Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Je vôbec v Zákonníku práce definované – cesta do práce – sťažené poveternosné podmienky, poľadovica, meškanie spojov…? Myslím, že by sa to tam malo doplniť. Zamestnávateľ by mal v takýchto prípadoch strpieť neskorší príchod zamestnanca.

Odpoveď:

Vážený pán,

ďakujeme Vám za dôveru, s ktorou ste sa na nás obrátili.

V súvislosti s Vašim podnetom si dovoľujeme uviesť nasledovné:

Rozumieme, že Vás zaujíma, ako slovenská legislatíva rieši situáciu, keď zamestnanec mešká do práce z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, napríklad poľadovice alebo meškania spojov. Domnievate sa, že by to malo byť zakotvené v legislatíve a zamestnávateľ by mal takýto neskorší príchod zamestnanca na pracovisko strpieť  akceptovať.

V tomto ohľade uvádzame, že právne predpisy už v súčasnosti s takouto situáciou počítajú. Odpoveď na Vašu otázku možno nájsť v ustanoveniach Zákonníka práce, ktoré upravujú tzv. dôležité osobné prekážky v práci. Konkrétne, z ust. § 141 ods. 2 písm. g) Zákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z dôvodu, akým je nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy. Pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom.

Z uvedeného znenia je tiež zrejmé, že musia byť splnené viaceré podmienky. V prvom rade, musí ísť o situáciu, ktorá je nepredvídaná. To znamená, že zamestnanec nemohol vopred, vzhľadom na okolnosti, predpokladať, že sa na ceste do zamestnania zdrží. Táto podmienka nebude splnená napríklad v prípade plánovanej dopravnej uzávery, výluky alebo dopravných obmedzení; naopak, pôjde o ňu v prípade dopravnej nehody alebo skríženia kamiónov, pre ktoré došlo k prerušeniu premávky na určitom úseku, ďalej v prípade snehovej kalamity, meškania spojov pre tvorbu poľadovice a pod. Vo všeobecnosti však treba pamätať na to, že v zmysle ust. § 81 písm. b) Zákonníka práce je základnou povinnosťou zamestnanca byť na pracovisku na začiatku pracovného času, a teda zamestnanec by mal najmä v zimných mesiacoch počítať s určitou časovou rezervou. Súčasne je dôležité, že zamestnanec nemal možnosť dopraviť sa na pracovisko iným primeraným spôsobom. Napríklad, ak zamestnanec bežne dochádza do práce vlakom, ale pre technické problémy, spôsobené extrémnymi mrazmi, je prerušená premávka na trati a zamestnanec má možnosť dopraviť sa do práce autobusom alebo vlastným motorovým vozidlom, je povinný tak urobiť. V danom prípade sa bude posudzovať, čo je primerané, a to s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu. Pracovné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, pričom nie je stanovený jeho maximálny rozsah.

Rovnako, ako pri všetkých nepredvídaných prekážkach v práci platí, že zamestnanec je povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu, ako aj, že prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať (pozri ust. § 144 ods. 1 a 2 Zákonníka práce). V praxi by preto zamestnanec mal ihneď, ako je to možné, kontaktovať svojho zamestnávateľa, resp. nadriadeného a informovať ho o meškaní. Pokiaľ ide o preukázanie prekážky v práci, v prípade prerušenia dopravnej premávky zamestnanec môže požiadať o vydanie potvrdenia o prerušení správcu komunikácie; v prípade meškania spojov verejnej dopravy zamestnanec môže požiadať o vydanie potvrdenia o meškaní prevádzkovateľa dopravy. Napríklad, ak pôjde o mestskú hromadnú dopravu, požiadať príslušný dopravný podnik. V praxi sa ale stretávame s tým, že zamestnávatelia na predložení týchto potvrdení zväčša netrvajú, najmä, ak ide o kratšie časové úseky.

Zároveň je vhodné upozorniť aj na ďalší dôležitý aspekt: Zamestnancova neprítomnosť na pracovisku je síce ospravedlnená a nemôže byť považovaná za porušenie pracovnej disciplíny, zamestnancovi však za tento čas nepatrí náhrada mzdy. Čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy čo i len v trvaní jedného (celého) dňa má za následok, že dochádza k prerušeniu sociálneho poistenia. Uvedené môže byť aktuálne napríklad v prípade snehovej kalamity, kedy sú cesty zaviate snehom neprejazdné aj niekoľko hodín.

V snahe vyhnúť sa takýmto nepriaznivým dôsledkom a prípadnému kráteniu mzdy preto odporúčame: Vždy sa pokúsiť dohodnúť so zamestnávateľom na inom riešení. Ako najvhodnejšie sa javí najmä odpracovanie zameškaného času, na ktoré má zamestnanec nárok, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (pozri ust. § 144 ods. 3 Zákonníka práce). V tomto ohľade si však uvedomujeme, že dané riešenie nie je univerzálne, keďže v niektorých prevádzkach, vzhľadom na spôsob organizácie pracovného času, nebude možné.

Na záver si pre úplnosť ešte dovoľujeme uviesť, že Zákonník práce obsahuje aj osobitné ustanovenie, týkajúce sa zdravotne postihnutých zamestnancov, u ktorých sa za prekážku v práci považuje aj znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používajú. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň (pozri ust. § 141 ods. 2 písm. f) Zákonníka práce). Vzhľadom na skutočnosť, že v kontaktnom formulári ste neuviedli informáciu, ktorá by naznačovala prítomnosť zdravotného postihnutia, analýzou predmetného ustanovenia sme sa bližšie nezaoberali.

V prípade ďalších otázok alebo nejasností nás, prosím, neváhajte kontaktovať. V tejto súvislosti Vám zároveň dávame do pozornosti, že v rámci poradenstva je možné poskytnúť aj krátku telefonickú konzultáciu.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *