Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň,

pokiaľ viem, zamestnávateľ nemôže svojim zamestnancom na rovnakých pozíciách platiť odlišné mzdy. Podnet píšem preto, lebo mám podozrenie, že v mojej práci dochádzalo k platovej diskriminácii. Môj kolega, ktorý robil tú istú prácu, mal dostávať vyššiu mzdu. Je tu ale niekoľko bodov:

1. K platovej diskriminácii dochádzalo v období od 15.10.2017 do 15.4.2018 – ak sa nemýlim, tak sa pracovnoprávne spory môžu riešiť maximálne do 4 rokov, je to tak?

2. Nie som si istý, či z právneho hľadiska k platovej diskriminácii dochádzalo, kolega síce robil tú istú prácu, neviem ale, či v zmluve mal tú istú pozíciu ako ja.

3. O údajnej vyššej mzde kolegu som sa len dopočul – „jedna babka povedala“ – nemám ani nevidel som jeho výplatnú pásku a tiež nijaké overiteľné dôkazy.

4. V pracovnej zmluve existuje aj formulka typu zamestnanec sa týmto zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť ohľadom firemných informácií, a to aj po skončení pracovného pomeru“ – neporuším toto pravidlo, ak by som podal sťažnosť napr. na príslušný Inšpektorát práce?

5. Čo vlastne môžem najlepšie urobiť? Mám sa najskôr ozvať zamestnávateľovi, alebo mám ísť na Inšpektorát práce, či mi zostáva len súd? Alebo mám toto – aj vzhľadom na bod 4 a svätý pokoj- celé nechať tak?

Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď:

Vo vzťahu k rovnakej mzde za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je relevantné ust. § 119a Zákonníka práce, v zmysle ktorého –  mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia, pričom ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sa považuje práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ uplatňuje systém hodnotenia pracovných miest, hodnotenie musí vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Pri posudzovaní hodnoty práce ženy a muža môže zamestnávateľ – okrem uvedených kritérií – uplatniť ďalšie objektívne merateľné kritériá, ktoré sa dajú uplatniť na všetkých zamestnancov bez rozdielu pohlavia. Zároveň platí, že uvedené podmienky sa vzťahujú aj na zamestnancov rovnakého pohlavia, ak vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

Dovoľujeme si uviesť, že pri zásade rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty musia byť pri porovnávaní práce splnené nasledujúce podmienky, a to:

  • a)           Musí ísť o výkon práce rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti,
  • b)           práca musí byť vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach,
  • c)            zamestnanci dosahujú pri výkone práce porovnateľnú výkonnosť a výsledky práce,
  • d)           zamestnanci vykonávajú prácu u toho istého zamestnávateľa.

Ide o podmienky, ktoré musia byť splnené súčasne (kumulatívne), preto ak nie je zhoda v niektorom z vyššie uvedených porovnávacích kritériách, nepôjde o rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Zároveň je nevyhnutné uviesť, že pri posudzovaní hodnoty práce môže zamestnávateľ – okrem vyššie uvedených kritérií – uplatniť ďalšie objektívne merateľné kritériá, ktoré sa dajú uplatniť na všetkých zamestnancov bez rozdielu pohlavia.

V podnete uvádzate, že máte podozrenie na diskrimináciu v odmeňovaní, no zároveň uvádzate, že ide skôr o neoverenú informáciu, resp. vychádzate len z predpokladu, že mohlo dôjsť k tzv. platovej diskriminácií. Z týchto Vami uvedených informácií sa nevieme vyjadriť, či mohli byť naplnené všetky podmienky pre prípadnú diskrimináciu v odmeňovaní, preto môžeme odpovedať len vo všeobecnej rovine.

Pokiaľ máte za to, že v porovnaní s iným zamestnancom – po splnení zákonných podmienok – dochádza k rozdielnemu odmeňovaniu pri výkone práce rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a porovnateľní zamestnanci dosahujú pri výkone práce porovnateľnú výkonnosť a výsledky práce, potom máte možnosť obrátiť sa na príslušný Inšpektorát práce (ďalej len „IP“), pričom v podnete môžete IP požiadať, aby sa pri výkone inšpekcie práce u zamestnávateľa nezverejnila Vaša totožnosť.

Podať podnet na IP je Vaším právom ,vyplývajúcim z ust. § 150 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností, vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa, u ktorého kontrolnou činnosťou podľa § 239 zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov, môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce. Podanie podnetu môže byť realizované písomnou formou prostredníctvom pošty, mailu, faxu, osobne na podateľni, poprípade telefonicky do záznamu. K Vašej obave o sprístupnení informácie o Vašej mzde, napr. v podnete na IP, si dovolíme uviesť, že od januára 2019 platí, že zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach, vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. Nikto nesmie byť na pracovisku prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že nezachová mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach, vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania.

Taktiež máte možnosť obrátiť sa na zamestnávateľa so sťažnosťou o porušení zásady rovnakého zaobchádzania, pokiaľ skutočne k porušeniu došlo/dochádza. 

Pre úplnosť uvádzame, že zamestnanec sa môže obrátiť v prípade diskriminácie aj na príslušný súd, avšak pred súdom je nevyhnutné vedieť preukázať opodstatnenosť uplatneného nároku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *