EÚ musí bojovať proti všetkým formám nútenej práce a stať sa svetovým lídrom v oblasti ľudských práv, vyzval EHSV v stanovisku prijatom na plenárnom zasadnutí.

Výbor vo svojom stanovisku na tému Zákaz výrobkov vyrobených nútenou prácou, ktoré vypracoval Thomas Wagnsonner, podporuje návrh Európskej komisie zakázať výrobky vyrobené s využitím nútenej práce na trhu Únie, pričom zdôraznil, že pre všetky členské štáty EÚ je kľúčové, aby ratifikovali Protokol z roku 2014 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP) z roku 1930 o nútenej práci.

EHSV tiež s potešením konštatuje, že návrh zahŕňa boj proti nútenej detskej práci, a vyzýva Komisiu, aby urýchlila tento proces zahrnutím existujúcich dohovorov MOP o detskej práci do pôsobnosti uvedeného nariadenia.

Ako uviedol Thomas Wagnsonner, „podpora hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a pracovných práv, a teda odstránenie všetkých foriem nútenej práce a vykorisťovania, má zásadný význam najmä pre zabezpečenie globálneho vedúceho postavenia EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie“.

Aby sa predišlo nútenej práci, EHSV zdôrazňuje význam medzinárodnej spolupráce a inštitucionálneho zakotvenia organizovanej občianskej spoločnosti v novom návrhu Komisie, pričom odporúča usmernenia na pomoc podnikom, osobitnú databázu s ukazovateľmi rizika a systém referenčného porovnávania.

ZDROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: Pexels

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *