Ursula von der Leyen

Slovensko má dostať v nasledujúcich rokoch z Európskej únie takmer 6 miliárd euro dodatočných peňazí na reformy a obnovu. Plán obnovy a odolnosti, ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR, chce tieto peniaze investovať najmä do 5. hlavných priorít: zelená ekonomika (2,2 mld. eur); vzdelávanie (800 mil. eur); veda, výskum a inovácie (700 mil. eur); zdravie (1,5 mld. eur); a efektívna verejná správa (1 miliarda eur).

Plán obnovy a odolnosti, predložený na včera ukončené medzirezortné pripomienkovanie, má potenciál zlepšiť životnú úroveň na Slovensku, nebude však stačiť na dobehnutie priemeru Európy, ako to sľubuje minister financií Eduard Heger. Plán je totiž málo ambiciózny a obsahuje predovšetkým dlho odkladané a nevyhnutné reformy. „Kým teda Slovensko bude len dobiehať stratené, iné krajiny Európskej únie budú v rovnakom čase realizovať ambiciózne inovácie,“ uvádza sa v stanovisku KOZ SR.  

Plán obsahuje podľa KOZ SR len málo štrukturálnych reforiem, ktoré by priniesli odpovede na najväčšie výzvy ako digitalizácia, Priemysel 4.0. či trvalá udržateľnosť so zreteľom na zabezpečenie sociálnej istoty a práv pracujúcich. Materiál, okrem slabej ochrany pracujúcich, vôbec nereflektuje ani na ďalšie dôležité témy ako celoživotné vzdelávanie, ktoré je kľúčové pre udržanie vysokokvalifikovanej pracovnej sily a zlepšenie jej adaptability, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť či tému sociálnej inklúzie a zabezpečenia pre znevýhodnené sociálne skupiny.

V oblasti vzdelávania, ktorá má byť pilierom našej konkurencieschopnosti, chýbajú v materiáli nielen riešenia celoživotného vzdelávania, ale aj nedostatku predškolských zariadení. „Ich riešenie by pritom umožnilo lepšie zosúladiť rodinný a pracovný život a zlepšiť tak postavenie žien v práci, zjednodušiť ich návrat do pracovného života a odstrániť ich znevýhodnenie aj na dôchodku,“ vysvetlila viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Dodáva, že v rámci priorít v oblasti trhu práce chýbajú aj opatrenia cielené na zamestnávanie starších ľudí s ohľadom na starnutie populácie.

Výhrady má KOZ SR aj k navrhovaným opatreniam s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Obnova budov sa podľa KOZ SR koncentruje len na zatepľovanie budov, ktoré sa využívalo aj doteraz. „Necieli však napríklad na zelenú revitalizáciu okolia v prípade developerských projektov, či znovu využívanie a rekonštrukciu tzv. brown fieldov pre účely bývania alebo administratívne účely, čo by mohlo obmedziť rozširovanie zastavanosti a znížiť tak environmentálnu záťaž,“ uvádza sa v stanovisku.

V prípade udržateľnej dopravy z návrhu chýba dlhodobá stratégia financovania verejnej osobnej dopravy a plán sa nedostatočne venuje aj ochrane zamestnancov a ich rekvalifikácii nevyhnutnej kvôli zániku pracovných miest v dôsledku digitalizácie dopravy. „Len verejná osobná doprava, ktorá nezápasí s finančnou neistotou, môže byť najšetrnejším dopravným prostriedkom a rovnocennou alternatívou k individuálnej doprave.“

Plánu chýba ambícia aj v oblasti zmeny štruktúry priemyslu a národného hospodárstva, čo by malo výrazne zlepšiť jeho odolnosť. Nové investície by mali podľa KOZ SR smerovať do ďalších odvetví a nie len do automobilovej výroby, ktorá je z dlhodobého hľadiska ťažšie udržateľná a produkuje významné environmentálne záťaže počas celého životného cyklu. „Pandémia napríklad ukázala potenciál farmaceutického priemyslu, ktorý má na Slovensku tradíciu.

Rovnako je potrebné cielene podporovať vznik a rozvoj malých a stredných podnikov, najmä v oblasti služieb,“ dodáva KOZ SR.

Zásadné pripomienky má KOZ SR aj k časti udržateľnosti verejných financií, predovšetkým vzhľadom na plánovanú dôchodkovú reformu. Konfederácia nesúhlasí so zvyšovaním dôchodkového veku a jeho naviazanie na strednú dĺžku života, nakoľko takýto systém sťažuje predvídateľnosť veku odchodu do dôchodku a traumatizuje starších. „Každoročné zvyšovanie dôchodkového veku podľa zvyšovania priemernej strednej dĺžky života nie je v členských štátoch EÚ obvyklé a v súčasnosti sa uplatňuje iba v Portugalsku. KOZ SR nesúhlasí, aby sme sa pri určovaní dôchodkového veku vrátili k tomuto neúspešnému experimentu,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Rovnako, namiesto zavedenia automatického vstupu do II. piliera pre poistencov do 35 rokov, odbory žiadajú zrušenie II. piliera, ktorý oslabuje finančnú stabilitu priebežného povinného dôchodkového systému a neprináša slovenským účastníkom starobného dôchodkového sporenia sľubovaný profit ani istotu. Konfederácia odmieta aj novinku, aby deti prispievali na dôchodok svojim rodičom, čo považuje za diskriminačné napríklad pre rodičov zdravotne znevýhodnených detí či bezdetných. Naopak, žiada zavedenie tzv. preddôchodku a posilnenie III. piliera.

Naopak, odbory podporujú navrhovaný prorastový daňový mix. Upozorňujú však, že v Pláne obnovy absentuje podrobnejší popis samotnej reformy. Zmenu daňového mixu považuje KOZ SR za základ spravodlivého zdaňovania, pričom zdôrazňuje, že zníženie musí byť najmä u nízkopríjmových domácností. Na druhej strane vidí priestor na zvýšené daňové zaťaženie kapitálu, vrátane zavedenia nových daní pre nové formy podnikania, vrátane zavedenia digitálnej či ekologické dane. Pri zmenách v dani z nehnuteľnosti KOZ SR požaduje, aby ich určovaniu predchádzala tvorba cenových máp a aby zvýšené dane negatívne neovplyvňovali náklady domácností, ktoré majú vo vlastníctve len jednu nehnuteľnosť, navyše zaťaženú aj úverom. Konfederácia však zdôrazňuje najmä potrebu zlepšiť efektivitu výberu daní a obmedziť možnosti daňových únikov a podvodov.

KOZ SR žiada vládu, aby do finalizácie aj implementácie Plánu obnovy zahrnula sociálnych partnerov, aj širšiu verejnosť. Celé pripomienkovanie tohto rozsiahleho materiálu trvalo totiž len 10 dní, čo nie je adekvátny čas. Plán obnovy a odolnosti musí byť pritom predložený na Európsku komisiu do konca apríla 2021. KOZ SR preto predpokladá, že nebude čas relevantne vyhodnotiť pripomienky a teda na ich základe zásadne meniť plánované zámery. Plán obnovy a odolnosti tak bude výsledkom úzkej politickej dohody súčasnej politickej reprezentácie.

Ilustračná fotografia: © European Union, 2021

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *