Mladí ľudia by mali dostávať rovnakú mzdu a dávky sociálneho zabezpečenia, ako ostatní pracovníci vrátane rovnakej minimálnej mzdy, čo však ešte stále neplatí vo všetkých členských štátoch.

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastáva názor, že EÚ a členské štáty by mali skoncovať s diskriminačnými praktikami voči mladým ľuďom, ako sú nízke minimálne mzdy pre mladých a neplatené stáže. Mladých ľudí treba taktiež priamejšie zapájať do navrhovania politík, a to najmä tých, ktoré sa ich bezprostredne týkajú.

Tieto požiadavky, ktoré EHSV predložil v dvoch stanoviskách prijatých na jeho plenárnom zasadnutí EHSV, sa prekrývajú s prijatím správy Európskym parlamentom o kvalite stáži. Parlament v nej vyzval Európsku komisiu, aby navrhla smernicu, podľa ktorej by zamestnávanie stážistov na dlhšie obdobie bez mzdy bolo nelegálne.

„Príliš veľa mladých ľudí s nižšou minimálnou mzdou alebo na neplatenej stáži má negatívne skúsenosti s pracovným trhom. V súčasnosti nemôžeme zatvárať oči pred touto skutočnosťou v členských štátoch“, vyhlásil Michael McLoughlin, spravodajca stanoviska na tému Rovnaké zaobchádzanie s mladými ľuďmi na trhu práce

„Mladí ľudia majú právo na to, aby boli vypočutí, a právo konať“, uviedla odborárka a spravodajkyňa stanoviska na tému Spolupráca v oblasti mládeže Nicoletta Merlo. Toto stanovisko bolo vypracované na žiadosť španielskeho predsedníctva Rady EÚ, ktorého cieľom je dodať nový impulz programu EÚ pre mládež.

Spravodajkyňa Merlo dodala, že „ich účasť sa musí podporovať počas celého procesu navrhovania, vykonávania a monitorovania verejných politík, ktoré musia zdôrazniť význam mládežníckych organizácií a zohľadniť nové neformálne spôsoby združovania a spolupráce mladých ľudí, ako aj ich zapájania do dialógu.“

EHSV požaduje, aby sa mladým ľuďom zabezpečili rovnaké pracovné podmienky a zamestnanecké výhody, sociálne zabezpečenie a sociálna pomoc, ako ostatným pracovníkom. Podľa zásady „rovnaká odmena za rovnakú prácu“ by mali mať nárok na rovnakú minimálnu mzdu, ako ostatní pracovníci. V súčasnosti to tak v niektorých krajinách nie je. Tieto krajiny zaviedli osobitnú nižšiu minimálnu mzdu pre mladých ľudí napriek tomu, že za minimálnu mzdu pracuje jeden mladý pracovník zo štyroch v porovnaní s jedným z desiatich ostatných pracovníkov.

Predseda EHSV Oliver Röpke kladie veľký dôraz na posilnenie dialógu s mladými ľuďmi a ich zapojenie do tvorby politík.

V diskusii s mládežníckymi organizáciami predseda Röpke vyhlásil: „Sme odhodlaní presadzovať inkluzívnejší model, v rámci ktorého sú mladí ľudia stredobodom procesu zapojenia. Mojou politickou prioritou je otvoriť dvere EHSV mladým ľuďom a nemám v úmysle obmedziť sa len na územie EÚ. Chcem tiež osloviť mládežnícke organizácie z kandidátskych krajín.“

Na diskusii sa zúčastnili zástupcovia Európskeho fóra mládeže, Generation Climate Europe a ReDI School of Digital Integration. 

ZDROJ: EESC

Ilustračná fotografia: EESC

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *