Aj napriek momentálne nepriaznivej situácii na Slovensku sme len „o chlp“ stihli zrealizovať vzdelávacie aktivity s témami Prevencia v oblasti BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, v termíne 22.-24:11.2021. Tentokrát sa vzdelávanie kvôli opatreniam neuskutočnilo vo Vysokých Tatrách ale v bratislavksom Hoteli Sorea Regia. Počet záujemcov na vzdelávanie bol obdivuhodný, avšak nariadenia v režime „očkovaní/prekonaní“ spôsobili, že sa mnohí museli odhlásiť, čo nás nesmierne mrzí. Veríme však, že na tieto témy ešte bude možnosť diskutovať a vzdelávať sa v neobmedzenom množstve s neobmedzenými opatreniami, či nariadeniami, snáď už v blízkej budúcnosti.

V oblasti BOZP sa účastníci dozvedeli základné pojmy a charakteristiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zahŕňajúce súbor opatrení, zásad, princípov, postojov, správania a aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce.

Jednoduchým spôsobom im bolo vysvetlené, že základom týchto opatrení je v konečnom dôsledku každodenný príchod zamestnanca zo zamestnania domov k rodine bez ujmy na zdraví ako i jeho spokojnosť. Samozrejmosťou k dosiahnutiu tohto cieľa je dodržiavanie predpisov na zaistenie BOZP všetkých zúčastnených.

Prednášajúci informovali, že BOZP na Slovensku je regulovaná legislatívou EÚ a Dohovormi Medzinárodnej organizácie práce. Podporujú ju aj technické normy, odporúčania, zásady, princípy a stratégie medzinárodných inštitúcií.

Lektori ďalej vysvetlili, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je kľúčovým záujmom a zodpovednosťou aj štátu a jeho úlohou je podporovať ochranu zamestnancov pri práci, sociálnu spravodlivosť, posilňovať fungovanie trhu práce, eliminovať straty z pracovných úrazov, chorôb z povolania a priemyselných havárií, podporovať vyhovujúce pracovné podmienky.

Účastníkov napríklad zaujímala Novela zákona o BOZP súvisiaca s mimoriadnym stavom (Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu), Povinnosti zamestnávateľa, Pracovný úraz, Rekondičné pobyty alebo aj novela zákona k Zákonu 125/52006 Z. z. o inšpekcii práce, ktorá je v pripomienkovom konaní. Ďalej k Zákonu 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, presné stanovenie podmienok pre priznanie choroby z povolania vrátane možnosti odvolania sa a lehôt atď. Podľa nášho názoru vzdelávacia akcia splnila svoj účel a veríme, že nadobudnuté znalosti napomôžu k zlepšeniu úrovne bezpečnosti na pracoviskách samotných účastníkov.

V prvej časti Sociálneho dialógu – Kolektívneho vyjednávania sa účastníkom priblížili zložky a metódy komunikácie a ich využitie pri diagnostickom, edukatívnom zameraní, či v sociálnom vyjednávaní. Ďalej sa vzdelávanie nieslo v duchu zásad a techník asertívnej komunikácie. Konzultované boli stratégia a príprava vyjednávania či kooperácia. Účastníci preukázali dostatočný záujem a motiváciu prezentovať svoje skúsenosti zo sociálneho dialógu v rámci odborárskych kompetencií. Kladom bola aj ich ochota vzájomne konfrontovať svoje skúsenosti. 

K úplnej spokojnosti však chýbala kompletná účasť prihlásených, ktorí sa na poslednú chvíľu nemohli dostaviť. Dovoľte nám Vás však srdečne pozvať na vzdelávacie aktivity Prevencia v oblasti BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie, ktoré sa uskutočnia aj v roku 2022. Tešíme sa na Vás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *