Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa pracovne stretla s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Vladimírom Šuchom, ktorého o.i. ako členka výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie oboznámila aj s aktivitami na podporu vyššej kvality sociálneho dialógu, koordinácie kolektívneho vyjednávania a riešenia sporov na európskej úrovni. Odbory totiž zohrávajú integrálnu úlohu pri ochrane a presadzovaní hodnôt demokracie, rovnakých príležitostí, spravodlivosti a slobody v Európe.

Konfederácia odborových zväzov SR sa už dlho venuje podpore a ochrane práv pracovníkov v celej Európe. Úzko spolupracujeme s orgánmi Európskej únie na zabezpečení dodržiavania jej hodnôt demokracie, rovnakých príležitostí, spravodlivosti a slobody na pracovisku. Práve odbory zohrali kľúčovú úlohu pri presadzovaní práv pracovníkov, pričom zabezpečili, aby sa s nimi zaobchádzalo spravodlivo a aby ich pracovné podmienky boli bezpečné. Poskytli tiež platformu na stretnutie pre pracovníkov, aby sa podelili o svoje príbehy, hľadali radu a získali vzájomnú podporu.

Odbory sú aktívne aj v oblasti vzdelávania, pozornosť venujú najmä zabezpečeniu dostupnosti vzdelávacích príležitostí pre všetkých. Sme tiež nápomocní pri rozvoji iniciatív, ako je Európska agenda zručností, ktorej cieľom je vybaviť pracovníkov zručnosťami na zabezpečenie konkurencieschopnosti na trhu práce. Aktívne spolupracujeme na zabezpečení sociálnej spravodlivosti vo vzdelávacom systéme, na trhu práce a v iných oblastiach verejného života.

Odborové zväzy sa tiež zaviazali podporovať spoločné hodnoty v celej Európe. To zahŕňa presadzovanie rodovej rovnosti, boj proti rasizmu a iným formám diskriminácie a ochranu ľudských práv. Odbory sa tiež výrazne angažovali v presadzovaní zvyšovania minimálnej mzdy, ako aj práva na kolektívne vyjednávanie.

„Odborové zväzy boli nápomocné počas kampane za prijatie európskej legislatívy, ktorá zaručuje práva pracovníkov vrátane spravodlivých pracovných podmienok a miezd. Snažili sa tiež zabezpečiť, aby bol trh práce pripravený na meniaci sa charakter práce, ktorá si vyžaduje, aby pracovníci získali nové zručnosti a prispôsobili sa najnovším technológiám. Prostredníctvom svojich spoločných aktivít sa odbory snažia presadzovať spoločné hodnoty solidarity, sociálnej spravodlivosti a pokroku. Je dôležité, aby pracovníci poznali svoje práva a boli schopní využiť príležitosti, ktoré im poskytuje európska legislatíva,“ uviedla na stretnutí M. Uhlerová.

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *