Rovnosť príležitostí je jednou zo zásad Európskeho piliera sociálnych práv. Slovenskej republike sa dlhodobo nedarí napĺňať myšlienky, ktoré boli prijaté s cieľom „usilovať sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite, o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality“. Z výsledkov Eurobarometra z roku 2017 o rodovej rovnosti vyplýva, že vo všetkých členských štátoch EÚ stále existuje priestor na zlepšenie. Rodová rovnosť je dôležitá pre väčšinu Európanov. Deväťdesiat percent z nich sa domnieva, že rodová rovnosť je dôležitá pre spoločnosť, hospodárstvo, aj pre nich osobne. V SR považuje presadzovanie rodovej rovnosti za dôležité 81 %, kým 13 % to odmieta. Slovenská právna úprava rovnosť príležitostí vo svete práce zaručuje. Problémy sú však  s jej dodržiavaním v praxi. Nerovnaké zaobchádzanie sa dotýka znevýhodnených osôb, žien a starších osôb na trhu práce. Všetky tieto dosahy boli prehĺbené pandémiou a v prípade starších osôb posilnené zavedením nového výpovedného dôvodu v Zákonníku práce (možnosť skončiť pracovný pomer z dôvodu dovŕšenia veku 65 rokov a veku určeného na nárok na starobný dôchodok). S ohľadom na starnutie populácie Slovenska by mali byť prijaté opatrenia na zabezpečenie medzigeneračnej solidarity, napríklad prijatím efektívneho vekového manažmentu a opatrení v oblasti aktívneho starnutia, ako aj ďalšími opatreniami cielenými na posilnenie striebornej ekonomiky.

KOZ SR v tejto súvislosti navrhuje:

  • zosúladenie pracovného a rodinného života aj prostredníctvom zvýšenia dostupnosti predškolských zariadení (dostupná starostlivosť o deti aj pre rodičov pracujúcich v neštandardnom čase, či už prostredníctvom predškolských zariadení, ale aj individuálnou formou),
  • posilnenie kratších pracovných úväzkov s adekvátnym odmeňovaním s cieľom zosúladiť rodinný a pracovný život (umožniť prácu, aj starostlivosť o blízku osobu),
  • opatrenia cielené na zamestnávanie starších ľudí,
  • podporu rozvoja striebornej ekonomiky,
  • prijatie efektívneho vekového manažmentu a opatrení v oblasti aktívneho starnutia,
  • ochranu pred prepustením v období 12 mesiacov pred nadobudnutím nároku na dôchodok,
  • podporu starostlivosti o starších a zariadení sociálnych služieb.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *