V dňoch 21. až. 23. 06. 2021 sa v priestoroch Centra vzdelávania a regenerácie pracovnej sily v Kežmarských Žľaboch, v malebnom prostredí Vysokých Tatier, uskutočnili vzdelávacie aktivity na tému Prevencia v oblasti BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie. Podujatia prebiehali v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu pod záštitou KOZ SR.

Prevencia v oblasti BOZP

V tejto vzdelávacej aktivite účastníci prebrali Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v neposlednom rade  Zákon 124/2006 Z.z., týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj vyhlášky, súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP (Vyhláška č. 508/2009 Z.z.), požiadavky na bezpečnosť technických zariadení, ale aj  iné prislúchajúce zákony v tejto oblasti.

Ku každému bloku sa uskutočnila  diskusia a boli zodpovedané konkrétne otázky z praxe rôznych prípadových štúdii lektorov, spolu s otázkami samotných účastníkov. V závere sa spoločne diskutovalo na tému rozšírenia rôznych praktických pomôcok, spracovaných KOZ SR, ale aj ostatných sociálnych partnerov. Účastníci si vďaka tejto aktivite zlepšili svoje znalosti v oblasti BOZP.

Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Zámerom kurzu bolo prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručností osôb, pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov, a to nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

Účastníci vzdelávacej aktivity sa v časti Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie oboznámili so psychologickými aspektami komunikácie,  hovorili o efektívnej komunikácii a vyjednávaní, ako aj o forme sociálneho dialógu.

Efektívna komunikácia – v tejto časti bolo dôležité uvedomenie si, čo a ako komunikovať. Lektori ukázali účastníkom problematické okamihy komunikácie, ktoré nachádzali v tímoch a pracovných kolektívoch. Prostredníctvom „rolovej“ hry (znamená to, že v komunikácii zastávali istú rolu/pozíciu) poukázali na najčastejšie chyby a odporúčali, ako sa ich vyvarovať.

Rozhodnutia – kolektívne vs. individuálne – opakovane sa pri práci s odborármi objavovala situácia, kedy vyjednávač počas vyjednávania menil taktiku s cieľom dosiahnuť maximálny efekt. V konkrétnej chvíli sa od nich očakávala dohoda, ktorá sa ale nemusela páčiť všetkým členom organizácie. Na praktickej úlohe si účastníci ukázali zmeny počas vyjednávania, ale aj  vplyvy skupiny a individuálnych rozhodnutí, ktoré sa môžu meniť v čase a pod vplyvom vonkajších faktov.

Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania bola aj Argumentácia a vyjednávanie, kde sa poukázalo na dôležitosť argumentácie, prípravu tímu, a najmä jednotný pohľad na požiadavky. Lektori viac priblížili argumentačnú postupnosť: tvrdenie – dôkaz – úžitok. Ukázali si aj praktické príklady nielen z prostredia odborovej organizácie, ale aj z bežného života.

Ďalšou časťou bol Konflikt manažment – táto téma konfliktov a ich príčin je rozsiahla aj v našich aktivitách, preto sa lektori zamerali na niektoré z nich. Účastníci vypracovali dotazník zvládania konfliktov a preferovania riešení v konfliktnej, resp. záťažovej situácii. Prešli si výstupy a zaradenie do piatich základných typov. Následne diskutovali o skúsenostiach s jednotlivými typmi, keď sa ocitnú pri vyjednávaní na strane zamestnávateľa. Dôležité bolo aj poznanie, že vyjednávací tím by mal byť zložený z rôznych typov ľudí a príprava na vyjednávanie by mala reflektovať druhú stranu.

Kolektívne vyjednávanie a vyjednávanie vo všeobecnosti nie je štandardná úloha, pokiaľ sa človek neživí ako vyjednávač, resp. mediátor. Preto sa oblasť – Zvládanie záťažových situácií – prelínala cez väčšinu aktivít, nakoľko je veľmi dôležité identifikovať stresujúce faktory a pripraviť sa na vyjednávanie tak, aby sme sa mohli cítiť viac komfortne. Dôležité bolo opäť poznanie, že vyjednávací tím by mal byť zložený z rôznych typov ľudí a príprava na vyjednávanie by mala reflektovať typológiu vyjednávačov za stranu zamestnávateľa.

Samostatným modulom bola prezentácia základnej typológie pri vyjednávaní – Selfmanagement a typológia partnera vo vyjednávaní. Lektori prakticky ukázali, ako sa spoznať, ako vyhodnotiť silné stránky i riziká svojej typológie. Na aké kľúčové slová reagujú pozitívne, a na ktoré nie. Ako sa tento pohľad dá použiť pri samotnom vyjednávaní.

Nábor nový členov – pri kolektívnom vyjednávaní a pri sociálnom dialógu je dôležité vedieť, akú skupinu ľudí zastupujete a nakoľko je vyjednávač reprezentant väčšiny. Mnohé odborové organizácie majú problémy so získavaním nových členov a s rozširovaním svojej členskej základne. Práve na túto oblasť bola zameraná jedna časť stretnutia. Na základe informácií o typológiách ľudí pripravili účastníci rozhovor na predstavenie svojej činnosti a motiváciu pre nového zamestnanca, prečo má vstúpiť do odborov. Spätná väzba na túto „rolovú“ aktivitu s dôslednou reflexiou bola veľmi prospešná a pozitívne hodnotená, aj s odporúčaniami zo strany lektorov.

Všetky aktivity prebiehali formou zážitkových úloh, či prípadových štúdií. Prostredníctvom nich si účastníci prakticky vyskúšali situácie, v ktorých sa môžu ocitnúť. Zároveň veľmi kladne hodnotili aj možnosť zdieľať vzájomné pohľady, postoje a skúsenosti. Následne program pokračoval prednáškami z histórie sociálneho dialógu v SR, ale aj v EÚ, a tiež o formách sociálneho dialógu a jeho štruktúre. V tejto časti sa lektorka venovala aj právnej úprave kolektívneho vyjednávania v SR, obsahom kolektívnych zmlúv, kolektívnym sporom a štrajkom.

Druhá časť bola realizovaná formou workshopu – tréningu s aktívnym zapojením účastníkov, ktorí riešili praktické zadania a úlohy. Účastníci boli aktívni najmä v praktickej časti workshopu a túto časť jednoznačne aj viac ocenili, predovšetkým možnosť riešiť konkrétne úlohy za podpory lektorky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *