Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Pracujem ako robotník vo výrobe a zamestnávateľ odo mňa vyžaduje informáciu, či som bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19. Ak takúto informáciu zamestnávateľovi na jeho žiadosť neposkytnem, je to dôvod, pre ktorý by mi mohol dať výpoveď?

Odpoveď:

Aktuálne daný právny stav neumožňuje zamestnávateľom, aby mohli zisťovať, resp. vyžadovať od svojich  zamestnancov tom informáciu , či boli/neboli očkovaní voči ochoreniu COVID-19. Z uvedeného vyplýva, že podľa aktuálneho právneho stavu nemá Váš zamestnávateľ daný právny základ pre zisťovanie Vašej zaočkovanosti. Rovnako tak od Vás nemôže vyžadovať ani informáciu o tom, ak by Ste aj boli zaočkovaný, akou vakcínou Ste sa nechali zaočkovať, samozrejme za predpokladu, že ako zamestnanec sám dobrovoľne poskytnete zamestnávateľovi informáciu o tom, že ste očkovaný. Tento právny stav sa však môže zmeniť.

Ak teda Váš zamestnávateľ od Vás vyžaduje informáciu o očkovaní proti COVID-19 a takúto informáciu mu neposkytnete, resp. nechcete/odmietnete poskytnúť, nemôže Vás za to postihovať, nakoľko ho k tomu neoprávňujú príslušné právne predpisy. Ako uvádzame vyššie, informáciu o očkovaní však môžete Vášmu zamestnávateľovi poskytnúť dobrovoľne.

Ak by zamestnávateľ uvažoval nad tým, že z dôvodu neposkytnutia informácie o očkovaní s Vami skončí pracovný pomer, tento postup by bol v rozpore so Zákonníkom práce, pravdepodobne by súd takúto výpoveď posúdil ako neplatnú. Je tomu tak z dôvodu, že  Zákonník práce presne vymedzuje výpovedné dôvody, ktoré môže zamestnávateľ uplatniť voči zamestnancovi. Medzi tieto dôvody nepatrí neposkytnutie informácie o očkovaní voči COVID-19.

Pozn. Táto odpoveď bola spracovaná k právnemu stavu platnému k 29.09.2021.

Spracovalo Klientske centrum odborov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *