Vysoké letné teploty dokážu ľudský organizmus zničiť viac, ako fyzická námaha.  Pocit smädu je varovným signálom pri značnom nedostatku vody v organizme. Človek by si mal dopĺňať tekutiny priebežne, a ešte predtým, ako sa dostaví pocit smädu. Nedostatočný príjem tekutín spôsobuje rôzne zdravotné problémy, najčastejšie ide o dehydratáciu organizmu, ktorá sa prejavuje únavou, spavosťou, malátnosťou, poruchou koordinácie chôdze a pohybov, suchosťou a nepružnosťou pokožky, zrýchlením pulzu, znížením krvného tlaku. Nasledujúci príspevok uvádza podmienky pitného režimu a poskytovania ochranných nápojov na pracovisku  pri predchádzaní dopadov tepelnej záťaže na organizmus zamestnancov.

Pri výkone práce dochádza k uvoľňovaniu energie a strate tekutín prostredníctvom potenia a dýchania. Stratené tekutiny je potrebné nahradiť pitným režimom. Aby bolo možné vypočítať tieto straty, je potrebné poznať podmienky práce a pracovného prostredia. Zabezpečenie pitného režimu na pracovisku je najčastejšou témou hlavne v letných mesiacoch, kedy sa na pracoviskách – vplyvom mimoriadne teplých dní  – teplota šplhá k neúnosným hodnotám.

Pitný režim

Pitný režim na pracovisku patrí, ako jedna z mnohých súčastí BOZP, aj k zdravotným hľadiskám vplyvu na zamestnancov. Preto je nevyhnutné, aby zamestnávateľ pitný režim – a    s tým súvisiacu nadmernú záťaž teplom, nadmernú záťaž chladom, výber vhodných nápojov, ich primeranú teplotu a množstvo, konzultoval s lekárom pracovnej zdravotnej služby. Zamestnávateľ poskytuje nápoje výlučne v naturálnej forme.

Zamestnávateľ je povinný na svoje náklady zamestnancovi pri záťaži teplom alebo chladom zabezpečiť pitný režim (§ 37 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.); zabezpečenie pitného režimu je zamestnávateľ pri záťaži teplom alebo chladom povinný upraviť vnútorným predpisom (§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.).

Dostupnosť a dostatok pitnej vody na mieste výkonu práce pre zamestnancov je samozrejmosťou, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady.

 Pri záťaži teplom je základom poskytovanie pitnej vody na mieste výkonu práce. Okrem toho sa odporúča konzumácia dostatočného množstva vhodných nápojov, ktoré majú občerstvujúce vlastnosti a slúžia na doplnenie tekutín, solí a ďalších látok stratených nadmerným potením.

Prostredníctvom pitného režimu sa odporúča doplniť najmenej 70 % vody, stratenej         za pracovnú zmenu nadmerným potením a dýchaním. Nápoje musia byť zdravotne neškodné, majú mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu. Majú obsahovať čo najmenej cukru (do 6 %), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu.

Nápoje nemajú obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože alkohol zvyšuje metabolizmus a tým aj produkciu tepla v organizme. Teplota nápojov sa odporúča v rozmedzí od 12° až 15 °C. Za vhodné sa považujú napr. stolové minerálne vody s obsahom Na+ (sodíka) do 100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy.

Finančne uhrádzať tieto občerstvujúce nápoje nie je povinnosťou zamestnávateľa. Pitný režim na pracovisku s nadmernou záťažou teplom, výber vhodných nápojov, ich primeranú teplotu a množstvo zamestnávateľ konzultuje s lekárom pracovnej zdravotnej služby.

V legislatívou stanovených prípadoch (§7 ods. 4) je súčasťou pitného režimu aj podávanie minerálnych nápojov. Minerálne nápoje zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý dlhodobo vykonáva prácu zaradenú do triedy 1b až 4, ak sú splnené podmienky pre skrátenie času práce podľa § 4 ods. 2 (rizikové práce) alebo ak zamestnanec vykonáva dlhodobú prácu na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní. Minimálne množstvo poskytovaných tekutín je uvedené v Prílohe č. 4 vyhlášky. Ak teplota pracovného prostredia presahuje maximálnu hodnotu pre danú triedu práce, nie je potrebné ďalej zvyšovať odporúčané množstvo tekutín nad hodnotu, ktorá je daná pre maximálnu hodnotu to.

Požiadavky na poskytované nápoje, podmienky poskytovania

Nápoje, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom v rámci pitného režimu, majú mať primerané uhrádzajúce a občerstvujúce vlastnosti. Musia byť zdravotne neškodné, majú mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu.

Zamestnávateľ zabezpečí, aby nápoje boli zamestnancom poskytované zásadne priamo na pracovisku, prípadne v jeho bezprostrednej blízkosti tak, aby boli ľahko a bezpečne dostupné a aby pri ich poskytovaní a distribúcii boli dodržané epidemiologické zásady.

Tu je na výber viacero variantov, ako poskytovať nápoje. V letných mesiacoch (v mimoriadne teplých dňoch) je to vhodné napríklad balenou vodou, kedy každý zamestnanec pri nástupe na pracovisko dostane takúto vodu, prípadne na mnohých pracoviskách sú k dispozícii dávkovače na vodu, ktoré chladia alebo aj zohrievajú vodu (vhodné v zimnom období).

Takisto za zabezpečenie pitného režimu sa považuje aj to, ak je k dispozícii na pracovisku tečúca pitná voda.

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť, aby boli nápoje poskytované v primeranom množstve, boli vhodné pre danú pracovnú činnosť, mali primeranú teplotu, a čo je najdôležitejšie, musia byť zdravotne nezávadné. Vhodné je, ak je sortiment poskytovaných ochranných nápojov striedaný, vzhľadom na obsah minerálov a iných vitamínov.

Kto všetko má nárok na poskytnutie ochranných nápojov, je zahrnuté v smernici na zabezpečenie pitného režimu na pracovisku. Túto smernicu vypracováva komisia v zložení PZS (pracovná zdravotná služba), BT (bezpečnostný technik)  a vedúci zamestnanci. Pri vypracovaní tohto návrhu sa vychádza z požiadaviek právnych predpisov na zaistenie BOZP, odborného stanoviska zamestnancov pracovnej zdravotnej služby a charakteru vykonávaných činností a pracovného prostredia. Súčasne, v spolupráci s uvedenými zložkami, stanoví požiadavky, ktoré bližšie určia podmienky poskytovania nápojov. V nich konkretizuje všetky náležitosti, potrebné pre zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia.

Pre zabezpečenie pitného režimu zamestnávateľ poskytuje:

§ pri záťaži teplom:

 a) nahradzujúce nápoje – nápoje, slúžiace k náhrade tekutín nevyhnutných pre život a zdravie, poprípade i ďalších látok, stratených nadmerným potením v prostredí zvýšenej tepelnej záťaže:

 1. minerálne vody,

 2. sódová voda (v množstve najviac 2 litre na osobu a zmenu),

b) občerstvujúce nápoje – nápoje, ktoré slúžia na predchádzanie neprimeraným reakciám organizmu na tepelné zaťaženie, hlavne nadmernému pocitu smädu:

1. stolové minerálne vody, aj chuťovo upravené,

2. ovocné mušty a šťavy,

3. sódová voda,

4. sódová voda s vhodným sirupom,

5. špeciálne nápoje.

V odôvodnených prípadoch, ktoré sú stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, má zamestnávateľ poskytovať navyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňajú aj minerálne látky, stratené potením. Minerálne nápoje zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý dlhodobo vykonáva prácu zaradenú do triedy 1b až 4, ak sú splnené podmienky pre skrátenie času práce podľa § 4 ods. 2, alebo ak zamestnanec vykonáva dlhodobú prácu na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní. V prípade poskytovania minerálnych nápojov sa odporúča podávanie stredne mineralizovaných vôd (500 až 1 500 mg/l), pričom minerálna voda by mala tvoriť polovicu odporúčanej dávky tekutín; druhú polovicu odporúčanej dávky by mala dopĺňať pitná voda.

Možnosti zabezpečenia pitného režimu

Pitná, čistá voda z vodovodu

Čistá pitná voda z vodovodu tvorí u nás základnú zložku zabezpečenia pitného režimu zamestnancov. Je potrebné dbať na to, aby išlo o vodu čistú, bez farby, zápachu a príchutí.          V prípade pochybností (staršie stavby) je potrebné zabezpečiť pravidelný rozbor pitnej vody          z vodovodu.

Chladená alebo zohriatá voda z barelov alebo fliaš

 Voda v bareloch je dnes štandardným spôsobom doplnenia tekutín, hlavne na mieste, kde treba zaistiť pitnú vodu a nie je možné dodať ju z vodovodu. Pri dlhšom skladovaní, bez rýchlej spotreby, však dochádza k znižovaniu kvality vody v bareloch, rastu rias a iných nežiadúcich látok.

Mineralizované vody

Sú dobrou náhradou za stratené tekutiny, soli a minerály pri ťažšej záťaži a väčšom výskyte teplôt na pracovisku. Minerálne vody s vysokým obsahom soli nie sú ale vhodné na každodennú konzumáciu! Taktiež vzniká problém s náročnou logistikou (ak zamestnávateľ potrebuje denne 1500 litrov) a množstvom plastového odpadu. V odôvodnených prípadoch, ktoré sú stanovené vyhláškou MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, má zamestnávateľ poskytovať navyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňajú aj minerálne látky, stratené potením. Minerálne nápoje zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý dlhodobo vykonáva prácu zaradenú do triedy 1b až 4, ak sú splnené podmienky pre skrátenie času práce podľa § 4 ods. 2 alebo ak zamestnanec vykonáva dlhodobú prácu na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní. V prípade poskytovania minerálnych nápojov sa odporúča podávanie stredne mineralizovaných vôd (500 až 1 500 mg/l), pričom minerálna voda by mala tvoriť polovicu odporúčanej dávky tekutín; druhú polovicu odporúčanej dávky by mala dopĺňať pitná voda.

Iontové nápoje

Iontové nápoje používajú aj športovci na optimalizovanie energie a výkonu. Aj ťažko pracujúci robotníci podávajú “športový výkon” každý deň. A tak je ideálne doplniť ich energiu, minerály, ale aj vitamíny pomocou iontových nápojov. Aby mali energiu a podávali dobrý pracovný výkon a mali dostatočnú sústredenosť počas celého pracovného dňa, nielen hodinu ráno.

Ochranné nápoje

Na ochranu zdravia pred účinkami záťaže teplom alebo chladom sa poskytuje zamestnancovi ochranný nápoj. Ochranný nápoj sa poskytuje na pracovisku, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti tak, aby bol ľahko a bezpečne dostupný. Ochranný nápoj musí byť zdravotne nezávadný a nesmie obsahovať viac než 6,5 hmotnostných percent cukru, nesmie obsahovať alkohol. Ochranný nápoj, chrániaci pred záťažou teplom, sa poskytuje v množstvách zodpovedajúcich najmenej 70 % tekutín a minerálnych látok, stratených z organizmu za osemhodinovú pracovnú zmenu potom a dýchaním. Ochranný nápoj, chrániaci pred záťažou chladom, sa poskytuje teplý, v množstve aspoň pol litra za osemhodinovú pracovnú zmenu. Ochranný nápoj chrániaci pred záťažou teplom a chladom môže obsahovať látky, zvyšujúce odolnosť organizmu.

Ochranné nápoje je povinný zamestnávateľ poskytovať pre svojich zamestnancov pri činnostiach, pri ktorých prichádza k stratám tekutín nad 1 liter. Takáto situácia nastáva pri veľmi ťažkej fyzickej práci, zväčša u tavičov, zlievačov, sklárov a pod.

Rozhodnutiu poskytovať na pracovisku ochranné nápoje v čo najobjektívnejšom množstve by mal byť podložený objektívnym zmeraním množstva straty tekutiny. Ako bolo už vyššie spomenuté, ochranné nápoje musia byť zdravotne nezávadné, musia mať vhodné chuťové vlastnosti a vhodnú teplotu (10 – 12 °C). Zabezpečenie týchto požiadaviek je povinnosťou zamestnávateľa.

Sú, samozrejme, určené aj typy nápojov, ktoré nie je možné poskytovať ako ochranné nápoje. Prvou skupinou sú nápoje obsahujúce alkohol, vrátane nízkostupňového piva. Alkohol na pracovisko nepatrí, a preto sú tieto nápoje nielen nevhodné, ale aj zakázané. Pracovníci, ktorí sú počas výkonu prác pod vplyvom alkoholu, ohrozujú nielen seba, ale aj svojich kolegov.

Ďalším nevhodným nápojom je mlieko alebo nápoje, ktoré obsahujú viac ako 6,5 % cukru (rôzne energetické nápoje). Konzumácia energetických nápojov u osôb s vysokou fyzickou záťažou môže viesť k dehydratácii (kofeín pôsobí odvodňujúco), čiže to má za následok opačný efekt, aký máme za cieľ pri poskytovaní pitného režimu dosiahnuť, a taktiež môžu spôsobiť srdcovú arytmiu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *