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň, na základe zmeny organizačnej štruktúry sa ruší pracovné miesto kolegu. Jeho pracovnú náplň mám prevziať ja, teda doterajšia pracovná náplň sa ruší a nahrádza ju nová pracovná náplň, kde je zapracovaná moja pôvodná pracovná náplň + pracovná náplň kolegu. Aká je možnosť brániť sa, keď nesúhlasím s takouto zmenou? Novú pracovnú náplň so mnou nikto neprerokoval. Aký bude mať následok, ak odmietnem podpísať novú pracovnú náplň?

Vážený pán,

k Vášmu podaniu si dovoľujeme uviesť nasledovné:

V súlade s § 43 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce je druh vykonávanej práce jednou zo základných obsahových náležitostí pracovnej zmluvy, ktorú je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve. V rámci pracovnej zmluvy je nevyhnutné vymedziť druh práce, na ktorý je zamestnanec prijatý, a jeho stručnú charakteristiku.

Dojednaným druhom práce sa rozumie vymedzenie pracovných činností, ktoré má zamestnanec vykonávať a ktoré sú náplňou jeho pracovného úväzku. Ide v podstate o určenie pracovnej pozície, ktorá je doplnená stručnou charakteristikou hlavnej činnosti, ktorá je počas pracovného pomeru zamestnancom vykonávaná. Zároveň sa druhom práce určuje aj rozsah možností, v akom zamestnávateľ zamestnanca riadi a dáva mu pracovné pokyny.

Pokiaľ majú zamestnávateľ so zamestnancom záujem zmeniť dohodnutý obsah pracovného pomeru, môžu tak urobiť na základe dohody o zmene pracovných podmienok, uzatvorenej podľa § 54 Zákonníka práce, ktorý vyžaduje písomné vyhotovenie zmeny pracovnej zmluvy zamestnávateľom (často ide napríklad o dodatok pracovnej zmluvy). Ak však k zmene pracovných podmienok dôjde ústne, prípadne konkludentne (zamestnanec začne so súhlasom zamestnávateľa vykonávať inú prácu bez toho, aby sa k tomu vyjadril), aj takáto zmena je platná, pretože Zákonník práce nedodržanie písomnej formy nesankcionuje neplatnosťou.

Pokiaľ ide o Vami nadnesený prípad, je namieste zdôrazniť, že je potrebné rozlišovať medzi druhom práce a pracovnou náplňou. Rozsah prác, ktoré je zamestnanec povinný vykonať v pracovnom pomere, je vymedzený dohodnutým druhom práce. Pracovná náplň predstavuje podrobnejší popis pracovných činností, ktoré je zamestnanec povinný vykonávať v rámci dohodnutého druhu práce.

Zamestnávateľ však nemôže – s odkazom na pracovnú náplň – od zamestnanca požadovať, aby zamestnanec vykonával práce, ktoré sa vôbec nekryjú s dohodnutým druhom práce.

Zároveň však platí, že ak nebol v pracovnej zmluve druh vykonávanej práce vymedzený len ako výkon konkrétne určenej jedinej činnosti, ale bol vymedzený okruhom pracovných činností, ktoré má zamestnanec vykonávať, potom pridelenie inej, než doposiaľ vykonávanej pracovnej operácie v rámci daného vymedzenia, nemožno považovať za zmenu dojednaných pracovných podmienok.

Je teda potrebné v každom jednotlivom prípade skúmať, či požiadavka na výkon určitých nových pracovných činností, ktoré zamestnanec doposiaľ v pracovnom pomere nevykonával, predstavuje zmenu v dojednanom druhu práce, ktorý má zamestnanec vykonávať, alebo či ide o pracovné operácie, ktoré spadajú pod daný druh vykonávanej práce. V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť nielen existujúce vymedzenie druhu vykonávanej práce a jeho stručnú charakteristiku v pracovnej zmluve, ale podporne aj širšie súvislosti daného pracovného pomeru a objektívne okolnosti prípadu.

Pokiaľ by zamestnávateľ od zamestnanca požadoval splnenie úlohy, ktorá by zasahovala do iného druhu práce, ktorý nebol dohodnutý, zamestnanec by mohol odmietnuť takúto prácu vykonať a jeho odmietnutie by nebolo možné posúdiť ako porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ, ktorý by chcel dosiahnuť, aby zamestnanec vykonával iný druh práce, než bol dohodnutý, musel by sa na tom so zamestnancom dohodnúť vo forme písomného dodatku k pracovnej zmluve.

Samotná pracovná náplň – na rozdiel od druhu vykonávanej práce – môže byť zamestnávateľom jednostranne menená aj bez súhlasu zamestnanca (bez zmeny pracovnej zmluvy) a zamestnanec je povinný ju splniť, a to aj v prípade, že s jej vykonaním nesúhlasí. Samozrejme, aj v tomto prípade platí, že ak by zamestnávateľ požadoval od zamestnanca splniť pracovnú úlohu, ktorá by zasahovala do iného druhu práce, ktorý nebol stranami dohodnutý, mohol by zamestnanec odmietnuť vykonať prácu bez porušenia pracovnej disciplíny.

Ilustračné fotografie: Joël Super od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *