Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Chcem sa opýtať, do akej triedy náročnosti a platovej triedy sú zaradení opatrovatelia v centrách sociálnych služieb? Ďakujem.

Odpoveď:

Zamestnanci,  odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zaraďujú do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, a to z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú majú vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise ustanovené pre zamestnancov, vykonávajúcich najnáročnejšiu pracovnú činnosť.

Jednotlivé pracovné činnosti, vykonávané zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme, sú uvedené v Nariadení Vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, v tzv. katalógu pracovných činností.

Pracovné činnosti opatrovateliek, vykonávajúcich práce s prevahou duševnej práce, sú uvedené v Prílohe č. 1 časti 15. – Práca a sociálne veci – uvedeného nariadenia vlády a pracovné činnosti opatrovateliek, vykonávajúcich práce s prevahou fyzickej práce, manuálne a manipulačné práce, sú uvedené v Prílohe č. 2 časti 15. – Práca a sociálne veci – uvedeného nariadenia vlády. Pri zaradení opatrovateliek do platovej triedy je potrebné vychádzať z príkladov pracovných činností, uvedených v týchto častiach katalógu, so zohľadnením spĺňania kvalifikačného predpokladu, ustanoveného v katalógu na ich vykonávanie.

Pracovné činnosti „Realizovanie domácej opatrovateľskej služby“, „Poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb alebo vykonávanie opatrovateľskej starostlivosti pre deti a mladých dospelých v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“, „Realizovanie individuálneho adaptačného a opatrovateľského plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia fyzických osôb a poskytovania úkonov nahrádzajúcich sebaobsluhu vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej dokumentácie“, „Tvorba písomných postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania domácej opatrovateľskej služby“ a pracovná činnosť „Tvorba a realizovanie individuálneho plánu opatrovateľskej služby v zariadení sociálnych služieb alebo tvorba a realizovanie individuálneho plánu opatrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ s kvalifikačným predpokladom úplného stredného vzdelania sú zaradené v 3. platovej triede Prílohy č. 1 časti 15.  – Práca a sociálne veci a  Prílohy č. 1 Nariadenia Vlády SR č. 341/2004 Z. z.

Opatrovateľky by mali byť zaradené v 3. stupni náročnosti práce.

Foto Karolina Grabowska od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *