Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka: Manželka v krátkej dobe porodí. Plánujem využiť práve zavedenú novinku – otcovskú dovolenku. Čo je nutné urobiť, aby som mohol čerpať otcovskú dovolenku? Je možné, že by mi zamestnávateľ  neumožnil čerpať toto voľno?

Odpoveď:

Otcovská dovolenka nie je novinka. V § 166 ods. 1 Zákonníka práce, účinnom od 1. apríla 2002, bolo uvedené, že v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa. Uvedené ustanovenie sa od 1. novembra 2022 zmenilo nasledovne: V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.

Otcovi dieťaťa sa poskytuje otcovská dovolenka v rovnakej dobe po narodení dieťaťa a v rovnakom rozsahu, ako sa matke poskytuje materská dovolenka. Reálne došlo len k premenovaniu rodičovskej dovolenky muža na otcovskú dovolenku.

Podľa Zákonníka práce ide o neplatené pracovné voľno – dôležitá osobná prekážka v práci na strane zamestnanca, ktorá je kompenzovaná, a to dávkou podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Novinkou, účinnou od 1. novembra 2022, je to, že otcovi dieťaťa vznikol nárok na materské v rozsahu dvoch týždňov (14 kalendárnych dní) v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa a poberanie tohto príspevku nie je prekážkou na poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa.

Ucelené obdobie poberania materského (napr. 28 týždňov) sa od 1. novembra 2022 rozdelilo na dve obdobia poberania materského (napr. 2 týždne a 26 týždňov).

Podmienky získania nároku na 2-týždňovú otcovskú dovolenku sú obdobné, ako pri získaní dávky materské. Otec musí splniť tieto podmienky:

  • byť aktívne nemocensky poistený, alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia v deň, od ktorého si uplatňuje nárok na tzv. otcovské,
  • získať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred uplatnením nároku na tzv. otcovské, pričom do tohto obdobia sa započítava aj predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia,
  • starostlivosť o dieťa,
  • ak je otec, ktorý žiada o nárok na tzv. otcovské, SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, nesmie mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni.

Ak si chce otec uplatniť nárok na novú dávku „otcovské“, môže tak urobiť podaním žiadosti s názvom Žiadosť iného poistenca o materské,  stačí si ho nájsť na stránke Sociálnej poisťovne a vyplniť ho. Žiadosť preto klient vybaví aj bez kontaktovania pobočky. Ak poistenec nemá možnosť si žiadosť vytlačiť, poskytne mu ho ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne.

V tejto žiadosti otec dieťaťa vyplní časť A, dá potvrdiť svojmu zamestnávateľovi (ak je žiadateľom otec – zamestnanec). Vyplnenú a podpísanú žiadosť následne doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie. Ak ide o zamestnanca, tak príslušnou je pobočka podľa sídla zamestnávateľa. Ak ide o zamestnanca v ochrannej lehote (teda spravidla do 7 siedmich dní po zániku nemocenského poistenia), tak žiadosť predkladá v pobočke podľa sídla posledného zamestnávateľa. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, tak v pobočke podľa miesta trvalého pobytu.

Po doručení žiadosti príslušná pobočka Sociálnej poisťovne rozhodne o nároku na dávku v zákonom stanovenej 60-dňovej lehote. Ak poistenec spĺňa všetky zákonné podmienky nároku, dávku mu prizná a vyplatí mu ju do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom trval nárok na dávku.

Nárok na otcovskú dovolenku vyplýva priamo zo zákona a preto zamestnávateľ nemôže svojvoľne zamestnanca na otcovskú dovolenku nepustiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *