V stredu, 27. októbra, bude pokračovať kolektívne vyjednávanie na Úrade vlády SR ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre zamestnancov štátnej a verejnej správy. Keďže prvé kolo vyjednávania skončilo úplným odmietnutím požiadaviek zástupcov zamestnancov, očakáva sa, že ani druhé kolo neprinesie splnenie požiadaviek, navrhovaných Konfederáciou odborových zväzov SR.

Konfederácia odborových zväzov SR aj vo svojom stanovisku k návrhu štátneho rozpočtu vyzývala vládu na zohľadnenie valorizácie platov zamestnancov vo verejnej správe. Vo svojej správe píše: Návrh Rozpočtu verejnej správy (RVS) konštatuje porovnateľnú zamestnanosť a osobné náklady vo verejnom sektore s ostatnými členskými krajinami EÚ a aj to, že verejný sektor „starne“. Aj vzhľadom na uvedené skutočnosti, KOZ SR opakovane upozorňuje, že je nevyhnutné zastabilizovať štátnu správu a rovnako aj zamestnancov, pracujúcich vo verejnom záujme. Verejný sektor musí zatraktívniť zamestnávanie, aby bol schopný prilákať kvalitných zamestnancov a poskytoval profesionálne a odborné služby, keďže v poslednom období nedokáže podmienkami konkurovať súkromnému sektoru.

Vzhľadom na skutočnosti v RVS, aj v Revízii výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe, možno konštatovať, že v rámci verejného sektora nie je prezamestnanosť a niektoré profesie sú dokonca nedostatkové. Z uvedeného dôvodu považujeme minuloročný cieľ znižovania výdavkov o 10 % najmä na osobných výdavkoch za nepremyslený a plošné znižovanie zamestnanosti môže spôsobiť aj zhoršenie poskytovania služieb štátu.

Oproti deklarovanému viazaniu 10 % zamestnancov, v roku 2020 narástla zamestnanosť vo verejnom sektore o 4 750 osôb, z toho väčšina v Ústrednej správe. Na rok 2021 bol rozpočtovaný ďalší nárast v zamestnanosti, ktorý sa nenaplnil a došlo k poklesu o 442 osôb oproti rozpočtu na rok 2021. Návrh RVS je na rok 2022 zostavený na predpoklade, že sektor verejnej správy bude zamestnávať 429 010 osôb. Medziročne to bude znamenať rast o 1 622 osôb, kde najväčší podiel na raste zamestnanosti bude mať realizácia Plánu obnovy a odolnosti  SR. Na základe realizácie opatrení Revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe v roku 2022 nastane pokles najmä v počte miest policajtov, nepedagogických zamestnancov VŠ a nastane aj znižovanie počtu učiteľov VŠ.

Napriek uvedenému, 10 % -nému viazaniu zamestnancov, sa v návrhu RVS nepredpokladá zníženie zamestnanosti a deklarovaná úspora sa v ňom neodzrkadlila, čo môže navodzovať dojem, že prišlo len k obmene zamestnancov. Uvedené potvrdzujú navýšenia počtov zamestnancov v jednotlivých kapitolách a aj konštatovanie, že napr. v kapitole Ministerstva spravodlivosti SR dochádza k navýšeniu osôb z dôvodu „vrátenia desaťpercentného viazania počtu zamestnancov, realizovaného v roku 2021“. Aj vzhľadom na nedávno prijaté zmeny v zákone o štátnej službe, považujeme toto za účelové výmeny, ktoré nezabezpečia profesionálnu štátnu správu nezávislú od politických cyklov.

Pre zamestnancov sektoru verejnej správy sa na rok 2022 rozpočtujú osobné výdavky v sume 9,9 mld. €, z čoho na mzdy je určených 7,29 mld. €. Osobné výdavky sektoru verejnej správy medziročne rastú o 272 mil. €, z toho o 45,6 mil. € na realizáciu Plánu obnovy a odolnosti SR. Podiel osobných výdavkov zamestnancov sektora verejnej správy predstavuje 20 % zo súhrnných výdavkov verejnej správy. V roku 2021 bol tento podiel o málo vyšší a dosahoval 20,6 %.

Úroveň osobných výdavkov zamestnancov, financovaných zo štátneho rozpočtu v roku 2022, zohľadňuje – okrem finančného krytia osobných výdavkov zvýšeného počtu zamestnancov – aj ďalšie medziročné viazanie osobných výdavkov policajtov a zamestnancov verejných vysokých škôl, vyplývajúce z Revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe v súhrnnej sume 49,6 mil. €, z toho:

  • zníženie osobných výdavkov policajtov v sume 22,4 mil. €,
  • zníženie osobných výdavkov zamestnancov verejných vysokých škôl v sume 27,2 mil. €.

Priemerný  mzdový  výdavok  pre  rok  2022  sa  odhaduje  na 1 416,35 €, čo  je  navýšenie o 2,67 % oproti rozpočtu na rok 2021, ale zníženie o 1,32 % oproti očakávanej skutočnosti roku 2021. V ďalších rozpočtovaných rokoch sa predpokladá jeho mierny rast cez 2 %.

Návrh RVS na rok 2022 neuvažuje s valorizáciou platov zamestnancov, financovaných zo štátneho rozpočtu. V súlade s príslušnou legislatívou, v nadväznosti na makroekonomickú prognózu Inštitútu finančnej politiky MF SR zo septembra 2021, medziročne vzrastú platy sudcov, prokurátorov a ostatných zamestnancov, naviazaných na priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve SR, resp. na minimálnu mzdu.

KOZ SR veľmi negatívne hodnotí, že v návrhu RVS sa neuvažuje s valorizáciou platov zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu.

So zreteľom na súčasný vývoj a prognózy, ktoré predpokladajú oživenie ekonomiky, KOZ SR žiada rozpočtovať aj rezervu na závery kolektívneho vyjednávania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022 a Kolektívnej zmluvy pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022. Ďalšími argumentami je prísľub kolektívnych vyjednávačov za zamestnávateľa z minulého roku, že v tomto roku sa kolektívne vyjednávanie ohľadom valorizácie bude začínať na úrovni inflácie. V minulom roku KOZ SR ustúpila zo svojich požiadaviek na valorizáciu, keďže chápala bezprecedentnú situáciu v podobe vypuknutej pandémie COVID-19. KOZ SR ďalej poukazuje na fakt, že veľkým problémom pre hospodárstvo, ale najmä zamestnancov, môže byť rast inflácie, ktorej hodnota v roku 2022 môže dosiahnuť viac ako 4 %, čo bude súvisieť s rastom regulovaných cien energie. So spomalením rastu inflácie pod 2 % sa počíta až v roku 2024.

KOZ SR navrhuje, na základe prognózovaných ukazovateľov, navýšenie platových taríf na úrovni 13 %, ktoré by zohľadnilo rast minimálnej mzdy, a zároveň kopírovalo rast nominálnych miezd. Na základe prognóz, z ktorých návrh RVS vychádza, sa predpokladá v roku 2021 a 2022 dynamický rast nominálnej mzdy. V roku 2021 by mala rásť o 5,4 % a v roku 2022 o 5,5 %. Ak by prešiel návrh RVS v znení, v ktorom by sa nenavýšili platy zamestnancov verejnej správy, znovu by dynamicky začala rásť diferenciácia platov v súkromnej sfére a vo verejnom sektore. Ďalším argumentom na rast platov zamestnancov, pracujúcich vo verejnej správe, je očakávané vysoké tempo rastu inflácie. V roku 2021 sa očakáva rast cien minimálne o 2,5 % a v roku 2022 sa dokonca tempo rastu cien zvýši až na 4,2 %. V takom prípade to znamená, že zamestnancom verejnej správy sa počas rokov 2021 a 2022 výrazne znížia reálne platy, keďže v roku 2021 sa im platy nevalorizovali a v roku 2022 sa zatiaľ v návrhu RVS neuvažuje o valorizácii. Z toho vyplýva aj naša zásadná pripomienka a návrh, ktorý sa týka valorizácie platov zamestnancov verejnej správy.

Pozitívny hospodársky vývoj, ktorý sa očakáva, spolu s postupným odznievaním pandémie COVID-19, rast v celkových príjmoch verejného sektora, ktorý je rýchlejší ako rast výdavkov, ale najmä rast cien, vytvárajú dostatočný priestor pre výraznejšiu valorizáciu platov zamestnancov verejnej a štátnej správy.

Ďalej možno predpokladať, že zvýšená miera nezamestnanosti sa rýchlo vráti na predkrízovú úroveň, čo opätovne spôsobí nedostatok voľných pracovných síl. Boj o zamestnanca preto nebude len v súkromnom sektore, ale aj vo verejnom. Navyše má verejný sektor aj nepriaznivú vekovú štruktúru, čo spôsobí odliv pracovníkov do dôchodku. Verejný sektor musí konkurovať a súťažiť o zamestnanca aj so súkromným sektorom, a to vytvorením priaznivých pracovných podmienok. Pokiaľ si chce verejný sektor zabezpečiť dostatok kvalifikovaných pracovných síl a poskytovať kvalitné služby občanom, musí zastabilizovať súčasných zamestnancov a motivovať kvalifikovaných pracovníkov k zamestnaniu sa vo verejnom sektore.

KOZ SR predpokladá, že valorizácia o 13 % predstavuje zvýšené náklady verejnej správy o 760 mil. €, pričom až 56 % z objemu navýšenia platov sa vráti do rozpočtu verejnej správy prostredníctvom daní a odvodov.

KOZ SR opätovne upozorňuje na platové tarify, ktoré sú pod úrovňou minimálnej mzdy. Nulová valorizácia prostredníctvom kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v minulom roku spôsobuje nespravodlivé odmeňovanie vo verejnom sektore. Na jednej strane dochádza k nárastu minimálnej mzdy a k zlepšeniu sociálneho postavenia zamestnancov, na druhej strane však dochádza k nivelizácii platových taríf, ktoré sú v dôsledku ich dlhodobej nemennosti prekrývané minimálnou mzdou. Opakovane sa značná časť vyjednaného zvýšenia taríf stráca v dorovnávaní týchto taríf do minimálnej mzdy. V základnej stupnici platových taríf zamestnancov – pri výkone práce vo verejnom záujme – budú pri minimálnej mzde 646 € v roku 2022 pod jej úrovňou 1. až 4. platová trieda a v platových tarifách štátnych zamestnancov to bude 1. a 2. platová trieda.

Vzhľadom na vyššie uvedené, KOZ SR požaduje rozpočtovať dostatočný objem finančných prostriedkov ako rezervu na valorizáciu z kolektívneho vyjednávania, ale aj na dorovnanie tarifných platov do platnej minimálnej mzdy.

Konfederácia odborových zväzov SR svoje požiadavky a pripomienky posiela na Hospodársku a sociálnu rady SR , podložené relevantnými štatistickými údajmi a odbornými argumentami.

Foto: Úrad vlády SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *