Lekári, zdravotné sestry, policajti, hasiči – a na Slovensku najmä pracovníci v automobilovom priemysle – tí všetci musia pracovať aj v noci.

Vzhľadom na náročnosť nočnej práce, majú zamestnanci nárok na príplatok. Je totiž vedecky dokázané, že nočná práca môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia a že priemerná dĺžka života pracovníkov pracujúcich v noci je kratšia.

Negatívne účinky nočnej práce na spánkový režim a celkové zdravie sa prejavujú aj v tom, že pracovníci pracujúci v noci spia menej, sú menej produktívni a častejšie sa im stávajú rôzne úrazy. Medzi najdôležitejšie zdravotné problémy patria chronické ťažkosti so spánkom, žalúdočné poruchy a zvýšené riziko srdcovej arytmie, rakoviny čreva a cukrovky.

Z uvedených dôvodov, vyplýva, že tí, ktorí vykonávajú prácu v noci, by mali byť mimoriadne odmeňovaní. Aká je však realita na Slovensku, kde do nočnej zmeny nastupuje pravidelne až 12 percent populácie, čo je najviac v celej EÚ?

S účinnosťou od 1. januára 2024 zamestnanec pracujúci v noci dostane k svojej mzde príplatok 1,724 eura za hodinu, čiže za celú nočnú zmenu zarobí navyše 13,8 eura v hrubom. Zamestnancovi vykonávajúcemu rizikové práce patrí za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 2,155 eura za hodinu (čiže 17,24 € za noc).

Príplatok za nočnú prácu by sa mal v roku 2026 zvýšiť na 1,99 €, čiže v noci pracujúci človek získa oproti dnešku „závratných“ 27 centov. Zamestnávatelia však bijú na poplach, tvrdiac, že to bude mať negatívny vplyv na ich biznis.

Čo by však robili, keby podnikali v Rakúsku alebo Nemecku, kde sa príplatky odvíjajú od hodinovej mzdy zamestnanca, a preto sú omnoho vyššie?

Pozrime sa preto akým spôsobom je odmenovaná nočná práca v spomínaných dvoch krajinách.

Rakúsko

V Rakúsku neupravuje nočné príplatky zákon, (hoci sa o to v minulosti pokúšali viacerí poslanci, napr. Birgit Schatz zo Strany zelených, no neuspeli). To, či a v akom rozsahu patrí zamestnancovi príplatok za nočnú prácu, určuje príslušná kolektívna zmluva. Tou je v Rakúsku pokrytých viac ako 90 percent zamestnancov, takže pravdepodobnosť, že by niekto na príplatok nemal nárok je prakticky nulová.

Príplatok za prácu v noci predstavuje väčšinou 25 % hodinovej mzdy, nie je teda naviazaný na minimálnu mzdu ako je to u nás. Presná výška nočného príplatku sa však môže výrazne líšiť v závislosti od odvetvia a pracovnej zmluvy. V niektorých prípadoch tak môže výnimočne dosiahnuť 40-50%!

Navyše, nočné príplatky sú v Rakúsku oslobodené od dane až do celkovej výšky 360 eur mesačne. To znamená, že z nočných príplatkov do tejto výšky nemusí zamestnanec platiť daň z príjmu. Pre zamestnancov, ktorých hlavný pracovný čas je prevažne medzi 19:00 a 7:00 hodinou, sa nezdaniteľná suma zvyšuje na 540 eur mesačne.

Podľa rakúskeho zákonníka práce je práca v noci definovaná ako čas medzi 22:00 a 05:00. Noční pracovníci sú zamestnanci, ktorí pravidelne pracujú najmenej tri hodiny v noci alebo najmenej 30 nocí za kalendárny rok. Podľa nariadenia o zdravotnom dohľade (VGÜ) majú títo pracovníci nárok na bezplatné zdravotné prehliadky pred nástupom do práce a potom každé dva roky (pred novelou zákona z r. 2002 sa zdravotné prehliadky vyžadovali len každé tri roky). Po dosiahnutí veku 50 rokov alebo po (celkovo) desiatich rokoch práce nočného pracovníka sa prehliadky musia vykonávať v ročných intervaloch.

Zamestnanci majú zákonom garantované právo na presun na vhodné denné pracovisko a to v dvoch prípadoch:

  • zo zdravotných dôvodov, to znamená ak by pokračovanie vo výkone nočnej práce mohlo viesť k zdravotným problémom;
  • alebo v prípade povinností starostlivosti o deti do dvanástich rokov, ale len dočasne počas trvania týchto povinností.

Ak je zamestnanec zamestnaný na dennom pracovisku, nemôže byť bez udania dôvodu preradený na nočné pracovisko; vyžaduje sa dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom, t. j. zamestnanec musí s takýmto preradením súhlasiť.

V Rakúsku až do r. 2002 platil zákaz nočnej práce pre ženy, ktorý bol zavedený v roku 1885. Zrušený bol preto, lebo bol v rozpore so zásadou rovnosti Európskej únie.

Zdroj:

https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Arbeitszeit-_Arbeitsruhe/Nachtarbeit/Nachtarbeit.html

https://www.wko.at/lohnverrechnung/sonntags-feiertags-nachtzuschlaege-faq

https://www.derstandard.at/story/978579/regierung-beschliesst-nachtarbeitsgesetz

https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtarbeit

Nemecko

Zamestnanci v Nemecku pracujúci v noci majú zákonný nárok buď na príslušný príplatok za nočnú prácu alebo na kompenzáciu vo forme plateného voľna, pripadne kombináciu oboch možností. Je v kompetencii zamestnávateľa rozhodnúť o tom akou formou dostane zamestnanec náhradu za nočnú zmenu.

Nočný príplatok je upravený zákonom, a preto je povinný. To znamená, že podniky musia svojich nočných pracovníkov za nočnú prácu odmeňovať osobitne. Zákon o pracovnom čase (ArbZG) definuje nočnú prácu ako prácu trvajúcu viac ako dve hodiny medzi 23:00 a 6:00 hodinou. V prípade pekární a cukrární medzi 22:00 a 5:00 hodinou.

Výška nočného príplatku nie je v Nemecku stanovená zákonom. Vychádza z hrubej hodinovej mzdy a musí byť primeraná, ako sa uvádza v ArbZG. Za primeraný sa spravidla považuje nočný príplatok vo výške 25 % hrubej hodinovej mzdy. Rozhodol o tom Spolkový pracovný súd vo svojom rozsudku z 9. decembra 2015 (10 AZR 423/14).

Zamestnávatelia však môžu znížiť výšku nočného príplatku – ak je počas noci výrazne nižšie pracovné zaťaženie pracovníka. Je to napríklad v prípade, ak má zamestnanec pohotovosť alebo pohotovostnú službu.

Ak zamestnanec pracuje trvalo v noci, môže dostávať príplatky vo výške 30 % hrubej hodinovej mzdy aj z dôvodu mimoriadne vysokej fyzickej a psychickej záťaže.

Nočné príplatky, podobne ako v Rakúsku, sú oslobodené od dane z príjmu. Vzťahuje sa to na pracovný čas od 20:00 do 6:00 hod. Ak zamestnanec začne nočnú zmenu pred polnocou, nezdaniteľný príplatok za obdobie od polnoci do 4.00 h sa zvyšuje na 40 percent.

Ak niekto pracuje v nedeľu až do skorého rána nasledujúceho dňa, dostane nedeľný príplatok vo výške 50 percent aj nočný príplatok oslobodený od dane. Ak pracuje počas štátnych sviatkov, môže dokonca získať 150-percentný príplatok za štátny sviatok a 40-percentný nočný príplatok bez dane, v závislosti od dennej doby.

Pri základnej mzde nad 50 eur brutto na hodinu sa musí zdaniť len tá časť mzdy, ktorá presahuje 50 eur. Pri hodinovej mzde 60 eur a príplatku vo výške 25 percent sa teda musí zdaniť 2,50 eura (25 percent z 10 eur).

Aj v Nemecku, podobne ako v Rakúsku, platil v období rokov 1891-1992 zákaz nočnej práce pre ženy. K zmene došlo až potom, keď sa v októbri 1991, na Spolkový ústavný súd v Karlsruhe obrátila majiteľka pekárne Rosemarie Ewersová, ktorá predtým kvôli tomu, že zamestnávala ženy v nočných službách, dostala od úradov pokutu. Sudcovia 28. januára 1992 rozhodli v prospech žalobkyne Rosemarie Ewersovej a zrušili zákaz nočnej práce.

Zdroj:

https://www.personio.de/hr-lexikon/nachtzuschlag/

https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag6388.html

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1992/01/rs19920128_1bvr102584.html

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *