Stretnúť ich môžeme iba na špecifických miestach a dá sa povedať, že nie vždy za bežných okolností. Bez príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) by niektoré inštitúcie nevedeli fungovať. ZVJS má nespočetne veľa úloh, no tou zásadnou je bezpečnosť. Práca v ústavoch na výkon väzby a trestu odňatia slobody nie je vôbec jednoduchá, a to najmä z dôvodu, že príslušníci a zamestnanci zboru sú v bezprostrednom kontakte s obvinenými a odsúdenými osobami. Predseda Odborového zväzu ZVJS Ivan Caban v rozhovore priblížil, aká je personálna situácia v zbore a čo všetko musia zabezpečiť, aby „život išiel ďalej“ aj za bránami väzníc.

Zbor väzenskej a justičnej stráže sa očiam verejnosti môže zdať vzdialenejší napríklad v porovnaní s políciou. Je ZVJS akousi „uzavretou komunitou“, alebo sa mu venuje menej pozornosti?

Je pravdou, že naši príslušníci nie sú v takom kontakte s verejnosťou ako príslušníci polície. To však vyplýva z ich služobných úloh a činností, ktoré korešpondujú s poslaním ZVJS. Zbor predovšetkým zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu po všetkých stránkach, zabezpečuje tiež ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdov a prokuratúr. Práve z tohto dôvodu je kontakt s verejnosťou dosť obmedzený. Občania sa môžu so zložkami ZVJS stretnúť iba na istých špecifických miestach. Môže to byť v našich väzniciach, pri návšteve súdov a prokuratúry, v zdravotníckych zariadeniach, na cestách v eskortných vozidlách alebo niekde na vonkajších pracoviskách, kde naši príslušníci sprevádzajú obvinených a odsúdených. Nedá mi nespomenúť napríklad televíziu, kde sa naši príslušníci pravidelne vo večerných správach objavujú v reportážach zo súdnych pojednávaní. Preto si nemyslím, že sa nám v spoločnosti venuje málo pozornosti, len sme menej na očiach ako naši kolegovia od polície.

ZVJS je ozbrojený bezpečnostný zbor. Aké úlohy plní v rámci bezpečnosti?

Ak to „rozmeníme na drobné“, tak zbor zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, ochranu a stráženie objektov zboru určených na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, ako aj ďalších väzenských objektov. Pátra po obvinených a odsúdených v prípade ich úteku z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody, zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry. Zároveň dohliada, aby nebolo súdne konanie narušené. Zabezpečuje a vykonáva na území Slovenskej republiky eskorty obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, odhaľuje trestné činy príslušníkov zboru, aj zamestnancov zboru, odhaľuje trestné činy obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a zisťuje ich páchateľov.

Ľudia, ktorí pôsobia v zbore, sú často označovaní ako bachári. Kto sú títo bachári a aká je ich pracovná náplň?

V úvode by som rád spresnil, že slovo „bachár“ je zaužívané hlavne u väznenej populácie. Ide o slangový výraz, ktorý označuje dozorcu v Zbore väzenskej a justičnej stráže. Je však pravdou, že toto slovíčko často používa aj verejnosť, ktorá ho tak nejako prebrala, či už z minulosti alebo z médií. My v odborovom zväze sa snažíme pri každej možnej príležitosti upozorniť na to, že to nie sú akýsi „bachári“. Sú príslušníkmi ZVJS. Toto pomenovanie znie úctivejšie a vzhľadom na to, akú náročnú službu pre spoločnosť títo ľudia robia, si myslím, že si takúto úctu zaslúžia. Sem patria všetci uniformovaní príslušníci, ktorí zabezpečujú úlohy pri riadení zboru (na Generálnom riaditeľstve ZVJS), riadení ústavov, strážnej činnosti, eskortnej a špeciálnej činnosti, služobnej kynológii, výcviku príslušníkov, činnosti justičnej stráže, režimovej činnosti vo výkone väzby a výkone trestu, psychologických činností, duchovnej službe, preventívno-bezpečnostnej službe, zabezpečovaní logistických činností, zdravotnej starostlivosti, administratívnej činnosti, informaticko-spojovacej činnosti, personálnej činnosti a finančných činností. Ak som na niektorú oblasť pozabudol, tak sa dotknutým príslušníkom, ktorí ju zabezpečujú, ospravedlňujem, ale tých úsekov služobných činností je naozaj veľa.

Nie je to však iba o týchto príslušníkoch. Súčasťou ZVJS sú tiež ďalší zamestnanci, ktorých práca je rovnako dôležitá. Ktorí sú to?

V našich podmienkach sú to zamestnanci, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. (verejná služba). Ide o zamestnancov na oddeleniach administratívy, ekonomiky, personalistiky, zamestnávania, logistiky (ako sú kuchári, elektrikári, údržbári). Týchto zamestnancov je v ZVJS takmer 700.

Už nejaký čas v ZVJS pretrváva nepriaznivá personálna situácia. Aké pozície je najväčší problém obsadiť?

Týka sa to najmä pracovných miest v najnižších platových triedach. Hovoríme napríklad o funkciách samostatných strážnych či referentov režimu, a to hlavne z dôvodu, že za takýto rizikový výkon služby platové ohodnotenie nedosahuje výšku napríklad nástupného platu pokladníka v supermarkete či zamestnanca v automobilovom priemysle. Kritériá na prijatie takéhoto príslušníka sú však nepomerne vyššie, keďže uchádzač musí úspešne absolvovať psychotesty, fyzické previerky, previerku zo slovenského jazyka a musí mať výborný zdravotný stav. Koncom roka 2022 bol nástupný plat príslušníka zboru v 1. platovej triede, aj s príplatkami, vo výške 1022 € v hrubom, pričom priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve bola v rovnakom období vo výške 1266 €. Problém je aj s obsadením odborných pozícií, ako sú lekári či IT špecialisti, hoci plat na týchto pozíciách prevyšuje priemernú nominálnu mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve. Dôvod je opäť v ohodnotení, a to v porovnaní s civilným sektorom, a tiež v podmienkach výkonu funkcie či možnosti osobnostného rozvoja. Povedzme si úprimne, čo sa týka konkurencieschopnosti na pracovnom trhu, tak s prihliadnutím na náročnosť služby príslušníka ZVJS, ťaháme za kratší koniec. Ďalšou príčinou je zhoršenie sociálneho zabezpečenia príslušníkov, čo znamená predĺženie doby trvania služobného pomeru potrebnej pre vznik nároku na výsluhový dôchodok, a to z 15 rokov na 25 rokov. Ďalej zníženie výmery výsluhového dôchodku po 25 rokoch služobného pomeru z pôvodných 55 % na 37,5 % základu na výpočet výsluhového dôchodku, predĺžené rozhodné obdobie na určenie základu na výpočet výsluhového dôchodku z jedného najlepšieho kalendárneho roka na celé obdobie 10 kalendárnych rokov pred skončením služobného pomeru. Všetky tieto faktory majú vplyv na skutočnosť, že práca príslušníka zboru už nie je pre uchádzačov lákadlom, a tak nielen slabý záujem uchádzačov, ale i početné odchody skúsených príslušníkov spôsobujú nepriaznivú personálnu situáciu v zbore.

Platové ohodnotenie je kameňom úrazu, zdá sa, vo všetkých odvetviach na Slovensku.Ako je nastavená mzdová politika u príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže?

Príslušníci zboru spadajú pod zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Je potrebné uviesť, že posledná veľká novelizácia zákona, ktorého súčasťou bola aj zmena v odmeňovaní príslušníkov, sa uskutočnila ešte v roku 2009. Od tohto obdobia sa zmeny v systéme odmeňovania (výška platov) uskutočňovali len prostredníctvom valorizácie v štátnej a verejnej službe. Všetci si pamätáme obdobia, kedy bola valorizácia aj niekoľko rokov na úrovni 0 %, prípadne sa mzdy zvyšovali o 1% a 2 %, čo nedosahovalo ani úroveň inflácie. Preto si myslím, že nová vláda, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb, bude musieť pristúpiť k veľkej novele zákona č. 73/1998 Z. z., ktorého súčasťou bude aj nový systém odmeňovania policajtov a príslušníkov zboru. Naši civilní zamestnanci sú odmeňovaní v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.

Môžu potenciálnych záujemcov o prácu v ZVJS zaujať sociálne benefity, ako napríklad príspevok na bývanie?

Nie som si istý, či samotný príspevok na bývanie, resp. jeho zvýšenie od 1. júla 2023, zvýši záujem o prácu v ZVJS. Na druhej strane určite pomôže aspoň trocha zastabilizovať už slúžiacich príslušníkov a príslušníčky zboru.

Väčšina ľudí si ako príslušníkov ZVJS predstaví najmä mužov. Majú o prácu v zbore záujem aj ženy? Vedeli by ste prípadne povedať percentuálny podiel?

Nielenže majú záujem o službu či prácu, ale je aj potrebné, aby sme mali medzi sebou kolegyne – príslušníčky, nakoľko z celkového počtu väznených osôb k 30.6.2023 (cca 10 000) bolo takmer 780 žien. Ku koncu roka 2022 bolo z celkového počtu príslušníkov (cca 5000) takmer 20 % slúžiacich príslušníčok zboru.

Pre vstup do zboru je potrebné prejsť prijímacím konaním, ktoré pozostáva z fyzickej i psychologickej previerky. Môže aj náročnosť týchto testov odradiť uchádzačov?

Doplnil by som ešte lekárske vyšetrenia a previerky z ovládania štátneho jazyka, avšak nemyslím si, že by náročnosť týchto testov uchádzačov odrádzala, ale je možné, že sa nájdu aj takí. Pravdou však je, že v posledných rokoch je čoraz menej uchádzačov, ktorí úspešne absolvujú prijímacie konanie. Pomerne veľa uchádzačov neprejde psychologickými testami. Nájdu sa aj takí, ktorí nie sú schopní splniť limity fyzických previerok a v neposlednom rade majú problémy aj so zdravotným stavom.

Práca v prostredí, v ktorom sa príslušníci zboru a zamestnanci stretávajú denne s obvinenými a odsúdenými ľuďmi, je predsa len iná. Vplýva táto povaha a charakter práce aj na ich psychiku?

Určite áno, aj keď každý človek je iný a niektorí sú psychicky odolnejší. V konečnom dôsledku sa práca v tomto prostredí podpíše na zdraví každého. Otázne je, do akej miery. Mieru vplyvu na zhoršenú psychiku ovplyvňuje viacero faktorov, ako intenzita stresu pri činnostiach s väznenými osobami, stres z prostredia, nočná služba, náročnosť úloh a samotná dĺžka výkonu tejto práce.

Ako si teda môžu čitatelia predstaviť „bežný pracovný deň“ vo väzení?

Vzhľadom na rôznorodosť funkcií, v ktorých sú príslušníci zaradení, je ťažké stručne odpovedať na túto otázku. Len možno doplniť, že nielen dni sú v našich zariadeniach pracovné, ale aj noci. Zabezpečujeme službu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pracujeme s ľuďmi, ktorým zabezpečujeme za určených bezpečnostných podmienok ich potreby, nároky, požiadavky. Všetky úlohy a činnosti vo väznici vykonávajú naši príslušníci a zamestnanci v súlade so všeobecnými alebo internými predpismi podľa toho, na akom úseku služobnej či pracovnej činnosti sú zaradení, a tiež podľa popisu služobných či pracovných činností, ktoré obsahuje ich funkcia. Znie to možno dosť komplikovane, ale pokúsim sa to objasniť: Nástup do služby či práce a ukončenie služby či práce podľa denného rozkazu riaditeľa, oboznámenie sa s aktuálnou situáciou na pracovisku, výkon služby či práce v zmysle popisu služobných, či pracovných činností, pri tomto výkone mať na zreteli kde, s kým, s čím, ako pracujem či zaobchádzam, ukončenie služby či práce podľa denného rozkazu. Pri nepretržitej službe ukončenie služby až po vystriedaní ďalším príslušníkom.

Zbor väzenskej a justičnej stráže spadá pod Ministerstvo spravodlivosti SR. Je to zároveň váš sociálny partner. Ako hodnotíte vzájomnú spoluprácu?

Čo sa týka našej spolupráce s ministerstvom spravodlivosti, musím konštatovať, že táto spočíva predovšetkým pri každoročnom vyjednávaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov ZVJS. Na náš podnet sme sa už s kompetentnými stretli niekoľkokrát, a to za účelom zlepšenia pracovných podmienok pre našich príslušníkov. Celkovo môžem hodnotiť našu spoluprácu tak, že keď je potreba, stretneme sa a rokujeme. Niekedy viac, inokedy menej úspešne.

Odborový zväz ZVJS má vyše 1300 členov. Aké problémy ich najviac trápia a čo najčastejšie riešite?

Sú to hlavne problémy pri podmienkach na výkon služby či práce, ako napríklad plánovanie a vykazovanie služieb, odmeňovanie, benefity, bezpečnosť pri výkone služby. Civilní zamestnanci napríklad pociťujú nespravodlivosť vo vzťahu k pracovnému prostrediu, v ktorom pracujú, kde sa roky snažíme dostať do zákona č. 553/2003 Z. z. príplatok za prácu vo väzenskom prostredí

Ako chcete do budúcna rozširovať členskú základňu a motivovať príslušníkov a zamestnancov ZVJS, aby vstúpili do odborov?

Aktívnou odborárskou činnosťou vo viacerých smeroch, a to poskytovaním právnej ochrany svojim členom, poskytovaním sociálnej výpomoci pri nepredvídanom probléme, poskytovaním príspevkov na rekreáciu, vyjednaním určitých benefitov a zliav.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *