Z ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku sú viac ako 2 milióny v postavení zamestnanca. Za podnikateľov sa ich v sčítaní obyvateľstva v roku 2021 označilo okolo 350 tisíc. Väčšina Slovákov v produktívnom veku strávi v priebehu roka prácou približne 80 dní čistého času. Ak človek odpracuje napríklad 40 rokov, ide celkovo o 3 200 dní života, ktoré venuje svojmu zamestnávateľovi. Napriek tomu sa vo verejnej i mediálnej diskusii omnoho viac pozornosti venuje posudzovaniu konkurencieschopnosti a napredovaniu hospodárstva výlučne na základe makroekonomických údajov a rôznych hodnotení stavu podnikateľského prostredia. Pritom udržateľný a rovnovážny rast je čoraz viac závislý na práci kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov a ich životnej úrovne.

Pri posudzovaní stavu ekonomiky a hospodárskeho vývoja sa zjednodušene prihliada na základné makroekonomické ukazovatele, ktoré však nevyjadrujú skutočnú životnú úroveň zamestnanca. Aj pri prijímaní právnych úprav sa prihliada predovšetkým na dopady na verejné financie, na podnikateľské prostredie a vplyvy na zamestnávateľov, prípadne na znižujúcu sa konkurencieschopnosť krajiny. Sociálne dopady, resp. vplyvy na zamestnancov sa často posudzujú len okrajovo, bez hlbších súvislostí. 

KOZ SR a jej členské odborové zväzy pravidelne analyzujú vývoj zamestnaneckého prostredia a dopady legislatívnych zmien na jeho stav, čo v konečnom dôsledku poskytuje ucelený obraz o pracovných podmienkach, odmeňovaní, o sociálnom dialógu na tripartitnej a bipartitnej úrovni, o spolupráci medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v podnikoch a organizáciách, formách podnikovej sociálnej politiky, ako aj oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ekonomické ciele sú však mnohokrát v ostrom konflikte s cieľmi v oblasti spravodlivých mzdových a bezpečných pracovných podmienok, s požiadavkami na rovnaké zaobchádzanie, odborný a profesijný rast a zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. 

„Aj v súčasnej predvolebnej diskusii počúvame o potrebe zlepšenia podnikateľského prostredia, stimuloch pre firmy či prilákaní investorov, ani raz som nepočula o zlepšení podmienok zamestnancov, ich pracovnom prostredí, o zlepšení postavenia odborových organizácií. Pritom z ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku sú viac ako 2 milióny v postavení zamestnanca. To je každý druhý volič, čo by malo byť dostatočne motivujúce pre politických predstaviteľov, aby predvolebná kampaň, volebné programy, ako aj následné programové vyhlásenie vlády na zamestnancov nezabúdali. Avšak v predvolebnej atmosfére nie je cítiť záujem osloviť ich témami im blízkymi,“ uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. 

Pritom medzi zamestnancami rezonujú okrem tradičných tzv. chlebových tém aj obavy o ich budúcnosť v dôsledku nových výziev. Digitalizácia, demografické zmeny, či klimatická kríza budú generovať obrovské zmeny nielen na samotnom trhu práce, ale v doterajšom spôsobe života jednotlivcov i spoločností. Jednostranné zameranie na priemyselnú výrobu s nízkym stupňom inovácií a postavenie konkurencieschopnosti na politike nízkych miezd je pre budúcnosť Slovenska neudržateľné. V dôsledku vývojových tendencií možno očakávať riziká znižovania miezd, pracovných a sociálnych štandardov a následného oslabovania schém sociálneho zabezpečenia, nárastu šedej ekonomiky a daňových únikov, nedostatočnej ochrany zamestnancov v prostredí novovytvorených pracovných miest v nových odvetviach, rozširujúcej sa pracujúcej chudoby. Tieto témy však v predvolebnej diskusii nepočuť, programom a rétorike politických subjektov sa vyhýbajú.

Preto sa KOZ SR rozhodla 20. septembra 2023 usporiadať predvolebnú debatu s lídrami politických strán „ZAMESTNANCI ROZHODNÚ“, aby tak aspoň touto cestouumožnila svojim členom, ale aj verejnosti, získať komplexný obraz odborných znalostí a riešení, ktoré strany v oblasti zamestnaneckého prostredia ponúkajú, a aké je prípadné prelínanie ich predvolebných sľubov a smerovaní s programom a hodnotami, ktoré odbory presadzujú a zastávajú. 

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *