Konfederácia odborových zväzov SR odporúča, aby vláda prijala urýchlene také krátkodobé opatrenia, ktoré vo významnej miere zmiernia dôsledky rastúcich cien energií. Príklady dobrej praxe z krajín EÚ, rovnako aj prijaté oznámenie Európskou komisiou, poskytujú dostatočné množstvo inšpirácie a opatrení, ktoré by mohli byť okamžite realizované. Dvadsať členských štátov už prijalo, alebo oznámilo opatrenia, ktoré príjme v najbližšej dobe, zatiaľ čo Slovenská republika len otvára diskusiu o možnostiach. Žiadne riešenia alebo pomalý prístup k ich realizácii môžu mať významne negatívne dopady na hospodárstvo, konkurencieschopnosť a sociálnu situáciu slovenských obyvateľov. Upozorňujeme, že je neprípustné a zarážajúce, že vláda doposiaľ nepredstavila žiadne opatrenie, o ktorom aspoň rokuje, alebo ktoré plánuje realizovať. Zároveň žiadame, aby vláda SR začala reálne riešiť problematiku energetickej chudoby na Slovensku, a to aj v súlade so svojím Programovým vyhlásením.

Aj na základe opatrení odporúčaných Európskou úniou na okamžité zníženie dopadov vysokého rastu cien energií na hospodárstvo jednotlivých krajín a ich obyvateľov, Konfederácia odborových zväzov navrhuje:

Poskytovať osobitné sociálne platby znevýhodneným a zraniteľným osobám

Problematické môže byť správne cielené nastavenie opatrenia, tak aby boli identifikované všetky postihnuté osoby. Okruh osôb môže byť značne široký, pričom všeobecná definícia môže byť jednoduchá, ale priama identifikácia konkrétnych osôb sa javí ako zložitejšia. Ďalším rizikom je, že nemusí postihnúť všetky osoby.

Okruh osôb môže byť: osoby poberajúce sociálne dávky (napr. dávky v hmotnej núdzi a podobne), nízkopríjmové osoby, mnohodetné domácnosti, domácnosti ohrozené chudobou a pod.

Ďalej je otázny spôsob poskytovania napr. poukážky, či úprava cien priamo znížením faktúr alebo vratkami, čo by však časovo oddialilo pomoc. V súvislosti s vyššie uvedeným vzniká obava, ako rýchlo je možné sprocesovať uvedenú pomoc.

Dočasne znížiť sadzbu DPH

Za najväčšie riziko možno považovať, že plošné zníženie DPH sa vo vysokej miere prejaví na výpadku príjmov rozpočtu verejnej správy, pričom reálna pomoc zostáva otázna, a to najmä s ohľadom na to, v akej miere sa znížená DPH prejaví v konečnej cene (za zváženie stojí spojenie s regulovanou cenou) a na to, že zasiahne plošne všetkých aj tých, ktorí nie sú odkázaní na takúto pomoc. Alternatívne je možné znížiť sadzbu DPH pre vybraný okruh osôb, pričom otázne zostávajú rovnaké okruhy, ako v prípade predchádzajúceho opatrenia, a to najmä spomínaný výpadok príjmov rozpočtu verejnej správy a definovanie okruhu dotknutých osôb.

Zníženie tarify za prevádzkovanie systému

Tarifa za prevádzkovanie systému tvorí viac ako pätinu z celkovej ceny elektriny, ktorú platia odberatelia. Spomínaná tarifa zahŕňa podporu pre zelenú elektrinu, podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, odvod na likvidáciu jadra či poplatok pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Tarifa by bola financovaná z viacerých zdrojov, a to zo štátneho rozpočtu a z predaja emisných povoleniek. Uvedené opatrenie sa uvažuje dlhšie obdobie.

Otázna je rýchlosť realizovateľnosti opatrenia a rovnako aj dopady na rozpočet verejnej správy. Vzhľadom na klimatické zmeny a záväzkom voči EÚ je potrebné citlivo pristupovať najmä k podpore zelenej elektriny.

Dočasná úprava odvodu do jadrového fondu

Efektívna sadzba odvodu z elektriny dodanej koncovým odberateľom predstavuje v roku 2021 hodnotu 3,27 € za megawatthodinu elektrickej energie. Je to sadzba platná pre celý rok 2021.

Odvod je určený na úhradu historického dlhu a jeho výška a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady sú ustanovené v nariadení vlády SR č. 21/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady.

Pochybnosti vyvoláva najmä otázka, ako by sa prípadná úprava odrazila v koncových cenách, najmä pre bežných spotrebiteľov, a zároveň dopad úpravy na príjmy rozpočtu. Priamy pozitívny dopad možno predpokladať na koncových odberateľov elektriny: OFZ, a. s., Slovalco, a. s., Slovnaft, a. s. a U. S. Steel Košice, s. r. o.

Použitie výnosov z emisných povoleniek

Európska komisia podporuje, aby okamžité opatrenia boli čiastočne financované z príjmov z aukcií kvót z ETS. Povinnosť nakupovania emisných povoleniek pre podniky vypúšťajúce emisie CO2 by ma byť jedným z hlavných nástrojov pri znižovaní emisií uhlíka. Výnosy z predaja emisných kvót sú príjmom rozpočtu verejnej správy a ďalej sa prerozdeľujú. Minimálne 50 % prostriedkov malo byť použitých na energetické a klimatické účely. Prostriedky by mali byť investované do znižovania emisií.

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *