Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka: Ktorý zdravotnícky zamestnanec a za akých podmienok má nárok na stabilizačný príspevok?

Odpoveď: Uznesením vlády č. 762/2022 bol schválený materiál, ktorým sa povolilo uvoľnenie finančných prostriedkov, určených na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby, a to prostredníctvom stabilizačného príspevku. V zmysle tohto materiálu a po splnení podmienok, má na stabilizačný príspevok od svojho zamestnávateľa (tým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, prevádzkujúci ústavné zdravotnícke zariadenie alebo ambulanciu záchrannej zdravotnej služby na území Slovenskej republiky) nárok každý zdravotnícky pracovník (podľa § 27 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.) – okrem zdravotníckych pracovníkov, uvedených v § 27 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z. –  ktorý pracuje v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo v ambulancii záchrannej zdravotnej služby, ktoré prevádzkuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorený pracovný pomer[1].

Podmienkami na poskytnutie stabilizačného príspevku uvedenému okruhu zamestnancov je existencia pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy k 22. novembru 2022 ( t.j. boli a zároveň sú stále zamestnancami v zmysle Zákonníka práce) u toho istého zamestnávateľa, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, prevádzkujúci ústavné zdravotnícke zariadenie alebo ambulanciu záchrannej zdravotnej služby na území Slovenskej republiky, a zároveň nemôže plynúť takémuto zdravotníckemu pracovníkovi výpovedná doba z dôvodu podania výpovede z pracovného pomeru k tomuto zamestnávateľovi.

Za účelom poskytnutia stabilizačného príspevku sa tiež vyžaduje uzatvorenie dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku so zamestnávateľom najneskôr do 19. decembra 2022 (vrátane), v ktorej sa zamestnanci zaviažu, okrem iného, že zotrvajú v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa, s ktorým túto dohodu uzatvoria, a to v trvaní najmenej 3 roky, ak nedôjde k jej predĺženiu z dôvodu existencie kvalifikovaných prekážok na strane zamestnanca, a to v zmysle dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku.

Výška stabilizačného príspevku pre zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle schváleného uznesenia vlády a ktorý zároveň splnil podmienky na poskytnutie stabilizačného príspevku, je 5000 EUR.

V prípade, ak zdravotnícky pracovník pracuje na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, výška stabilizačného príspevku sa mu kráti o alikvotnú časť.

V prípade, ak zdravotnícky pracovník pracuje na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u viacerých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, má nárok spolu maximálne na sumu stabilizačného príspevku vo výške 5000 EUR.

V súčasnosti však stále nie je zrejmé, akým spôsobom a v akej konečnej výške bude vyplatený stabilizačný príspevok, najmä z dôvodu nejasností, týkajúcich sa odvodových a daňových povinností, ktoré sú s poskytnutím príspevku spojené. Na základe tlačovej správy Ministerstva zdravotníctva SR prichádzajú do úvahy dva varianty:

V prvom z nich z celkovej sumy 5 000 EUR bude zrazený len preddavok na daň a zvyšná suma bude vyplatená v mzde za mesiac december 2022 v januárovom (2023) výplatnom termíne (cca 1 500 EUR).

V druhom variante sa počíta s tým, že z celkovej sumy 5 000 EUR bude zrazený preddavok na daň, odvody zamestnanca aj odvody zamestnávateľa a zvyšná suma bude v mzde za mesiac december 2022 vyplatená v januári 2023 (pôjde zhruba o cca 150 EUR).


[1] V zmysle uznesenia vlády č. 762/2022 ide o nasledovných zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú u zamestnávateľa, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ústavné zdravotnícke zariadenie alebo ambulanciu záchrannej zdravotnej služby na území Slovenskej republiky:

farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, praktická sestra – asistent, zubný asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *