Prezident Konfederácie odborových zväzov SR, Marián Magdoško, sa vo štvrtok, 20. januára, otvoreným listom obrátil na prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, v ktorom ju vyzval, aby požiadala Ústavný súd SR o posúdenie súladu ustanovení zák. č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 453/2021 Z. z. s ustanoveniami Ústavy SR. Uverejňujeme celé znenie otvoreného listu prezidentke SR.

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky pri legislatívnom procese novelizácie zák. č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 453/2021 neustále upozorňovala poslancov NR SR, ako aj ostatných ústavných činiteľov, že odvolávanie nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodov je v rozpore s Ústavou SR. Rovnako ste aj Vy, z pozície prezidentky Slovenskej republiky, vetovali spomínanú poslaneckú novelu zákona o štátnej službe, a to z dôvodu, že schválená novela negatívne zasiahne do princípu stability v štátnej službe. Mechanizmy na skvalitňovanie a zefektívňovanie štátnej služby, vrátane možnosti odvolávania vedúcich štátnych zamestnancov, ako je inštitút služobného hodnotenia či inštitút disciplinárnej zodpovednosti, totiž už v platnej právnej úprave existujú a je potrebné ich v praxi využívať.

Keďže Konfederácia odborových zväzov SR podľa platnej legislatívy SR (Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene o doplnení niektorých zákonov, a to z §74 cit. zákona, ktorý upravuje procesnú legitimáciu na podanie návrhu na začatie konania) nie je oprávnená na podanie návrhu na Ústavný súd SR, obrátili sme sa na poslancov NR SR, ktorí sú v zmysle citovaného zákona jednými z oprávnených tak vykonať. Dňa 18.12.2022 poslanci NR SR podali návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovení zák. č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 453/2021 Z. z. účinného od 2.12.2021 s ustanoveniami Ústavy SR.

Zastávame totiž názor, že zákon je protiústavný a spôsobí vážny zásah do princípu stability štátnej služby a jeho výsledkom môže byť výrazná politizácia štátnej služby, strata odbornosti, nezávislosti a v neposlednom rade zásah do právnej istoty osôb v štátnozamestnaneckom pomere.

Dôvodom prijatia zákona č. 453/2021 Z. z. je, podľa nášho názoru, politizácia štátnej služby, nakoľko dáva generálnemu tajomníkovi možnosť odvolať vedúceho zamestnanca bez uvedenia dôvodu, čo znamená, že odvolanie z funkcie bude možné aj bez akéhokoľvek racionálneho a objektívneho dôvodu.

Nová právna úprava sa nedotkne len malej časti štátnych zamestnancov, ako by sa mohlo na prvý pohľad javiť, ale širokého spektra vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej línii generálneho tajomníka služobného úradu.

Generálny tajomník nebude musieť svoje rozhodnutie nikomu vysvetľovať, teda odvolanému funkcionárovi, ani verejnosti a stratí sa aj transparentnosť pri odvolávaní z verejných funkcií. Odvolanie funkcionárov možno očakávať pri každej zmene vlády, ale tým dôsledky novej právnej úpravy nekončia, nakoľko osoba vo vedúcom postavení bude môcť byť odvolaná kedykoľvek, úplne stačí jedno jeho rozhodnutie alebo postup, ktorý nebude generálnemu tajomníkovi, resp. štatutárnemu orgánu vyhovovať. Nepôjde pritom o odvolávanie štátnych zamestnancov vo vedúcich funkciách pre neodbornosť či porušovanie disciplíny.

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,

ako predstaviteľ Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov v Slovenskej republike, si Vás dovoľujem požiadať, aby ste sa aj Vy, z pozície svojej funkcie a autority, obrátili na Ústavný súd SR vo veci posúdenia súladu ustanovení zák. č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 453/2021 Z. z. s ustanoveniami Ústavy SR.

S úctou

Marián Magdoško, v.r.

prezident KOZ SR  

Ilustračná fotografia Karolina Grabowska od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *