Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň, som členkou odborov. Chcela som sa opýtať, čo majú v pláne odbory robiť s touto situáciou, ktorá nastala protizákonne vyžadovanie testov zamestnávateľom.

Pýtam sa preto, lebo zvažujem vystúpiť z odborov, ak nebude z Vašej strany nejakým spôsobom vyvíjaná aktivita. Plánujete ohlásiť generálny štrajk v blízkej budúcnosti napríklad?

Odpoveď:

Vážená pani,

v nadväznosti na Vašu otázku Vám oznamujeme nasledovné:

Činnosť odborových organizácií, nevynímajúc ani Konfederáciu odborových zväzov ako združenie odborových organizácii, je v súčasnosti sťažovaná a  obmedzovaná, a to predovšetkým vyhláseným núdzovým stavom, počas ktorého je opakovane nariaďovaný zákaz vychádzania. Sekundárnym dôsledkom obmedzenia slobody pohybu a pobytu vo forme zákazu vychádzania, je fakticky aj obmedzenie práva slobodne sa zhromažďovať, s prihliadnutím aj na nariadené, protiepidemiologické opatrenia zo strany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Kolektívne nátlakové prostriedky sa realizujú prostredníctvom práva na zhromažďovanie, prostredníctvom ktorého je možné vyjadriť cez slobodu prejavu svoju nespokojnosť, ako aj štrajkovými aktivitami, ktorých sekundárnym dôsledkom je tiež zhromažďovanie sa zamestnancov a občanov v uliciach, a preto – ako racionálne uvažujúci človek – iste chápete, že v núdzovom stave, v ktorom platí zákaz vychádzania, si Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky nemôže dovoliť porušovať povinnosti, ktoré vyplývajú z núdzového stavu, alebo vyzývať zamestnancov na ich porušovanie.

Iste ste zachytili, že Ústavný súd Slovenskej republiky v októbri 2020 rozhodol, že vyhlásený núdzový stav je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky vždy rešpektovala a bude rešpektovať platnú legislatívu, resp. všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj rozhodnutia súdov, vrátane Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to aj napriek tomu, že na vec môžeme mať úplne iný názor. To isté platí aj v prípade, ak je vydané platné uznesenie vlády alebo vyhláška hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktoré zaväzujú zamestnancov mať negatívny test na Covid 19 ako výnimku zo zákazu vychádzania, vrátane povinnosti zamestnanca preukazovať sa týmto testom pri vstupe do prevádzky zamestnávateľa, tak, ako to vyplýva z najaktuálnejšej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Bohužiaľ, nie je v kompetencii Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky podávať podanie na Ústavný súd Slovenskej republiky, za účelom posúdenia súladu právnych predpisov právnych predpisov s Ústavou Slovenskej republiky. Aj keď na niektoré opatrenia – vo vzťahu k pandémii vírusu Covid-19 – môžeme mať svoj názor, musíme a budeme rešpektovať platný právny stav, pokiaľ nebude Ústavným súdom rozhodnuté o jeho protiústavnosti, resp. pokiaľ nebude všeobecným súdom alebo iným orgánom dozoru (prokuratúrou) rozhodnuté o ich nezákonnosti,  a to sa týka aj vyhlášok hlavného hygienika, ktorými sa ukladajú aj povinnosti, ktoré vo svojom podnete popisujete. 

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, samozrejme, upozorňuje kompetentné subjekty, ktoré sú oprávnené podať –  či už návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci vyslovenia nesúladu právneho predpisu s Ústavou Slovenskej republiky (napr. ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, prezidentka Slovenskej republiky, generálna prokuratúra), že určitá právna úprava nie je podľa nášho názoru v súlade, či už s Ústavou Slovenskej republiky alebo s medzinárodnými zmluvami, prípadne zákonmi  – alebo podáva podnety na príslušnú prokuratúru, predmetom ktorých je preskúmanie zákonnosti postupu orgánov verejnej správy, medzi ktoré patrí aj Úrad regionálneho zdravotníctva Slovenskej republiky na čele s hlavným hygienikom, ktorý vydáva opatrenia, majúce povahu všeobecne záväzného právneho predpisu, tzv. predpisov nižšej právnej sily v porovnaní so zákonom.

Môžeme Vás ubezpečiť, že ak by núdzový stav a zákaz vychádzania nebol v platnosti, Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky je dnes  v uliciach a spolu so svojimi členmi a zamestnancami protestuje s využitím všetkých zákonných prostriedkov, a to proti všetkým zmenám právnej úpravy, ktoré zásadným spôsobom zhoršujú zamestnanecké prostredie, absolútne degradujú postavenie zamestnancov, ich sociálne práva a dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa za posledné roky (do roku 2019) postupne posilňovali a zlepšovali. V uliciach sme boli pred 1. októbrom 2020 a aj budeme, keď vláda nebude rešpektovať práva zamestnancov a bude prijímať protizamestnanecké opatrenia a zákony. Demonštratívnym príkladom toho sú v roku 2020 a 2021 niektoré skutočne absurdné zmeny v pracovnoprávnej legislatíve, ktoré oslabujú sociálny dialóg a tripartitu, ako je napr. zrušenie možnosti rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, prepúšťanie zamestnancov z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ako aj zmeny v Ústave Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú dôchodkového veku, a tiež  ďalšie negatívne zmeny, týkajúce sa minimálnej mzdy, mzdových zvýhodnení naviazaných na minimálnu mzdu atď.

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky v tejto situácii pripravuje podania a podnety na subjekty, ktoré sú oprávnené podať návrhy na Ústavný súd Slovenskej republiky, aby pozastavili účinnosť napr. aj poslednej schválenej novely Zákonníka práce a zákona o tripartite, a súčasne sa obrátila aj na Medzinárodnú organizáciu práce pre hrubé porušenie dohovorov MOP, ktoré Slovenská republika ratifikovala  a ktoré sú pre ňu záväzné.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *